Kommunalbestyrelsen

02-10-2012

Sager 272 - 273

Fold alle ud

Budgetforslag 2013 - budgetoverslagsår 2014-2016, 2. behandling
Sag nr. 272

Sagens kerne

Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 1. behandlede henholdsvis den 22. august og 4. september budgetforslag 2013. Der er siden 1. behandlingen fremkommet følgende ændringer:
  • Administrationens tekniske ændringsforslag
  • Politiske ændringsforslag
  • Øvrige ændringsforslag

Administrationens tekniske ændringsforslag

De tekniske ændringer er udsendt til kommunalbestyrelsen den 5. september 2012. De tekniske ændringer vedrører nye skøn, nye KB-beslutninger, ny lovgivning og budgetneutrale omplaceringer.

Politiske ændringsforslag

Der er indkommet fælles ændringsforslag fra grupperne A, F og O samt ændringsforslag fra gruppe C og ændringsforslag fra gruppe V.

Øvrige ændringer

Øvrige ændringer omfatter ændringer, der er afstedkommet af forhold efter udarbejdelsen af de tekniske ændringsforslag.

Indstilling

Økonomi- og Personaleforvaltningen indstiller,
  1. at budgetforslag 2013 (2014-2016) med de af administrationens stillede tekniske og øvrige ændringer godkendes jf. afstemningshæftet.
  2. at der vælges det statsgaranterede grundlag for skatter, tilskud og udligning i 2013, jf. afstemningshæftet punkt 101.
  3. at der tages stilling til politiske ændringsforslag til budgetforslag 2013 (2014-2016) og kassebeholdningen, jf. afstemningshæftet.
  4. at kirkeskatten for 2013 fastsættes til 0,72 pct. samt
  5. at udvalgenes bevillingsniveau fra og med budget 2013 ændres som beskrevet i sagsfremstillingen.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 26. september 2012, sag nr. 203.
Budgetforslag 2013, budgetoverslagsår 2014-16 fremsendes til Kommunalbestyrelsens 2. behandling den 2. oktober 2012 jf. afstemningshæftet.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen, den 2. oktober 2012, sag nr. 272. Godkendt, idet der i 2013 afsættes en servicepulje på 15,3 mill. kr.

Sagsfremstilling

Ved kommunalbestyrelsens 1. behandling af budgetforslag 2013 den 4. september 2012 blev budgetforslaget fremsendt til 2. behandling i økonomiudvalget den 26. september 2012. I det følgende gennemgås kort grundlaget og indholdet i budgetforslag 2013. Desuden beskrives de ændringer der er fremkommet siden 1. behandlingen.

Budgetforslag 2013

Budgetforslaget tager udgangspunkt i det politisk vedtagne budget 2012, som Kommunalbestyrelsen godkendte i oktober måned. Hertil kommer pris- og lønfremskrivning, ændringer som følge af ændrede befolkningsforudsætninger, konsekvenser af beslutninger truffet af Kommunalbestyrelsen efter vedtagelsen af budget 2012 samt forslag til effektiviseringer/servicereduktioner. Budgetforslag 2013 har fordret en række ændringer i kommunens serviceniveau. Disse ændringer samt effektiviseringer fremgår af de grå bokse i budgetforslaget. Derudover er der indarbejdet en række hvide bokse. De hvide bokse viser de større justeringer af mere teknisk karakter, såvel mer- som mindreudgifter, som er indarbejdet i budgetforslaget. I budgetforslag 2013 afsættes der netto 2.402,4 mio. kr. til driftsvirksomhed. Der afsættes i budgetforslag 2013 netto 79,0 mio. kr. til anlægsvirksomhed, heraf 44,2 mio. kr. på det brugerfinansierede område. Budgetforslag 2013 indeholder en kasseopbygning på 1,9 mio. kr. i 2013, 1,7 mio. kr. i 2014, 10,9 mio. kr. i 2015 og 24,6 mio. kr. i 2016. Beregningen af kommunens bloktilskud og udligning er baseret på det kendte befolkningstal og udskrivningsgrundlag ved udarbejdelsen af budgetforslag 2013. Budgetforslaget er afbalanceret med udgangspunkt i et selvbudgetteret udskrivningsgrundlag. Der er anvendt en uændret udskrivningsprocent for personskatter på 25,7. Der er anvendt en uændret grundskyldspromille på 30,8 og en uændret kirkeskatteprocent på 0,72. Det foreslås at der i budgettet gives en nettodriftsbevilling for hvert udvalg, og at der gives et nettorådighedsbeløb pr. udvalg, som skal frigives ved særskilte anlægsbevillinger. Dette vil være i tråd med hvordan bevillingsniveauet har været tidligere, men en ændring i forhold til budget 2012, hvor udvalgene har en ramme for hvert styringsområde, hvilket er et lidt lavere niveau for bevillingerne. Ændringen vil indebære en lidt enklere arbejdsgang. Bevillingsreglerne vil fremgå af budget 2013. Siden 1. behandlingen er der forekommet ændringer til budgetforslaget. Disse beskrives i hovedtræk i det følgende.

Administrationens tekniske ændringer

Administrationen har indmeldt tekniske ændringer til budgetforslag 2013 efter Kommunalbestyrelsens 1. behandling. Dette er sket i overensstemmelse med den tids- og handleplan, som Økonomiudvalget har vedtaget for budgetlægningen for budget 2013 (2014-2016). De tekniske ændringer er udsendt på kb-net til Kommunalbestyrelsens medlemmer i det tekniske administrative ændringsforslagshæfte den 5. september 2012. De tekniske ændringer vedrører nye skøn, nye KB-beslutninger, ny lovgivning og budgetneutrale omplaceringer. De tekniske ændringer er indarbejdet i afstemningshæftet, jf. bilag 1. I Region Hovedstadens budgetforslag udgør det kommunale udviklingsbidrag 124 kr. pr. indbygger. Bidraget svarer til hvad der er forudsat i økonomiaftalen mellem regeringen og Danske Regioner. Der er i lighed med sidste år indsendt høringssvar til Region Hovedstaden om at Rødovre Kommune tager bidragets niveau til efterretning. Tilskud, udligning og skatter er i budgetforslag 2013 beregnet ud fra et selvbudgetteret udskrivningsgrundlag. Økonomi- og Indenrigsministeriet udmeldte ultimo juni det statsgaranterede udskrivningsgrundlag og de heraf følgende statsgaranterede udlignings- og skattebeløb, efter at aftalen mellem regeringen og KL blev indgået. Endvidere har KL siden tilblivelsen af budgetforslag 2013 udmeldt nye skøn for væksten i de kommende år. Dette har medført, at der er foretaget en genberegning af de forventede skatter, tilskud og udligning på baggrund af et statsgaranteret udskrivningsgrundlag og et nyt selvbudgetteret udskrivningsgrundlag. Beregninger der belyser forskellen mellem skatter, tilskud og udligning ved det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag, der ligger til grund for budgetforslag 2013, det nye selvbudgetterede udskrivningsgrundlag og det statsgaranterede udskrivningsgrundlag fremgår af bilag 2. Beregningerne viser, at set i forhold til budgetforslaget, giver det nye selvbudgetterede udskrivningsgrundlag et merprovenu i 2013 på 59,5 mio. kr. Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag giver et merprovenu på 61,9 mio. kr., dvs. en gevinst i forhold til selvbudgettering på 2,9 mio. kr., jf. bilag 2. Tilskud, udligning og skatter for budgetoverslagsårerne 2014-2016 er tillige genberegnet. Det fremgår af bilag 2, at det giver anledning til et merprovenu i forhold til budgetforslaget på 21,9 mio. kr. i 2014, 21,5 mio. kr. i 2015 og 41,5 mio. kr. i 2016. Der skal i forbindelse med 2. behandlingen træffes beslutning om anvendelse af henholdsvis statsgaranti eller selvbudgettering for 2013. Økonomi- og Personaleforvaltningen anbefaler, at der vælges statsgaranti for 2013. Den store forbedring af indtægterne skyldes en række ændringer siden udarbejdelsen af budgetforslag 2013, som alle har været til Rødovre Kommunes fordel. Som følge af aftalen mellem regeringen og KL styrkes kommunernes likviditet med et ekstraordinært engangstilskud i 2013 (svarende til ca. 19,5 mio. kr. for Rødovre). Aftalen medfører et anlægstilskud på 13,3 mio. kr. på kvalitetsfondsområdet. Desuden vinder Rødovre Kommune 15,9 mio. kr. blandt andet som følge af reformen af tilskuds- og udligningssystemet, der bliver gennemført i 2013. Rødovre Kommune har i 2013 fået 10 mio. kr. i tilskud til vanskeligt stillede kommuner i hovedstadsområdet. Heraf var de 4 mio. kr. forudsat i budgetforslaget. De resterende 6 mio. kr. er indarbejdet i de tekniske ændringsforslag. Rødovre Kommune har endvidere fået dispensation fra lånepuljen for 2013 vedr. kvalitetsfondsprojekter på i alt 14 mio. kr., fra den ordinære lånepulje for 2013 på i alt 6,5 mio. kr., samt lånedispensation til kommuner med lav likviditet på 2,0 mio. kr. Sidstnævnte er ikke indarbejdet i afstemningshæftet. Af den samlede låneadgang er 17,2 mio. kr. givet til anlægsinvesteringer, der er indarbejdet i budgetforslag 2013. Lånedispensationen på 17,2 mio. kr. til anlæg er derfor indarbejdet som et teknisk ændringsforslag. Derudover skal det bemærkes, at det er forudsat i budgetforslaget, at det betingede kommunale bloktilskud vedr. serviceudgifterne kommer til udbetaling. Det svarer til en indtægt på op mod 20 mio. kr. for Rødovre Kommune. Det vil først blive afklaret, hvorvidt indtægten kommer til udbetaling i kommunerne, efter kommunerne har vedtaget budgetterne for 2013. Indtægten kan bortfalde helt eller delvist, såfremt kommunerne under ét ikke overholder den økonomiske aftale. Indtægten kan endvidere bortfalde i en senere efterregulering, såfremt kommunens regnskaber i 2013 overskrider budgetterne. Økonomiaftalen, som KL og regeringen har indgået for 2013, indeholder et anlægsloft for kommunerne under ét på 15,5 mia. kr. Det bemærkes, at det ligeledes er forudsat, at det betingede bloktilskud vedr. anlæg kommer til udbetaling. Det svarer til ca. 7 mio. kr. i Rødovre Kommune. Endelig bemærkes, at budgetforslaget med ændringsforslag indebærer opbygning af et betydeligt mellemværende på grund af den planlagte udbygning af fjernvarmen. Kommunalbestyrelsen vil løbende få fremlagt udbygningsplanerne, herunder udviklingen i mellemværendet, i takt med at der er mulighed for at realisere planerne.

Politiske ændringsforslag

Der er indkommet fælles ændringsforslag fra grupperne A, F og O. Der er endvidere indkommet ændringsforslag fra gruppe C og ændringsforslag fra gruppe V. De politiske ændringsforslag er indarbejdet i afstemningshæftet under de respektive udvalg. Det politiske forlig mellem grupperne A, F og O samt ændringsforslagene fra hhv. gruppe C og gruppe V er optrykt i afstemningshæftet, side 20-23.

Øvrige ændringer

Taksten på daginstitutionsområdet ændres som følge af undladelse af sommerferie lukning i dagtilbud og SFO (politisk ændringsforslag). Det reviderede takstblad vedlægges som bilag 3. Derudover er der sket en indberetningsfejl af skolernes tælledag i de tekniske ændringer, som foreslås rettet. Fejlen udgør 1,7 mio. kr. i 2013. Beløbet er indarbejdet i afstemningshæftet, side 4. Derudover er der foretaget en vurdering af behovet for driftsudgifterne til vedligeholdelse. Udgifterne til byinventar, elektronisk adgangskontrol og telefoncentral samt en række af midlerne til bygningsvedligeholdelse (caretaker) placeres under driftsudgifterne, i stedet for under anlægsudgifterne. Dette er indarbejdet i afstemningshæftet, punkterne 4, 19, 51, 64, og 65. Efter ændringsforslagshæftets udarbejdelse den 5. september har Provstiet indmeldt tal, som betyder, at kirkeskatten kan fastsættes til uændret 0,72 procent. Provstiets indmeldte tal indebærer mindre ændringer i forhold til budgetforslag 2013, som er indarbejdet i afstemningshæftet, side 15.

Kassebeholdningen

Ændringer fremkommet efter 1. behandlingen af budgetforslaget påvirker henlæggelser til kassebeholdningen. Ændringerne kan ses af tabel 1 i bilag 4, idet det er forudsat, at der vælges et statsgaranteret udskrivningsgrundlag for 2013. Det fremgår af tabel 1, at der, forudsat de teknisk administrative ændringer, øvrige ændringer samt politiske ændringer (A, F og O) stemmes igennem, vil være en kasseopbygning på 15,4 i 2013, på 0,9 mio. kr. i 2014 og et kassetræk på 5,8 mio. kr. i 2015 samt en kasseopbygning på 45,6 mio. kr. i 2016. Økonomi– og Personaleforvaltningen anbefaler, at kassebeholdningen fastsættes som følge af de ved 2. behandlingen trufne beslutninger.

Driftsbudget fordelt på udvalg

Driftsbudgettet fordelt på udvalg fremgår af tabel 2 i bilag 4. Det fremgår af tabellen i bilaget, at de tekniske administrative ændringer, de politiske ændringer (A, F og O) og de øvrige ændringer, på driftssiden udgør 62,4 mio. kr. i 2013. Forudsat ændringerne stemmes igennem, udgør det samlede driftsbudget herefter 2.464,9 mio. kr. i 2013, 2.449,4 mio. kr. i 2014, 2.452,8 mio. kr. i 2015 og 2.447,2 mio. kr. i 2016.

Anlægsbudget fordelt på udvalg

Anlægsbudgettet fordelt på udvalg fremgår af tabel 3 i bilag 4. Det fremgår af tabellen i bilaget, at de tekniske administrative ændringer og de politiske ændringer (A, F og O), på anlægssiden udgør 11,6 mio. kr. i 2013. Forudsat ændringerne stemmes igennem, udgør det samlede anlægsbudget herefter 90,6 mio. kr. i 2013, 47,1 mio. kr. i 2014, 61,3 mio. kr. i 2015 og 46,0 mio. kr. i 2016.

Strukturel balance

Den strukturelle balance fremgår af tabel 4 i bilag 4. Den strukturelle balance viser summen af driftsudgifterne (ekskl. forsyningsvirksomhed), pris- og lønfremskrivning, nettorenteudgifter, afdrag på lån og låneoptag, og indtægter fra skatter samt tilskud og udligning. Den strukturelle balance kan fortolkes sådan, at den giver et billede af, hvad der er tilovers til finansiering af anlægsprojekter, kasseopbygning og øvrige balanceforskydninger. Det fremgår af tabellen i bilaget, at den strukturelle balance udgør 116,6 mio. kr. i 2013, 56,5 mio. kr. i 2014, 64,0 mio. kr. i 2015 og 100,1 mio. kr. i 2016.

Servicevækst

Rødovre Kommune vurderes med de foreliggende ændringsforslag at ligge noget over rammen for servicevæksten i den økonomiske aftale for 2013, som KL og regeringen har indgået.

Lov- og plangrundlag

Lovgrundlaget for kommunernes budgetlægning findes i Lov om kommunernes styrelse (Bekendtgørelse om kommunernes styrelse, LBK nr 885 af 29/08/2012) og i Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. (BEK nr. 797 af 03/07/2012). Mere detaljerede regler for budgetlægningen i Rødovre Kommune findes i Rødovre Kommunes "Principper for økonomistyring (regulativ for kasse og regnskabsvæsen)".

Økonomiske konsekvenser

Budgettet er styringsgrundlag for Rødovre Kommunes virksomhed 2013 (2014-2016).

Tidsplan

26. september 2012: Økonomiudvalget 2. behandler budgetforslag 2013.
2. oktober 2012: Kommunalbestyrelsen 2. behandler budgetforslag 2013.  Klik her for at se afstemningshæftet

Bilag

Ingen sagsfremstilling/bilag

Diverse
Sag nr. 273

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.

Protokollen oplæst. Mødet afsluttet kl.: 19.32_______________
Erik Nielsen


_______________
Ahmed Hussen Dhaqane


_______________
Svend Erik Pedersen 


_______________
Kim Hammer 


_______________
Jan Kongebro 


_______________
Lene Due 


_______________
Britt Jensen 


_______________
Steen Skriver Rasmussen 


_______________
Flemming Lunde Østergaard Hansen 


_______________
Grethe Kujack 


_______________
Annie Arnoldsen Petersen 


_______________
Bente Hylleborg 


_______________
Michel Berg 


_______________
Niels Spittau 


_______________
Claus Gisselmann Olsen 


_______________
Kim Drejer Nielsen 


_______________
Lise Lanvig 


_______________
Torben Pedersen 
 

_______________
Pia Mørch 

 

Cookies

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Når du benytter sitet, samtykker du til vores anvendelse af cookies. Læs mere om vores cookiepolitik.

OK