Børne- og Skoleudvalget

07-10-2008

Sager 116 - 125

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 116

Sagens kerne

Oversigt fremlægges til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Valhøj Skole - renovering af lofter/ændring af belysning, regnskab
Sag nr. 117

Sagens kerne

Godkendelse af anlægsregnskab for ovennævnte projekt.
Bevilling 30.03.2004 1.517.000 kr.
Bevilling 31.05.2005 1.549.000 kr.
Bevilling 28.03.20061.581.000 kr.
Bevilling 27.03.2007 1.670.000 kr.
I alt 6.317.000 kr.
Forbrug 6.240.628 kr.
Mindreforbrug 76.372 kr.
  
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at anlægsregnskabet godkendes, og
   
 2. at mindreudgiften på 76.372 kr. tilgår kassen 2008.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Koldt drikkevand på skolerne - regnskab
Sag nr. 118

Sagens kerne

Godkendelse af anlægsregnskab for ovennævnte projekt.
Bevilling 30.03.2004 600.000 kr.
Forbrug 598.181 kr.
Mindreforbrug1.819 kr.
 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at regnskabet godkendes, og
   
 2. at mindreudgiften på 1.819 kr. tilgår kassen 2008.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Forventet behov for daginstitutionspladser 2008
Sag nr. 119

Sagens kerne

Forvaltningen orienterer om status og fremtidige forventninger til og behov for daginstitutionspladser.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,


at Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bedre kvalitet i daginstitutionerne
Sag nr. 120

Sagens kerne

Som led i en aftale mellem KL og regeringen, har sidstnævnte reserveret 200.000.000 kr. til en forbedring af kvalitet i børnepasningen.

Rødovre Kommune har i den forbindelse fået udbetalt 1.300.000 kr., som skal være anvendt senest i 2009.

Børne- og Kulturforvaltningen foreslår midlerne anvendt til en opkvalificering af det pædagogiske personale i daginstitutionerne i forbindelse med et naturprojekt, som planlægges at forløbe over et år. Alle kommunes børn over 2 år vil få mulighed for at deltage i projektet sammen med pædagogisk personale fra deres institution.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,


at 1.300.000 kr., der er reserveret til forbedring af kvalitet i børnepasningen, anvendes til etablering af naturprojekt i Rødovre Kommune.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Omlægning af skoledistrikter
Sag nr. 121

Sagens kerne

For at opnå en bedre sammensætning af elever med dansk og elever med anden etnisk baggrund end dansk på kommunens 6 folkeskoler har Børne- og Kulturforvaltningen udarbejdet forslag til ændring af skoledistriktsgrænserne. Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at forslag til ændring af skoledistriktsgrænserne sendes til høring i skolebestyrelserne, og
   
 2. at indskrivningen til børnehaveklasserne udsættes til januar 2009 på grund af høringsfristen.

Beslutning

Anbefales idet det tilføjes, at forvaltningen skal tilbyde Rødovre Skole den nødvendige støtte til at håndtere eventuelle udfordringer i forbindelse med den nye elevsammensætning. (Til Økonomiudvalget).

Fremtidig ungdomsklubstruktur
Sag nr. 122

Sagens kerne

Genoptagelse af sag nr. 173 på Kommunalbestyrelsens møde 24.06.2008.

Børne- og Kulturforvaltningen har udsendt sagen til høring i klubber, bestyrelser, elevråd og MED-struktur, jfr. Kommunalbestyrelsens beslutning af 24.06.2008.

Børne- og Kulturforvaltningen har desuden gennemført en brugerundersøgelse blandt eleverne i 7. – 10. klasse med fokus inden for tre hovedtemaer:
  
 • Hvad bruger du din fritid til?
    
 • Går du i ungdomsklub?
    
 • Hvordan synes du rammer og indhold skal være i et eventuelt nyt ungdomshus?
  
Endelig har der været afholdt møde med de unge 24.09.2008 i Kulturhus Viften, hvor temaet var ”Din fritid – din fremtid – dit aftryk” om ny ungdomsklubstruktur.

Sagen forelægges samtidig i Kultur- og Fritidsudvalget, Børne- og Skoleudvalget, samt Social- og Sundhedsudvalget. Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at høringsmateriale og brugerundersøgelse indgår i det videre arbejde med den fremtidige ungdomsklubstruktur. og
    
 2. at der afholdes et temamøde for Kommunalbestyrelsen primo 2009 om ungdomsklubstrukturen.

Beslutning

Anbefales, idet udvalget ønsker, at forvaltningen i forbindelse med temadrøftelsen i Kommunalbestyrelsen udarbejder en etapeopdelt plan for gennemførelsen af elementerne i oplægget. (Til Økonomiudvalget).

Regional udviklingsplan for Region Hovedstaden
Sag nr. 123

Sagens kerne

Region Hovedstaden har den 28.08.2008 udsendt den endelig vedtagne regionale udviklingsplan for hovedstadsregionen med titlen ”Danmarks hovedstadsregion – en international storbyregion med høj livskvalitet og vækst”.

Rødovre Kommune har med høringssvar af 03.06.2008 fokuseret på de dele af planen, som vil have betydning for Rødovre Kommunes udvikling.

I høringssvaret blev der blandt andet lagt vægt på en udbygning af det kollektive trafiknet i Rødovre Kommune. Dette ønske er blevet indarbejdet som et muligt fremtidsbillede for regionens kollektive trafik i den endelig vedtagne regionale udviklingsplan i form af en forlængelse af metrolinien fra Vanløse, gennem Rødovre til den påtænkte letbane langs Ring 3.

Sagen forelægges samtidig i alle fagudvalg. Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at der arbejdes videre med intentionerne om udbygning af den kollektive trafik og højklasseforbindelser i Kommuneplan 2010 – 2022, samt
     
 2. at den regionale udviklingsplan for hovedstadsregionen fremlægges til efterretning.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Samarbejdsaftaler til godkendelse - KKR Hovedstaden
Sag nr. 124

Sagens kerne

KKR har fremsendt to samarbejdsaftaler om det kommunale samarbejde i Region Hovedstaden på social- og specialundervisningsområdet til godkendelse – en generel aftale samt en aftale, som specifikt handler om det mellemkommunale specialundervisningsområde.

Samarbejdsaftalerne er spillereglerne for, hvordan kommunerne skal agere i forhold til hinanden for at sikre den samlede forsyning og udvikling af henholdsvis social- og specialundervisningsområdet.

Sagen behandles samtidig i Social- og Sundhedsudvalget og Børne- og Skoleudvalget.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,


at den generelle samarbejdsaftale samt aftale om det mellemkommunale specialundervisningsområde godkendes.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Diverse
Sag nr. 125

Beslutning

Taget til efterretning.

Cookies

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Når du benytter sitet, samtykker du til vores anvendelse af cookies. Læs mere om vores cookiepolitik.

OK