Kommunalbestyrelsen

26-04-2011

Sager 60 (ØU 74/2011) - 78 (ØU 96/2011)

Fold alle ud

Proces for Kommuneplanstrategi 2011
Sag nr. 60 (ØU 74/2011)

Sagens kerne

I henhold til Planloven har Kommunalbestyrelsen pligt til at vedtage og offentliggøre en strategi for planlægningen inden for den første halvdel af Kommunalbestyrelsens valgperiode. I henhold til Planloven har Kommunalbestyrelsen pligt til at vedtage og offentliggøre en strategi for planlægningen inden for den første halvdel af Kommunalbestyrelsens valgperiode.

Teknisk Forvaltning anbefaler en temarevision af Kommuneplan 2010-2022.

I Kommuneplan 2010-2022 er et væsentligt mål for den fremtidige udvikling i Rødovre Kommune, at der også fremover skal sikres vækst. 

Væksten skal sikres gennem flere forskellige tiltag, men mest fremtrædende er behovet for en udvikling, der kan sikre en balanceret befolkningssammensætning og et alsidigt erhvervsliv.

I Kommuneplan 2010-2022 er udpeget fire udviklingsområder; Islev, Bymidten, ”Irmagrunden” og Rødovre Syd. Det er i disse områder, der er mulighed for at sikre en fortsat vækst i kommunen.

Det foreslås derfor, at den kommende kommuneplanrevision omhandler de fire udviklingsområder med fokus på de enkelte områders muligheder og potentialer for at bidrage til det rige hverdagsliv og kommunens fortsatte vækst.

Teknisk Forvaltning indstiller, 

at
proces og tidsplan for udarbejdelse af Kommuneplanstrategi 2011 godkendes.

Økonomiudvalget:

Indstilles godkendt. 

Klik her for at se sagsfremstillingen

Beslutning

Godkendt.

Bygningsvedligeholdelse 2010 - anlægsregnskab
Sag nr. 61 (ØU 75/2011)

Sagens kerne

Godkendelse af regnskab for ovennævnte anlægssag.
Bevilling 23.02.201022.843.000 kr.
Overførsel af merforbrug på
anlægsmidler fra 2009


- 300.039 kr.

Forbrug22.543.601 kr.
Merforbrug640 kr.

  Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at anlægsregnskabet godkendes, samt

 2. at merudgiften afholdes af anlægsbevilling for bygningsvedligeholdelse 2011.
Økonomiudvalget:

Indstilles godkendt. 

Klik her for at se sagsfremstillingen

Beslutning

Godkendt.

Rødovrevej fra Jyllingevej til Gunnekær
Sag nr. 62 (ØU 76/2011)

Sagens kerne

Teknisk Forvaltning har fået udarbejdet skitseforslag med tilhørende notat, for en trafiksanering af Rødovrevej fra Jyllingevej til Gunne-kær. Stilen fra de tidligere renoverede strækninger på Rødovrevej er videreført.

Teknisk Forvaltning indstiller,

at
skitseprojektet godkendes, og der arbejdes videre med projektet i detailprojekteringen.

Teknik- og Miljøudvalget:

Anbefales.

Økonomiudvalget:

Indstilles godkendt.

Klik her for at se sagsfremstillingen

Beslutning

Godkendt.

Vestbad - ud-og ombygning, Regnskab
Sag nr. 63 (ØU 77/2011)

Sagens kerne

Godkendelse af anlægsregnskab for ud- og ombygningen af Vestbad, der startede i 2004.

Den samlede regulerede anlægsbevilling udgør ialt 54.316.000 kr., hvoraf Brøndby Kommune afholder ½-delen af udgiften.

Det samlede forbrug er opgjort til 54.316.791 kr., svarende til et samlet merforbrug på 791 kr., der skal deles mellem de to kommuner.
Samlet bruttobevilling 54.316.000 kr.
Forbrug/regnskab 54.316.791 kr.
Samlet merforbrug791 kr.
 
Rødovre Kommunes andel, nettobevilling:

½-delen af bevilling 27.158.000 kr.
½-delen af forbrug -27.158.396 kr.
Merforbrug 396 kr.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at
anlægsregnskabet godkendes.

Kultur- og Fritidsudvalget:

Anbefales.

Økonomiudvalget: 

Indstilles godkendt.

Klik her for at se sagsfremstillingen

Beslutning

Godkendt.

Arbejdernes Oplysnings Forbund, Rødovre - ansøgning om et ekstraordinært rentefrit lån.
Sag nr. 64 (ØU 78/2011)

Sagens kerne

Arbejdernes Oplysnings Forbund, Rødovre ansøger i brev af 16.03.2011 om et ekstraordinært rentefrit lån på 600.000 kr. til gennemførelse af en i 2010 påbegyndt rekonstruktionsplan, begrundet i en ønsket fremtidssikring af driften af de folkeoplysende aktiviteter til glæde for de mange borgere i Rødovre Kommune.

De ekstraordinære udgifter skyldes bl.a. flytning til nyt lejemål pr. 01.07.2011, hvor der skal betales depositum samt udgifter til istand-sættelse af de nye lokaler.

De årlige lejeudgifter i de nye lokaler afstedkommer en årligt driftsmæssig forbedring på skønsmæssigt 150.000 kr.

Ansøgningen er bilagt årsregnskab for 2009 samt 2010 inkl. likviditetsbudget frem til 31.12.2011.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at der ekstraordinært ydes et rentefrit lån på 450.000 kr.

 2. at lånet tilbagebetales med 45.000 kr. årligt, første gang den 01.01.2013.

 3. at der gives en tillægsbevilling på 450.000 kr., som finansieres via kassebeholdningen.
Kultur- og Fritidsudvalget:

Jan Kongebro deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Anbefales, idet årsregnskab fremsendes særskilt til orientering.

Økonomiudvalget:

Indstilles godkendt. 

Klik her for at se sagsfremstillingen

Beslutning

Jan Kongebro deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Godkendt.

Hendriksholm Skole - ny bygning til specialundervisning, Regnskab
Sag nr. 65 (ØU 79/2011)

Sagens kerne

Godkendelse af anlægsregnskab for ovennævnte projekt.

Bevilling 16.12.2008200.000 kr.
Bevilling 31.03.2009 2.900.000 kr.
Bevilling 25.08.2009340.000 kr.
Bevilling ialt 3.440.000 kr.
Forbrug/regnskab3.441.696 kr.
Merforbrug 1.696 kr.
 
 Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, 

 1. at anlægsregnskabet godkendes, og

 2. at merforbruget på 1.696 kr. er afholdt af kassebeholdningen i 2010.
Børne- og Skoleudvalget:

Anbefales.

Økonomiudvalget:

Indstilles godkendt. 

Klik her for at se sagsfremstillingen

Beslutning

Godkendt.

Hendriksholm Skole - Øen, ombygning af undervisningslokaler i stueetage, Regnskab
Sag nr. 66 (ØU 80/2011)

Sagens kerne

Godkendelse af anlægsregnskab for ovennævnte projekt.
Bevilling 27.04.2010 4.248.000 kr.
Forbrug/regnskab 4.231.232 kr.
Mindreforbrug 16.768 kr.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at anlægsregnskabet godkendes, og

 2. at mindreforbruget på 16.768 kr. er tilgået kassebeholdningen i 2010.
Børne- og Skoleudvalget:

Anbefales. 

Økonomiudvalget:

Indstilles godkendt.

Klik her for at se sagsfremstillingen

Beslutning

Godkendt.

Elektronisk sikring/adgangskontrol på skolerne - ansøgning om bevilling
Sag nr. 67 (ØU 81/2011)

Sagens kerne

Godkendelse af forslag til installering af elektronisk sikring/adgangskontrol (ATS) på Islev Skole, Rødovre Skole, Nyager Skole og Tinderhøj Skole.

På anlægsbudgettet (investeringsoversigten) i budget 2011 er der afsat rådighedsbeløb på 2.000.400 kr. til projektet.

Der søges om en anlægsbevilling på 2.000.400 kr. til gennemførelse af projektet.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at Fællesforvaltningen, Vagt og Sikringsafdelingen varetager opgavens gennemførelse i samarbejde med Børne- og Kulturforvaltningen, og
 2. at der gives en anlægsbevilling til frigivelse af rådighedsbeløb på 2.000.400 kr. til gennemførelse af projektet.
Børne- og Skoleudvalget:

Anbefales.

Økonomiudvalget:

Indstilles godkendt.
Klik her for at se sagsfremstillingen

Beslutning

Godkendt.

Skole-IT udskiftning og vedligeholdelse af IT-udstyr, ansøgning om frigivelse af bevilling.
Sag nr. 68 (ØU 82/2011)

Sagens kerne

Der er i investeringsoversigten i 2011 afsat 1.940.000 kr. til udskiftning og vedligeholdelse af skole IT-udstyr i forhold til IT-handleplanen 2004-08.

Planen for udbygning af IT på skoleområdet blev godkendt på Kommunalbestyrelsens møde den 22.06.2004.

Der ansøges om frigivelse af 1.940.000 kr. så det nuværende IT-niveau på skolerne kan opretholdes.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at der gives en anlægsbevilling på 1.940.000 kr. til udskiftning og vedligeholdelse af IT-udstyr, og

 2. at der frigives rådighedsbeløb på 1.940.000 kr. afsat i investeringsoversigten 2011 under ”IT-udskiftning og vedligeholdelse folkeskoleområdet”.
Børne- og Skoleudvalget:

Anbefales.

Økonomiudvalget:

Indstilles godkendt.

Klik her for at se sagsfremstillingen

Beslutning

Godkendt.

Anmodning om godkendelse til Fritvalgsordningen - Clara Service Gruppen Aps.
Sag nr. 69 (ØU 84/2011)

Sagens kerne

Clara Service Gruppen Aps. har anmodet om at blive godkendt som leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp under Fritvalgsordningen.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller

 1. at Clara Service Gruppen godkendes som leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp efter godkendelsesmodellen,
 2. at kontraktindgåelse sker med ikrafttræden d. 1. maj 2011.
Social- og Sundhedsudvalget:

Anbefales.

Økonomiudvalget:

Indstilles godkendt.

Klik her for at se sagsfremstillingen

Beslutning

Godkendt.

Tilpasning af Hjemmeplejens organisation
Sag nr. 70 (ØU 85/2011)

Sagens kerne

Hjemmeplejen er for nuværende midt i en tilpasning og slankning af organisationen, så det er muligt at overholde de økonomiske rammer i budget 2011.

Organisationsændringerne omfatter omlægning af aftenvagten, nedlæggelse af to lokalgrupper og fastholdelse af lokalgruppen til borgere med særlige behov. Projektet ophører primo 2011.

Herudover foreslås rengøringsordningen nedlagt, idet rengøringsopgaverne integreres i de øvrige grupper. Dette sker som konsekvens af, at rammerne for opgaveløsningen har ændret sig markant de sidste år.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

 1. at rengøringsordningen nedlægges,
 2. at orienteringen om tilpasningen af hjemmeplejens organisation tages til efterretning.
Social- og Sundhedsudvalget:

 1. Anbefales.
 2. Indstilles taget til efterretning.
Økonomiudvalget:

Ad 1: Indstilles godkendt.
Ad 2: Indstilles taget til efterretning.

Klik her for at se sagsfremstillingen

Beslutning

Godkendt.

Sammenlægning af Annexet og Skiftesporet
Sag nr. 71 (ØU 86/2011)

Sagens kerne

Nuværende leder af Skiftesporet går på efterløn til august 2011. I den forbindelse foreslår Skiftesporets og Annexets styregrupper, der består af de respektive ledere samt skolechef, leder af Pædagogisk udviklingscenter (PUC) samt børne- og familiechefen, at sammenlægge de to skole- socialprojeker.

Fremtidig erstattes projektbetegnelsen af navnet: Udviklingscenter Skiftesporet – for børn, unge og familier i Rødovre kommune.

Udviklingscenteret er organiseret i Børne- og Familieafdelingen. Styregrupperne erstattes af et koordinationsudvalg, bestående af lederen af udviklingscentret, skolechef, leder af PUC samt børne- og familiechefen. Alle ændringer effektueres pr. 1. august 2011.

Med sammenlægningen frigøres ressourcer svarende til ½ lederstilling på 275.000 kr. årligt (2011 p/l-niveau). Besparelsen i 2011 på 114.584 kr. tilgår kassen. De økonomiske konsekvenser for 2012 ff indarbejdes i budgetforslag 2012 ff.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

 1. at nuværende 2 skolesocialprojekter Annexet og Skiftesporet sammenlægges i Udviklingscenter Skiftesporet – for børn, unge og familier i Rødovre kommune.
 2. at Udviklingscenter Skiftesporet organiseres i Børne- og Familieafdelingen.
 3. at Styregrupperne erstattes af et Koordinationsudvalg bestående af skolechefen, leder af Pædagogisk udviklingscenter, samt leder af Børne- og Familieafdelingen 
 4. at budgettet for Udviklingscenter Skiftesporet reduceres med 114.584 kr. i 2011 som tilgår kassen 
 5. at budgettet for udviklingscenter Skiftesporet reduceres med 275.000 kr. pr. år (2011 p/l-niveau), som indarbejdes i budgetforslag 2012 ff
Social- og Sundhedsudvalget:

Anbefales.

Økonomiudvalget:

Indstilles godkendt.

Klik her for at se sagsfremstillingen

Beslutning

Godkendt.

Resultatrevision 2010 for Rødovre Jobcenter
Sag nr. 72 (ØU 87/2011)

Sagens kerne

Ifølge Lov om ansvaret for styringen af den aktive beskæftigelsesindsats udarbejdes der årlige resultatrevisioner for de enkelte jobcentre.

Social- og Sundhedsforvaltningen fremlægger hermed en redegørelse for resultatrevisionen 2010 for Rødovre Jobcenter, herunder jobcenterets bemærkninger, samt en tidsplan for resultatrevisionens videre behandling.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

 1. at Resultatrevision 2010 for Rødovre Jobcenter tages til efterretning, og
 2. at bemærkningerne til resultatrevisionen, herunder tidsplan for dens videre behandling, godkendes.
Beskæftigelsesudvalget:

 1. Indstilles taget til efterretning.
 2. Anbefales.
Økonomiudvalget:

Ad 1: Indstilles taget til efterretning.
Ad 2: Indstilles godkendt.
Klik her for at se sagsfremstillingen

Beslutning

Godkendt.

Handleplan for sygedagpengeområdet
Sag nr. 73 (ØU 88/2011)

Sagens kerne

Fremlæggelse af handleplan for sygedagpengeområdet.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

 1. at handleplan for sygedagpengeområdet tages til efterretning samt
 2. at Rødovre Kommune søger at indgå lejemål på Højnæsvej 77 stueetagen fra 1. juli 2011.
Beskæftigelsesudvalget:
 1. Indstilles taget til efterretning.
 2. Anbefales.
Økonomiudvalget: 

Ad 1: Indstilles taget til efterretning.
Ad 2: Indstilles godkendt.  

Klik her for at se sagsfremstillingen

Beslutning

Godkendt.

Optagelse af lån vedrørende budgetår 2010
Sag nr. 74 (ØU 89/2011)

Sagens kerne

Rødovre kommune har for budgetåret 2010 fået dispensation fra Indenrigs- og sundhedsministeriet til at optage lån vedrørende folkeskoleområdet på 14,7 mio. kr.

Lånoptaget er budgetmæssigt forudsat i det oprindelige budget 2010.

Økonomi- og Personaleforvaltningen indstiller,

at
der optages et 25-årigt variabelt forrentet serielån med kvartårlige terminer i Kommunekredit på 14.700.000 kr.

Økonomiudvalget:

Indstilles godkendt.

Der udarbejdes supplerende notat til Kommunalbestyrelsen.

Klik her for at se sagsfremstillingen

Beslutning

Godkendt.

Diverse
Sag nr. 75 (ØU 92/2011)

Beslutning

Taget til efterretning.

Jernbanebro over Avedøre Havnevej
Sag nr. 76 (ØU 94/2011)

Beslutning

Godkendt.

Frigivelse af rådighedsbeløb til anskaffelse af ESDH
Sag nr. 77 (ØU 95/2011)

Beslutning

Godkendt.

Diverse
Sag nr. 78 (ØU 96/2011)

Beslutning

Taget til efterretning.