Børne- og Skoleudvalget

16-09-2008

Sager 103 - 113

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 103

Sagens kerne

Oversigt fremlægges til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Børneinstitutionen ved Valhøj Skole - indretning til brug for vuggestuebørn, regnskab
Sag nr. 104

Sagens kerne

Godkendelse af regnskab for ovennævnte projekt.
  
Bevilling 30.10.20071.410.000 kr.
Forbrug584.207 kr.
Mindreforbrug825.793 kr.
  
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at regnskabet godkendes, og
   
 2. at mindreforbruget på 825.793 kr. tilgår kassen 2008.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Vuggestuen Solsikken (tidl. Agerkær Vuggestue) - skimmelrenovering, regnskab
Sag nr. 105

Sagens kerne

Godkendelse af regnskab for ovennævnte projekt.

Anlægsbevilling:
Bevilling 29.01.2008 5.280.031 kr.
Forbrug 5.635.578 kr.
Merforbrug 355.547 kr.
 
Bevilling til øgede driftsudgifter:
Bevilling 29.01.2008 1.406.520 kr.
Forbrug 1.265.291 kr.
Mindreforbrug 141.229 kr.
 
Det samlede regnskab udviser et merforbrug på i alt 214.318 kr.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at regnskabet godkendes,
   
 2. at merforbruget på 355.547 kr. på anlægsbevillingen finansieres af kassebeholdningen 2008, og
   
 3. at mindreforbruget på 141.229 kr. på driftsbevillingen tilgår kassen 2008.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Rødovrevej 330 - etablering af Islemark Børneinstitution, regnskab
Sag nr. 106

Sagens kerne

Godkendelse af regnskab for ovennævnte projekt.
Bevilling 27.09.2005 195.000 kr.
Bevilling 20.12.2005 10.977.000 kr.
I alt
 
11.172.000 kr.
   
Forbrug 11.259.630 kr.
Merforbrug 87.630 kr.
 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at regnskabet godkendes, og
   
 2. at merforbruget på 87.630 kr. finansieres af kassebeholdningen 2008.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Børneinstitutionen Regnbuen / Menighedshuset - istandsættelse og indretning, ansøgning om bevilling
Sag nr. 107

Sagens kerne

Ansøgning om tillæg til den af Kommunalbestyrelsen givne anlægsbevilling af 29.01.2008 på 4.300.000 kr.

På grund af større renovering af hele taget på den af Rødovre Kommune købte ejendom, beliggende Rødager Allé 123, ansøges om tillæg til anlægsbevillingen på 750.000 kr.

Merudgiften foreslås finansieret således, at den modtagne refusion fra Menighedshuset på 500.000 kr. tilgår anlægsbevillingen, og at de resterende 250.000 kr. afholdes af kassebeholdningen.
  
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at der gives et tillæg til anlægsbevillingen på 750.000 kr. Herefter udgør den samlede bevilling til istandsættelse og indretning 5.050.000 kr.,
    
 2. at der afsættes rådighedsbeløb på 750.000 kr. i budget 2008, og at rådighedsbeløbet frigives,
     
 3. at der gives en anlægsbevilling på -500.000 kr. (indtægt) samt at der afsættes rådighedsbeløb i budget 2008, og at rådighedsbeløbet frigives,
     
 4. at indtægten på 500.000 kr. anvendes til at finansiere tillæg til anlægsbevilling i punkt 1, og
    
 5. at den resterende del af tillæg til anlægsbevillingen på 250.000 kr. finansieres af kassebeholdningen 2008.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Forventet behov for daginstitutionspladser 2008
Sag nr. 108

Sagens kerne

Forvaltningen orienterer om status og fremtidige forventninger til og behov for daginstitutionspladser.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Ansøgning om udtrædelse af Skolebestyrelsen på Nyager Skole
Sag nr. 109

Sagens kerne

Ansøgning fra Karin Svane Hansen om tilladelse til at udtræde af skolebestyrelsen ved Nyager Skole.
   
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at ansøgningen imødekommes, og
    
 2. at Stig Dalkvist indtræder som nyt medlem for resten af valgperioden.

Beslutning

Godkendt.

Tidlig indskrivning i SFO
Sag nr. 110

Sagens kerne

Sagen er en evaluering af den tidlige indskrivning i SFO i skoleåret 2007/2008.
  
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at evalueringen tages til efterretning,
    
 2. at Børne- og Kulturforvaltningen til novembermødet udarbejder forslag til SFO-start i foråret 2009 med beskrivelse af muligheder og konsekvenser, og
    
 3. at indskrivningen til skole- og SFO fremover sker ultimo november således, at skole og SFO får god tid til at tilrettelægge en tidlig SFO-start.

Beslutning

Godkendt.

Kvalitetsrapport for folkeskoleområdet, skoleåret 2007-2008
Sag nr. 111

Sagens kerne

Børne- og Kulturforvaltningen har, med afsæt i Lov om folkeskole § 40 a samt Bekendtgørelse nr. 162 om anvendelse af kvalitetsrapporter og handlingsplaner i Kommunalbestyrelsens arbejde med evaluering og kvalitetsudvikling af folkeskolen, udarbejdet kvalitetsrapport for folkeskolerne i Rødovre Kommune, skoleåret 2007/2008.

Kvalitetsrapporten fremlægges til udvalgets behandling.
  
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at kvalitetsrapporten 2007/2008 tages til efterretning, og
   
 2. at der udarbejdes en handlingsplan på tosprogsområdet. Handlingsplanen skal understøtte datagrundlag og opgørelsesmetoder på området, med henblik på at få en mere sikker afdækning af de tosprogede elevers faglige formåen og niveau.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Bedre tværfaglig indsats - puljeansøgning
Sag nr. 112

Sagens kerne

Med henblik på at implementere de redskaber og modeller som Rødovre Kommune var med til at udvikle i Projekt Bedre Tværfaglig Indsats iværksat af Servicestyrelsen i september 2006, er der ansøgt om midler fra en udbudt pulje af Velfærdsministeriet.

Sagen forelægges samtidig i Børne- og Skoleudvalget og Social- og Sundhedsudvalget.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at orientering om ansøgning om puljemidler tages til efterretning.

Beslutning

Indstilles taget til efterretning. (Til Økonomiudvalget).

Diverse
Sag nr. 113

Beslutning

Taget til efterretning.

Cookies

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Når du benytter sitet, samtykker du til vores anvendelse af cookies. Læs mere om vores cookiepolitik.

OK