Børne- og Skoleudvalget

12-08-2008

Sager 92 - 102

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 92

Sagens kerne

Oversigt fremlægges til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Opførelse af ny daginstitution ved Rødovrehallen - licitation og tidsplan
Sag nr. 93

Sagens kerne

Forelæggelse af licitationsresultat samt tidsplan vedrørende opførelse af den nye daginstitution.

Der er afholdt licitation den 19.06.2008, og der er herefter indgået kontrakt med lavest bydende entreprenør, Scandi Byg A/S, hvis tilbud holdt sig inden for de stipulerede udgifter.

Den nye daginstitution er planlagt færdig til ibrugtagning medio marts 2009.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,


at licitationsresultatet og tidsplanen tages til efterretning.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Forventet behov for daginstitutionspladser 2008
Sag nr. 94

Sagens kerne

Forvaltningen orienterer om status og fremtidige forventninger til og behov for daginstitutionspladser.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,


at Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Ansøgning om udtrædelse af skolebestyrelsen på Islev Skole
Sag nr. 95

Sagens kerne

Ansøgning fra skolebestyrelsesmedlem Gitte Hedegaard Nielsen om at udtræde af skolebestyrelsen ved Islev Skole da hun fra næste skoleår ikke længere har børn på skolen.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

  
 1. at ansøgningen imødekommes, og
    
 2. at 1. suppleant Jeppe Frederiksen indtræder for den resterende del af valgperioden.

Beslutning

Godkendt.

Ansøgning om udtrædelse af skolebestyrelsen på Valhøj Skole
Sag nr. 96

Sagens kerne

Ansøgning fra skolebestyrelsesmedlem Gitte Liliendal om tilladelse til at udtræde af skolebestyrelsen ved Valhøj Skole, da hun er fraflyttet kommunen, og datteren skal starte på efterskole i august 2008.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 
 1. at ansøgningen imødekommes, og
    
 2. at 1. suppleant Carsten Bistrup indtræder for resten af valgperioden.

Beslutning

Godkendt.

Budgetforslag 2009 - Børne- og Skoleudvalget
Sag nr. 97

Sagens kerne

Orientering om budgetforslag 2009, som det er fremsendt til Økonomiudvalgets 1. behandling den 20. august 2008.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,


at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Valhøj Skole - idrætsprofilskole for elever i 7., 8. og 9. klasse.
Sag nr. 98

Sagens kerne

Med henblik på at styrke Valhøj Skoles profil forelægges forslag til etablering af styregruppe samt forslag til tids- og handleplan med henblik på godkendelse som idrætsprofilskole for 7., 8. og 9. klasse med virkning fra 01.08.2009.

Sagen forelægges samtidig i Børne- og Skoleudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 
 1. at den forelagte tids- og handleplan godkendes, og
    
 2. at forslag til styregruppe godkendes.

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget anbefaler indstillingen med den tilføjelse, at forvaltningen i samarbejde med Valhøj Skole udarbejder et forslag til, hvordan motion og idræt generelt kan styrkes for alle elever på Valhøj Skole. Forslaget skal være klar til politisk behandling i februar måned 2009. (Til Økonomiudvalget).

Udvidelse af det socialpædagogiske skoletilbud i Rødovre Kommune til erstatning for køb af udenbys tilbud
Sag nr. 99

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen har i samarbejde med Børne- og Kulturforvaltningen udarbejdet et forslag til etablering af et nyt skoletilbud i Rødovre Kommune.

Baggrunden for forslaget er en indarbejdet effektivisering i budgetforslaget for 2008 FF. Denne effektivisering realiseres ved at oprette et nyt skoletilbud og derved reducere antallet af børn og unge, der visiteres til privat drevne tilbud i andre kommuner.

Forslaget indeholder en beskrivelse af baggrunden og processen for udarbejdelse, økonomiske konsekvenser og tidsplan.

Sagen forelægges samtidig i Social- og Sundhedsudvalget og Børne- og Skoleudvalget.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 
 1. at det socialpædagogiske behandlingstilbud, ”Skiftesporet”, udvides med otte pladser med indfasning fra 1. januar 2009,
   
 2. at børn og unge i eksterne tilbud, for hvem det er relevant, orienteres om og tilbydes en plads i det nye skoletilbud, samt
     
 3. at der administrativt arbejdes på at finde fysiske rammer til skoletilbuddet.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Erfaringsopsamling af sundhedsprojekt på Valhøj Skole og i Nyager Børnehave, "Projekt Tarzan Børnehave"
Sag nr. 100

Sagens kerne

Sundhedsstyrelsen udmøntede i december 2006 en pulje på 2 mio. kr. til tværfaglige samarbejdsprojekter i dagtilbud og en pulje på 3 mio. kr. til at forebygge sundheds- og trivselsmæssige problemer i skolen.

Social- og Sundhedsforvaltningen udarbejdede i tæt samarbejde med Sundhedsplejen og aktivitetstilbuddet Tarzan en ansøgning om midler til to projekter. Det ene i indskolingen på Valhøj Skole og det andet i Nyager Børnehave.

Ansøgningen blev imødekommet og projekterne blev gennemført i perioden fra april 2007 til april 2008.

Der er udarbejdet en erfaringsopsamling af hver af de to projekter, som hermed forelægges til orientering. Sagen forelægges samtidig i Børne- og skoleudvalget.

Sagen forelægges samtidig i Social- og Sundhedsudvalget og Børne- og Skoleudvalget

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 
 1. at erfaringsopsamling af sundhedsprojektet i indskolingen på Valhøj Skole tages til efterretning, og
    
 2. at erfaringsopsamlingen af sundhedsprojektet i indskolingen i Nyager Børnehave tages til efterretning.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Implementering af handicappolitikken
Sag nr. 101

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 25. marts 2008 (sag nr. 78), at sende forslag til implementering af handicappolitikken til høring i Handicaprådet, Seniorrådet og Specialbørn Rødovre.

Høringssvarene har ikke resulteret i forslag til ændringer i forhold til indholdet i implementeringsplanen, der er beskrevet i det oprindelige forslag. Specialbørn Rødovre stillede sig til rådighed til følgegruppen, og følgegruppen suppleres derfor med en repræsentant fra Specialbørn Rødovre.

Sagen forelægges samtidig i alle fagudvalg.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,


at forslag til implementering af handicappolitikken godkendes.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Diverse
Sag nr. 102

Beslutning

Forslag til mødeplan for 2009 uddelt og datoer og mødetidspunkter godkendt.

Cookies

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Når du benytter sitet, samtykker du til vores anvendelse af cookies. Læs mere om vores cookiepolitik.

OK