Social- og Sundhedsudvalget

12-04-2011

Sager 28 - 35

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 28

Beslutning

Taget til efterretning

Bilag

Ingen sagsfremstilling/bilag

Anmodning om godkendelse til Fritvalgsordningen - Clara Service Gruppen Aps.
Sag nr. 29

Sagens kerne

Clara Service Gruppen Aps. har anmodet om at blive godkendt som leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp under Fritvalgsordningen.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller

 1. at Clara Service Gruppen godkendes som leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp efter godkendelsesmodellen
 2. at kontraktindgåelse sker med ikrafttræden d. 1. maj 2011

Beslutning

Anbefales (Økonomiudvalget)

Bilag

Ingen sagsfremstilling/bilag

Omlægning af de forebyggende besøg i 2011
Sag nr. 30

Sagens kerne

Der forelægges forslag til omlægning af de forebyggende hjemmebesøg som konsekvens af reduktion i de forebyggende sygeplejerskestillinger fra fire til to.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

 1. at forslaget om ændring i besøgshyppigheden af de forebyggende besøg godkendes

 2. at SeniorRådet orienteres om ændringen

 3. at omlægningen af de forebyggende besøg omtales i Rødovre Lokal Nyt

Beslutning

Godkendt.

Både SeniorRådet og Handicaprådet får sagen til orientering.

Bilag

Ingen sagsfremstilling/bilag

Kvalitetsstandarder for personlig og praktisk hjælp 2011
Sag nr. 31

Sagens kerne

Kvalitetsstandarder for personlig og praktisk hjælp er blevet revideret. Der er foretaget opstramning i kriteriet for at blive visiteret til rengøring, og det er præciseret, at rengøring af bolig er vedligeholdende rengøring. Standarderne er suppleret med en standard for aktiv hjælp og BPA (borgerstyret personlig assistance).

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

 1. at de reviderede kvalitetsstandarder 2011 drøftes

 2. at kvalitetsstandarderne sendes til høring i SeniorRådet og Handicaprådet

 3. at de reviderede kvalitetsstandarder forelægges til godkendelse på Social- og Sundhedsudvalgets møde i maj 2011

Beslutning

Godkendt

Bilag

Ingen sagsfremstilling/bilag

Tilpasning af Hjemmeplejens organisation
Sag nr. 32

Sagens kerne

Hjemmeplejen er for nuværende midt i en tilpasning og slankning af organisationen, så det er muligt at overholde de økonomiske rammer i budget 2011.

Organisationsændringerne omfatter omlægning af aftenvagten, nedlæggelse af to lokalgrupper og fastholdelse af lokalgruppen til borgere med særlige behov. Projektet ophører primo 2011.

Herudover foreslås rengøringsordningen nedlagt, idet rengøringsopgaverne integreres i de øvrige grupper. Dette sker som konsekvens af, at rammerne for opgaveløsningen har ændret sig markant de sidste år.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

 1. at rengøringsordningen nedlægges
 2. at orienteringen om tilpasningen af hjemmeplejens organisation tages til efterretning

Beslutning

Anbefales

Indstilles taget til efterretning (Økonomiudvalget)

Bilag

Ingen sagsfremstilling/bilag

Sammenlægning af Annexet og Skiftesporet
Sag nr. 33

Sagens kerne

Nuværende leder af Skiftesporet går på efterløn til august 2011. I den forbindelse foreslår Skiftesporets og Annexets styregrupper, der består af de respektive ledere samt skolechef, leder af Pædagogisk udviklingscenter (PUC) samt børne- og familiechefen, at sammenlægge de to skole- socialprojeker.

Fremtidig erstattes projektbetegnelsen af navnet: Udviklingscenter Skiftesporet – for børn, unge og familier i Rødovre kommune.

Udviklingscenteret er organiseret i Børne- og Familieafdelingen. Styregrupperne erstattes af et koordinationsudvalg, bestående af lederen af udviklingscentret, skolechef, leder af PUC samt børne- og familiechefen. Alle ændringer effektueres pr. 1. august 2011.

Med sammenlægningen frigøres ressourcer svarende til ½ lederstilling på 275.000 kr. årligt (2011 p/l-niveau). Besparelsen i 2011 på 114.584 kr. tilgår kassen. De økonomiske konsekvenser for 2012 ff indarbejdes i budgetforslag 2012 ff.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

 1. at nuværende 2 skolesocialprojekter Annexet og Skiftesporet sammenlægges i Udviklingscenter Skiftesporet – for børn, unge og familier i Rødovre kommune.
 2. at Udviklingscenter Skiftesporet organiseres i Børne- og Familieafdelingen
 3. at Styregrupperne erstattes af et Koordinationsudvalg bestående af skolechefen, leder af Pædagogisk udviklingscenter, samt leder af Børne- og Familieafdelingen
 4. at budgettet for Udviklingscenter Skiftesporet reduceres med 114.584 kr. i 2011 som tilgår kassen
 5. at budgettet for udviklingscenter Skiftesporet reduceres med 275.000 kr. pr. år (2011 p/l-niveau), som indarbejdes i budgetforslag 2012 ff

Beslutning

Anbefales (Økonomiudvalget)

Bilag

Ingen sagsfremstilling/bilag

Sundhedsprofil 2010
Sag nr. 34

Sagens kerne

Sundhedsprofil 2010 udkom primo 2011, og er den anden sundhedsprofil for alle kommuner i Region Hovedstaden.

Sundhedsprofilen er en detaljeret rapport om sundhed, sygelighed og sundhedsadfærd i samtlige 29 kommuner i regionen. Formålet er at give kommunerne og regionen et planlægningsredskab inden for forebyggelsesområdet.

Sundhedsprofilen er baseret på en spørgeskemaundersøgelse, og der er fokus på følgende temaer: demografi og sociale forhold, sundhedsadfærd, generelt helbred, biologiske mål, kroniske sygdomme og sexsygdomme. Sundhedsprofil 2010 – forebyggelse del 2 beskæftiger sig med forebyggelsespotientialet.

Fakta om Rødovres borgere fra Sundhedsprofilen præsenteres i mødesagsfremstillingen. Ligesom de er beskrevet i Handleplan 2011.

Forebyggelseskonsulent Marianne Hallberg vil på Social- og Sundhedsudvalgsmødet give en mundtlig orientering om indholdet i sundhedsprofil 2010.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at Social- og Sundhedsudvalget tager den mundtlige orientering om Sundhedsprofil 2010 til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning

Bilag

Ingen sagsfremstilling/bilag

Diverse
Sag nr. 35

Beslutning

Intet