Børne- og Skoleudvalget

13-05-2008

Sager 63 - 77

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 63

Sagens kerne

Oversigt fremlægges til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Opførelse af ny daginstitution ved Rødovrehallen - projektforslag, ansøgning om frigivelse af rådighedsbeløb
Sag nr. 64

Sagens kerne

Godkendelse af projektforslag af 22.04.2008 til opførelse af ny daginstitution ved Rødovrehallen.

Godkendelse af at arbejdet udbydes som hovedentreprise i licitation til entreprenører, der producerer modulbyggeri med rumstore elementer.

Der er i møderækken i januar måned 2008 givet en anlægsbevilling på 19.000.000 kr.

Endvidere blev der i januarmøderækken 2008 frigivet rådighedsbeløb til projektering på 1.500.000 kr.

Der søges om frigivelse af rådighedsbeløb på 13.700.000 kr.

Den samlede frigivne rådighedsbevilling udgør herefter 15.200.000 kr.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at projektforslag samt tidsplan godkendes,
 2. at arbejdet udbydes som hovedentreprise i licitation,
 3. at Teknisk Forvaltning, Bygningsafdelingen varetager projektets gennemførelse med bistand fra ekstern rådgiver,
 4. at en eventuel nødvendig tilpasning af projektet efter licitation varetages af Teknisk Forvaltning i samarbejde med ekstern rådgiver og Børne- og Kulturforvaltningen, og
 5. at der frigives rådighedsbeløb på 13.700.000 kr., hvorefter den samlede frigivne bevilling udgør 15.200.000 kr.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Valhøj Skole - helhedsplan, pædagogisk servicecenter mm. - regnskab
Sag nr. 65

Sagens kerne

Godkendelse af anlægsregnskab for ovennævnte projekt.
    
Bevilling 21.12.2004300.000 kr.
Bevilling 26.04.2005 200.000 kr.
Bevilling 31.05.2005 5.500.000 kr.
Bevilling 28.03.2006 5.069.000 kr.
I alt 11.069.000 kr.
Forbrug 10.892.492 kr.
Mindreforbrug 176.508 kr.
Mindreforbruget skyldes, at nøglesystemet endnu ikke er udskiftet. Der er i bevillingen indeholdt 255.000 kr. til denne udskiftning.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at anlægsregnskabet godkendes, og
 2. at mindreudgiften på 176.508 kr. tilgår projektet vedrørende elektronisk adgangskontrol/udskiftning af nøglesystemer på skolerne.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Skole-IT – forslag til IT-handleplan 2009-12
Sag nr. 66

Sagens kerne

Børne- og Kulturforvaltningen har udarbejdet forslag til IT-handleplan 2009–12.
  
IT-handleplanen indeholder forslag til videreudvikling af IT på skoleområdet samt en statusdel på IT-handleplanen 2004-08.
   
IT-handleplan 2009-12 understøtter den af Kommunalbestyrelsen vedtagne IT-læringsplan på folkeskoleområdet.
   
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

  
at handleplanen drøftes og vurderes for så vidt angår visions- og indholdsdelen.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Forventet behov for daginstitutionspladser 2008
Sag nr. 67

Sagens kerne

Forvaltningen orienterer om status og fremtidige forventninger til og behov for daginstitutionspladser.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,


at Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Opnormering af Byggelegeplads Broparken
Sag nr. 68

Sagens kerne

Broparken Byggelegeplads har ansøgt om en opnormering af pladsantallet fra 80 til 110 pladser. Ansøgningen er begrundet i en større søgning til institutionen, end den kan imødekomme.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at Broparkens Byggelegeplads opnormeres fra 80 til 110 børn pr. 01.08.2008, og
 2. at budgetforslag 2009 ff. tilrettes i overensstemmelse hermed.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Opnormering af dagskolen på Rødovre Kommunale Ungdomsskole
Sag nr. 69

Sagens kerne

På baggrund af et øget behov for pladser på Rødovre Kommunale Ungdomsskoles undervisningstilbud ”Dagskolen” ønskes der en opnormering af elevtallet fra 18 til 24 elever.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at den midlertidige opnormering fra 18 til 21 elever gøres permanent, og
 2. at Dagskolen yderligere opnormeres fra de nuværende 21 elever til 24 elever fra og med skoleåret 2008/2009.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Den selvejende institution Vuggestuen Bybjerget - Regnskab 2007
Sag nr. 70

Sagens kerne

Godkendelse af årsregnskab 2007 for den selvejende institution Vuggestuen Bybjerget.

Regnskabet er fremsendt til BDO Kommunernes Revision til påtegning.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,


at årsregnskab 2007 godkendes.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Den selvejende institution Børnehaven Børnehuset Carlsro - Regnskab 2007
Sag nr. 71

Sagens kerne

Godkendelse af årsregnskab 2007 for den selvejende institution Børnehaven Børnehuset Carlsro.

Regnskabet er fremsendt til BDO Kommunernes Revision til påtegning.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,


at årsregnskab 2007 godkendes.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Den selvejende institution Børnehaven Barnets Hus - Regnskab 2007
Sag nr. 72

Sagens kerne

Godkendelse af årsregnskab 2007 for den selvejende institution Børnehaven Barnets Hus.

Regnskabet er fremsendt til BDO Kommunernes Revision til påtegning.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,


at årsregnskab 2007 godkendes.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Den selvejende institution Rødovre Byggelegeplads - Regnskab 2007
Sag nr. 73

Sagens kerne

Godkendelse af årsregnskab 2007 for den selvejende institution Rødovre Byggelegeplads.

Regnskabet er fremsendt til BDO Kommunernes Revision til påtegning.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,


at årsregnskab 2007 godkendes.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Strategi 2007 - Planstrategi og Agenda 21 - strategi
Sag nr. 74

Sagens kerne

Endelig vedtagelse af Strategi 2007.

Strategien har været fremlagt i høring i perioden 23.01.2008 til den 20.03.2008. Der er indkommet 3 høringssvar.

Teknisk Forvaltning anbefaler på baggrund af henvendelserne, at der i det videre kommuneplanarbejde fastlægges retningslinier for den kommunale detailhandelsstruktur, der sikrer Rødovre Centrums status og konkurrenceevne, at der fastlægges retningslinier der sikrer de kulturhistoriske bevaringsværdier, at der sættes fokus på hvorledes bydelscenteret ved Islev Torv kan styrkes, samt at der tages stilling til borger- og interessentinddragelse i kommuneplanarbejdet. Der vil blive inddraget mange andre emner og ovenstående præciseringer vurderes ikke at være i modstrid med den vedtagne Strategi 2007.

Jf. Planlovens § 23a skal Kommunalbestyrelsen efter udløbet af fristen tage stilling til, om der skal vedtages ændringer af den offentliggjorte strategi.

Sagen forelægges samtidigt i alle fagudvalg.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,


at der ikke sker ændringer i den vedtagne Strategi 2007.

Beslutning

Anbefales med 3 stemmer for og 1 imod. Svend Erik Pedersen (SF) stemte imod, idet der ikke ønskes givet ramme til forøgelse af Rødovre Centrums nuværende samlede butiksareal og tilladte butiksstørrelse. (Til Økonomiudvalget).

Regional udviklingsplan for Region Hovedstaden
Sag nr. 75

Sagens kerne

Region Hovedstaden har den 13.03.2008 fremlagt et forslag til regional udviklingsplan for Region Hovedstaden med titlen ”Danmarks hovedstadsregion – en international storbyregion med høj livskvalitet og vækst”.

I forbindelse med strukturreformen blev den regionale udviklingsplan indført som et strategisk instrument, der skal opstille visioner for den ønskelige regionale udvikling, efter bortfaldet af egentlige regionplaner.

Den regionale udviklingsplan har været i høring i alle forvaltninger, og Teknisk Forvaltning har på baggrund af forvaltningernes tilbagemeldinger udarbejdet forslaget til høringssvar.

Sagen forelægges samtidigt i alle fagudvalg.

Direktionen indstiller,


at Rødovre Kommunes høringssvar til Forslag til regional udviklingsplan for hovedstadsområdet vedtages til fremsendelse til Region Hovedstaden.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Københavns Befæstning - en attraktion i verdensklasse
Sag nr. 76

Sagens kerne

Tilkendegivelse af at Rødovre Kommune vil deltage i beliggenhedskommunernes fælles projekt ”En historisk vandring på Vestvolden”. Bevilling vil blive forsøgt indarbejdet i budget 2009 ff og vil blive sammentænkt med istandsættelse af Ejbybro.

Tilkendegivelse af at Rødovre Kommune ønsker, at deltage i de fælles projekter for hele København.

Sagen fremlægges samtidig i Teknik- og Miljøudvalget, Børne- og Skoleudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget, idet en revitalisering af Københavns befæstning vil få betydning for flere forvaltningsområder.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at det overfor Real Dania tilkendegives, at Rødovre Kommune er interesseret i at deltage i fællesprojekterne om at revitalisere Københavns befæstning, men at et endelig tilsagn først kan gives når forslag til driftsøkonomi og organisering kendes og kan behandles politisk,
 2. at forslag til ”En historisk vandring på Vestvolden” godkendes og fremsendes til Partnerskabet bag revitalisering af Københavns befæstning, som beliggenhedskommunernes forslag, samt
 3. at der i budget 2009 ff forsøges indarbejdet 2,5 mio. kr. til gennemførelse af projektet ”En historisk vandring på Vestvolden”.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Diverse
Sag nr. 77

Beslutning

Taget til efterretning.

Cookies

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Når du benytter sitet, samtykker du til vores anvendelse af cookies. Læs mere om vores cookiepolitik.

OK