Børne- og Skoleudvalget

15-01-2008

Sager 1 - 9

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 1

Sagens kerne

Oversigt fremlægges til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Opførelse af ny daginstitution ved Rødovrehallen - ansøgning om bevilling
Sag nr. 2

Sagens kerne

Med henblik på fortsat opfyldelse af pasningsgarantien fremsættes forslag om opførelse af en ny daginstitution til 100 enheder med et samlet bruttoareal på 1.000 m2 placeret ved Rødovrehallen.

Udgifterne til opførelsen anslås til 19.000.000 kr.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

    
 1. at byggeprogram og tidsplan godkendes,
    
 2. at Bygningsafdelingen varetager udarbejdelse af projekteringsforslag med bistand fra ekstern arkitekt og ingeniørrådgiver,
    
 3. at rådgiver vælges efter annonceringsfristens udløb primo februar 2008,
     
 4. at der gives en anlægsbevilling på 19.000.000 kr. til opførelse af ny daginstitution,
     
 5. at der afsættes rådighedsbeløb på i alt 19.000.000 kr., og
     
 6. at der frigives rådighedsbeløb på 1.500.000 til projektering, som finansieres af kassebeholdningen.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Rønneholm Byggelegeplads - istandsættelse og renovering af toiletter mv., ansøgning om bevilling
Sag nr. 3

Sagens kerne

Der fremsættes forslag til istandsættelse og renovering af toiletter mv. i Rønneholm Byggelegeplads.

Udgifterne til gennemførelse af arbejderne anslås til 500.000 kr.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

  
 1. at der gives en anlægsbevilling på 500.000 kr. til istandsættelse og
  renovering af toiletter mv. i Rønneholm Byggelegeplads,
      
 2. at der afsættes rådighedsbeløb på 500.000 kr. samt
       
 3. at der frigives rådighedsbeløb på 500.000 kr., som finansieres af kassebeholdningen.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Agerkær Vuggestue - skimmelrenovering, ansøgning om bevilling
Sag nr. 4

Sagens kerne

I forbindelse med skimmelrenovering af gulve i grupperum blev vuggestuen i maj måned 2007 midlertidigt placeret i pavillon ved Rødovre Skole.

Skimmelrenoveringen har vist sig langt mere omfattende end først antaget, og der søges derfor om en anlægsbevilling til gennemførelse af renoveringen på 5.280.031 kr. samt bevilling til øgede driftsudgifter på 1.406.520 kr., i alt 6.686.551 kr.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

   
 1. at projektforslag og tidsplan godkendes,
       
 2. at Bygningsafdelingen varetager opgavens gennemførelse med bistand fra ekstern rådgiver,
       
 3. at der gives en anlægsbevilling på 5.280.031 kr. til gennemførelse af skimmelrenoveringen,
       
 4. at der afsættes rådighedsbeløb på 5.280.031 kr.,
       
 5. at der frigives rådighedsbeløb på 5.280.031 kr., som finansieres af kassebeholdningen, og
        
 6. at der gives en bevilling til øgede driftsudgifter på 1.406.520 kr., som finansieres af kassebeholdningen.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Forventet behov for daginstitutionspladser.
Sag nr. 5

Sagens kerne

Forvaltningen orienterer om status og fremtidige forventninger til og behov for daginstitutionspladser.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,


at Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Eventuel sammenlægning af Elvergårdens vuggestue og børnehave
Sag nr. 6

Sagens kerne

På baggrund af Børne- og Skoleudvalgets beslutning om at sammenlægge institutioner med henblik på at etablere flere 0-6 års institutioner, forelægges sag om sammenlægning af Elvergårdens institutioner til én institution med en ledelse.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

   
 1. at institutionerne i Elvergården samles under en ledelse, og at ledelsesstrukturen godkendes som foreslået af forvaltningen,
       
 2. at mindreudgiften i 2008 anvendes til møder og andre personalemæssige aktiviteter og ekstra midler på institutionens vikarbudget,
       
 3. at mindreudgiften i 2009 vil blive tilført kommunekassen i forbindelse med budgetlægningen.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Ændring af kriterierne for indskrivning i folkeskolerne i Rødovre
Sag nr. 7

Sagens kerne

Sagen omhandler forhold i forbindelse med indskrivningen til børnehaveklasse i skoleåret 2008/2009.

Børne- og Skoleudvalget besluttede på sit ordinære møde den 14.11.2007 at indstille til Kommunalbetyrelsens beslutning, at 2 af de 24 pladser i planlægningstallet på de 4 nordligste skoler forbeholdes børn med en anden etnisk baggrund end dansk fra Valhøj Skoles og Hendriksholm Skoles distrikter.

På samme måde foreslås det, at der reserveres 2 af de 24 distriktspladser på Valhøj Skole og Hendriksholm Skole til etnisk danske børn.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,


at der på alle skoler reserveres 2 distriktspladser, som ovenfor beskrevet.

Beslutning

Anbefales, dog således, at planlægningstallet på 1. – 9. klasse ændres fra 26,5 til 24. (Til Økonomiudvalget).

Projekt "Børnenes og ungdommens kraftcenter" - et nålestiksprojekt i Kærene og Bybjerget i Rødovre Kommune
Sag nr. 8

Sagens kerne

Boligorganisationerne KAB (tidligere AKB), AAB, RAB og Lejerbo i Kærene/Bybjerget har fået forhåndstilsagn fra Landsbyggefonden om en støtteramme på 1.968.750 kr. til sociale aktiviteter.

En eventuel bevilling af beløbet er afhængig af en yderligere lokal medfinansiering på 656.250 kr., samt at kommunen anbefaler ansøgningen.
De nævnte boligorganisationer har i samarbejde med Forvaltningen udarbejdet ansøgning til projektet, der har som hovedformål at inddrage børn og unge i beslutningsprocesserne i området.

Boligorganisationerne dækker den lokale medfinansiering med ca. 450.000 kr. medens Kommunen bidrager med projektstyring, konsulentbistand m.v. til en værdi af ca. 210.000 kr. i projektperioden 2008 – 2010.

Sagen forelægges samtidig i Social- og Sundhedsudvalget, Børne- og Skoleudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,


at Rødovre Kommune overfor Landsbyggefonden anbefaler den foreliggende ansøgning.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Diverse
Sag nr. 9

Beslutning

Taget til efterretning.

Cookies

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Når du benytter sitet, samtykker du til vores anvendelse af cookies. Læs mere om vores cookiepolitik.

OK