Børne- og Skoleudvalget

15-04-2008

Sager 47 - 62

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 47

Sagens kerne

Oversigt fremlægges til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Tandplejehuset - ud- og ombygning, regnskab
Sag nr. 48

Sagens kerne

Godkendelse af anlægsregnskab for ovennævnte projekt.
      
Bevilling 20.12.2005 200.000 kr.
Bevilling 28.03.2006 3.190.000 kr.
I alt 3.390.000 kr.
Forbrug 3.389.051 kr.
Mindreforbrug 949 kr.
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 • at anlægsregnskabet godkendes, og
    
 • at mindreudgiften på 949 kr. tilgår kassebeholdningen 2008.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Rødovre Skole - energistyring CTS, ombygning af varmecentral - regnskab
Sag nr. 49

Sagens kerne

Godkendelse af anlægsregnskab for ovennævnte projekt.
Bevilling 29.01.2002 200.000 kr.
Bevilling 26.03.2002 3.385.000 kr.
Tilbageført juni 2002- 500.000 kr.
I alt 3.085.000 kr.
Forbrug 2.890.905 kr.
Mindreforbrug 194.095 kr.
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 • at anlægsregnskabet godkendes, og
     
 • at mindreudgiften på 194.095 kr. tilgår kassebeholdningen 2008.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

IT-plan - folkeskoleområdet.
Sag nr. 50

Sagens kerne

Der ansøges om anlægsbevilling på 1.984.000 kr. til udmøntning af IT-planen i årene 2004-08 samt frigivelse af tilsvarende rådighedsbeløb.

Planen for udbygning af IT på skoleområdet blev godkendt på Kommunalbestyrelsesmødet den 22. juni 2004.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 • at der gives en anlægsbevilling på 1.984.000 kr. til implementering af IT-handleplan 2004-08,
    
 • at der frigives rådighedsbeløb på 1.984.000 kr. afsat i investeringsoversigten 2008 under ”IT-plan folkeskoleområdet”.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Forventet behov for daginstitutionspladser 2008
Sag nr. 51

Sagens kerne

Forvaltningen orienterer om status og fremtidige forventninger til og behov for daginstitutionspladser.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,


at Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Forældrebetaling for specialpladser i børnehaver/SFO
Sag nr. 52

Sagens kerne

På baggrund af en forventning om et stigende antal børn i Rødovre Kommunes specialtilbud fremsættes forslag om ensretning af praksis for forældrebetaling i kommunens daginstitutioner og SFO.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 • at der indføres ensartet praksis for forældrebetaling for børn i daginstitutioner og SFO,
    
 • at der gives fuld friplads til børn i Det specialpædagogiske fritidstilbud Skovmosen og Det specialpædagogiske fritidstilbud Espevangen,
    
 • at der som udgangspunkt opkræves 50 % forældrebetaling i forbindelse med børns pasning i specialpædagogiske gruppeordninger,
    
 • at der efter konkret vurdering kan bevilges hel eller delvis fripladstilskud, og
    
 • at Børne- og Kulturforvaltningens pædagogiske konsulenter bemyndiges til at vurdere i de konkrete tilfælde.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Sprogvurdering
Sag nr. 53

Sagens kerne

Forvaltningen har udarbejdet plan for gennemførelse af sprogvurdering af alle børn i alderen 3-3½ år i Rødovre Kommune.

Foruden tidsplan for gennemførelse fremlægges forslag til anvendelse af materiale, uddannelse af personale mv.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 • at sprogvurderingen foretages, når barnet er mellem 3 og 3½ år,
   
 • at børn i daginstitution sprogvurderes af en sprogpædagog, mens sprogvurderingen af børn der ikke er i daginstitution foretages i Sesam, for så vidt angår tosprogede børn, og på PPR for så vidt angår dansksprogede børn,
    
 • at der i hver institution udvælges to sprogpædagoger, der varetager sprogvurderingen,
    
 • at den af forvaltningen foreslåede tidsplan godkendes,
    
 • at testmaterialet, der er udarbejdet for Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender anvendes,
    
 • at der købes adgang til det særligt udviklede sprogvurderingsprogram fra Mikroværkstedet,
     
 • at der 2008 og 2009 indkøbes det nødvendige antal sprogkufferter,
     
 • at der successivt indkøbes bærbare computere til brug for sprogvurdering i daginstitutionerne,
    
 • at der afholdes introduktionsmøder om sprogvurdering og –stimulering for alle ansatte i institutionerne, ligesom der afsættes de nødvendige midler til løbende supervision og uddannelse,
    
 • at forvaltningens forslag til fordeling af udgifterne for 2008 godkendes,
     
 • at udgifterne i 2008 afholdes inden for forvaltningens egen økonomiske ramme,
    
 • at finansiering for 2009 og fremefter henvises til budgetforhandlingerne for 2009.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Ansøgning fra Nyager Skole om dispensation fra timefordelingsplanen 2008/2009
Sag nr. 54

Sagens kerne

Nyager Skoles skolebestyrelse har fremsendt en ansøgning om dispensation fra timefordelingsplanen.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,


at ansøgningen godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Rødovre Skole - ansøgning om dispensation fra timefordelingsplanen 2008/2009
Sag nr. 55

Sagens kerne

Rødovre Skoles skolebestyrelse har fremsendt en ansøgning om dispensation timefordelingsplanen.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,


at ansøgningen godkendes med undtagelse af rokeringen af en tysktime for 8. klasse til en kristendomstime mod omvendt at veksle kristendomstimen på 7. klassetrin til en tysktime, da der ikke er lovhjemmel hertil.

Beslutning

Godkendt.

Ansøgning fra Tinderhøj Skole om dispensation fra timefordelingsplanen 2008/2009
Sag nr. 56

Sagens kerne

Tinderhøj Skoles skolebestyrelse har fremsendt en ansøgning om dispensation fra timefordelingsplanen.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,


at ansøgningen imødekommes.

Beslutning

Godkendt.

Valhøj Skole som profilskole
Sag nr. 57

Sagens kerne

Børne- og Kulturforvaltningen fremlægger hermed orientering om tiltag til sikring af Valhøj Skole som profilskole i skoleåret 2008 / 2009.

Sagen har sin begrundelse i Valhøj Skoles høje andel af elever med anden etnisk herkomst.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,


at orienteringen tages til efterretning og indgår i Børne- og Skoleudvalgets videre arbejde på tosprogsområdet.

Beslutning

Godkendt.

Lokalaftale om løn- og arbejdsforhold for lærere og børnehaveklasseledere ansat i Rødovre Kommune 2008/2009
Sag nr. 58

Sagens kerne

Børne- og Kulturforvaltningen og Rødovre Lærerforening har forhandlet løn- og arbejdsforhold for lærere og børnehaveklasseledere i Rødovre Kommune for skoleåret 2008/2009.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at lokalaftalen tages til efterretning.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Ansøgning om udtrædelse af skolebestyrelsen ved Hendriksholm Skole
Sag nr. 59

Sagens kerne

Ansøgning fra Christian Kierkegaard om tilladelse til at udtræde af skolebestyrelsen ved Hendriksholm Skole på grund af barns udmeldelse til privatskole.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 • at ansøgningen imødekommes,
    
 • at 1. suppeleant Allan Normann Christiansen indtræder for den resterende del af valgperioden.

Beslutning

Godkendt.

SSP-handleplan 2008
Sag nr. 60

Sagens kerne

SSP fremlægger sin handleplan for 2008, indeholdende en status på 2007 samt nye mål og indsatsområder for 2008.

Sagen forelægges både i Social- og Sundhedsudvalget og i Børne- og Skoleudvalget.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,


at SSP handleplan 2008 tages til efterretning.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Rammeaftale 2009 for Social- og Specialundervisningsområdet
Sag nr. 61

Sagens kerne

Kommunerne skal senest 1. maj indsende redegørelse til regionen til brug for udarbejdelse af den samlede rammeaftale for 2009 på Social- og Specialundervisningsområdet.

Rammeaftalen er en samlet opgørelse af kommunernes forventninger til udbud og efterspørgsel i Region Hovedstaden på social- og specialundervisningsområdet med henblik på at opfylde den samlede kommunale forsyningsforpligtelse på disse områder fremover.

Sagen behandles samtidig i Børne- og Skoleudvalget og Social- og Sundhedsudvalget.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,


at Rødovre Kommunes redegørelse tages til efterretning.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Diverse
Sag nr. 62

Beslutning

Taget til efterretning.

Cookies

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Når du benytter sitet, samtykker du til vores anvendelse af cookies. Læs mere om vores cookiepolitik.

OK