Børne- og Skoleudvalget

04-03-2008

Sager 32 - 42

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 32

Sagens kerne

Oversigt fremlægges til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Hendriksholm Skole - sydfløjen, Øen - ombygning af stueetagen til undervisningslokaler mm. samt etablering af elevator, ansøgning om bevilling
Sag nr. 33

Sagens kerne

Der er i 2008 afsat i alt 18.875.000 kr. i investeringsoversigten til Samlet helhedsplan for skoleudbygning.

Heraf er der afsat 3.896.000 kr. til Hendriksholm Skole til ombygning af stueetagen i Øen til undervisningslokaler mm. samt etablering af elevator.

Beløbet er afsat på grundlag af den reviderede helhedsplan for Hendriksholm Skole, udarbejdet maj 2007.

Der søges om frigivelse af 3.896.000 kr. til ombygningen, der gennemføres med bistand fra ingeniørrådgiver.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at tidsplanen godkendes
    
 2. at Teknisk Forvaltning, Bygningsafdelingen varetager opgavens gennemførelse med bistand fra ekstern ingeniørrådgiver,
    
 3. at der gives en anlægsbevilling på 3.896.000 kr., og
    
 4. at der frigives rådighedsbeløb på 3.896.000 kr. afsat i investeringsoversigten 2008.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Tinderhøj Skole - renovering af hjemkundskabslokale, projekteringsforslag - ansøgning om bevilling
Sag nr. 34

Sagens kerne

Der er i 2008 afsat i alt 18.875.000 kr. i investeringsoversigten til Samlet helhedsplan for skoleudbygning.

Heraf er der afsat 1.644.000 kr. til Tinderhøj Skole til renovering af hjemkundskabslokale.

Beløbet er afsat på grundlag af den reviderede helhedsplan for Tinderhøj Skole, udarbejdet maj 2007.

Der søges om frigivelse af 1.644.000 kr. til renoveringen, der gennemføres med bistand fra ekstern ingeniørrådgiver.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at tidsplanen godkendes,
    
 2. at Teknisk Forvaltning, Bygningsafdelingen varetager opgavens gennemførelse med bistand fra ekstern ingeniørrådgiver,
    
 3. at der gives en anlægsbevilling på 1.644.000 kr., og
    
 4. at der frigives rådighedsbeløb på 1.644.000 kr. afsat i investeringsoversigten 2008.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Tinderhøj Skole, skolegården - fjernelse af palavergård og etablering af legeområde, projektering - ansøgning om bevilling
Sag nr. 35

Sagens kerne

Der er i 2008 afsat i alt 18.875.000 kr. i investeringsoversigten til Samlet helhedsplan for skoleudbygning.

Heraf er der afsat 1.515.000 kr. til fjernelse af palavergård og etablering af legeområde i skolegården på Tinderhøj Skole.

Beløbet er afsat på grundlag af den reviderede helhedsplan for Tinderhøj Skole, udarbejdet maj 2007.

Der søges om frigivelse af 1.515.000 kr. til udførelse af arbejdet.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at tidsplanen godkendes,
    
 2. at Teknisk Forvaltning, Park og Naturafdelingen varetager opgavens gennemførelse med bistand fra ekstern konsulent,
    
 3. at der gives en anlægsbevilling på 1.515.000 kr., og
    
 4. at der frigives rådighedsbeløb på 1.515.000 kr. afsat i investeringsoversigten 2008.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Islev Skole - renovering af hjemkundskabslokale, regnskab
Sag nr. 36

Sagens kerne

Godkendelse af anlægsregnskab for ovennævnte projekt.
Bevilling 19.12.2006
   
75.000 kr.
Bevilling 27.03.2007
   

1.378.000 kr.
   

I alt
   

1.453.000 kr.
  
Forbrug/regnskab
   
1.464.218 kr.
  
Merforbrug 11.218 kr.
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at anlægsregnskabet godkendes, og
    
 2. at merforbruget på 11.218 kr. finansieres af kassebeholdningen 2007.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Nyager Skole - ombygning af fysik-/kemilokale mm. til naturfagsområde - regnskab
Sag nr. 37

Sagens kerne

Godkendelse af regnskab for ovennævnte projekt.
  
Udgifter:
Bevilling 19.12.2006
   
100.000 kr.
    
Bevilling 27.02.2006
   
2.814.000 kr.
  
Bevilling i alt
   
2.914.000 kr.
  
Regnskab/forbrug
  
2.911.851 kr.
   
Mindreforbrug 2.149 kr.

Indtægter:

Bevilling 27.02.2006
   

1.457.000 kr.
     
Tilskud fra ministeriet, 50%
af regnskab/forbrug
     
 1.455.925 kr.
    
     
Mindreindtægt
   
1.075 kr.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at regnskabet godkendes,
    
 2. at mindreudgiften på 2.149 kr. tilgår kassebeholdningen 2007, og
    
 3. at mindreindtægten på 1.075 kr. finansieres af kassebeholdningen 2007.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Forventet behov for daginstitutionspladser 2008
Sag nr. 38

Sagens kerne

Forvaltningen orienterer om status og fremtidige forventninger til og behov for daginstitutionspladser.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,


at Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Tidlig indskrivning i SFO
Sag nr. 39

Sagens kerne

Efter at forældrenes ønsker vedrørende den tidlige indskrivning i SFO er gjort op, orienteres her om, hvorledes de 3 SFOer konkret vil løse opgaven.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,


at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning, idet udvalget ønsker en evaluering af ordningen forelagt i septembermødet 2008.

Indskrivning til børnhaveklasse 2008/2009
Sag nr. 40

Sagens kerne

Børne- og Kulturforvaltningen orienterer om indskrivningen til børnehaveklasser for skoleåret 2008/2009.

Grundlaget for planlægningen af det kommende skoleår for børnehaveklasserne bygger på Kommunalbestyrelsens beslutning af den 26.10.2004 med vedtagelse af lov om folkeskolen (Mere frit skolevalg inden for og over kommunegrænserne), antallet af børn født i 2002 samt ansøgningerne om udsættelse af undervisningspligten.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,


at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Implementering af handicappolitikken
Sag nr. 41

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen vedtog Rødovre Kommunes handicappolitik på septembermøderækken 2007.
Social- og Sundhedsforvaltningen har udarbejdet forslag til hvordan handicappolitikken kan gøres til virkelighed.

Det vil foregå på følgende måde:
 1. Udvælgelse af konkrete fokusområder
    
 2. I planlægningsfasen, når nye metoder skal indføres, nye bygninger skal bygges og nye arealer/veje skal etableres.
    
 3. Gennem den daglige praksis i udførelse af kommunens opgaver på handicapområdet.
    
I forbindelse med implementeringsprocessen vil der blive nedsat en handicappolitisk følgegruppe, der består af Handicaprådets forretningsudvalg, repræsentanter fra SeniorRådet og repræsentanter fra forvaltningerne.
Social- og Sundhedsforvaltningen varetager sekretariatsfunktionen for følgegruppen.

Der fremlægges samtidig et forslag til, hvordan der skal gøres status på handicappolitikken.

Sagen forelægges samtidig i Beskæftigelsesudvalget, Børne- og Skoleudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at forslag til implementeringsplan sendes til høring i Handicaprådets foretningsudvalg og SeniorRådet,
    
 2. at forslag til implementeringsplan endelig godkendes på majmøderækken 2008.

Beslutning

Anbefales, idet det henstilles at materialet i forbindelse med gennemførelsen af høringen også sendes til foreningen ”Specialbørn i Rødovre”. (Til Økonomiudvalget).

Diverse
Sag nr. 42

Beslutning

Taget til efterretning.

Cookies

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Når du benytter sitet, samtykker du til vores anvendelse af cookies. Læs mere om vores cookiepolitik.

OK