Børne- og Skoleudvalget

11-11-2008

Sager 126 - 134

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 126

Sagens kerne

Oversigt fremlægges til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Forventet behov for daginstitutionspladser 2008
Sag nr. 127

Sagens kerne

Forvaltningen orienterer om status og fremtidige forventninger til og behov for daginstitutionspladser.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,


at Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Ferie- og fridagsplan 2009/2010
Sag nr. 128

Sagens kerne

Børne- og Kulturforvaltningen har udarbejdet ferie- og fridagsplan for skoleåret 2009/2010.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,


at ferie- og fridagsplan 2009/2010 godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Oprettelse af børnehaveklasse på Skovmoseskolen 2009-2010
Sag nr. 129

Sagens kerne

Som følge af at børnehaveklassen ved lov er gjort obligatorisk fra skoleåret 2009/2010, foreslås det, at der oprettes en børnehaveklasse på Skovmoseskolen.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at der oprettes en børnehaveklasse på Skovmoseskolen fra skoleåret 2009/2010,
 2. at indtægter og udgifter indarbejdes i budgettet for 2010, og
 3. at der finder en budgetomplacering sted medio 2009, når det efter visitationerne vides, hvor mange børn der visiteres til tilbudet.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Opgørelse af elevtal og prognoser pr. 15.08.2008 for skoler og SFO'er
Sag nr. 130

Sagens kerne

Børne- og Kulturforvaltningen har udarbejdet en elevprognose for skoleåret 2009/2010 – 2013/14 for hver af de 6 skoler (Skovmoseskolen undtaget som specialskole). Elevprognosen er udarbejdet med afsæt i elevtal pr. 15.08. 2008.

Børne- og Kulturforvaltningen har endvidere udregnet en børneprognose for SFO-området i skoleårene 2009/2010 – 2013/2014.

Børneprognosen tager afsæt i de forventede elevtal i henholdsvis børnehaveklasse – 2. klasse for SFO I og for 3. – 5. klasse for SFO II og er hentet i elevprognosen 2009/2010 – 2013/14, samt dette års erfaringer om benyttelsesgrundlagene på Rødovre Kommunes forskellige SFO’er.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at elevprognosen tages til efterretning, og
 2. at børneprognosen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Tidlig indskrivning i SFO
Sag nr. 131

Sagens kerne

Med henblik på at etablere en mere rolig skolestart samt at medvirke til overholdelse af pasningsgarantien på daginstitutionsområdet, foreslår Børne- og Kulturforvaltningen, at starttidspunktet i SFO for børnehaveklassebørnene flyttes til 01.05. og 15.05. fra og med skoleåret 2009/2010.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at starttidspunktet i SFO fremover er pr. 01.05. og 15.05,
 2. at SFO’erne kompenseres med børnehavenormering for maj og juni måneder og SFO normering i juli måned,
 3. at engangsudgifterne finansieres over konto for SFO-udvidelse i 2009,
 4. at SFO’ernes normeringsudvidelse og øgede aktivitetsmidler finansieres af midler fra daginstitutionsområdet i 2009, herunder konvertering af turprojektpladser. I 2009 3.598.454 kr.,
 5. at der fra budget 2010 ff. indarbejdes økonomi til den tidlige indskrivning, jf. rygsækmodellen til SFO svarende til 3.409.354 kr. reguleret for korrekt børnetal,
 6. at normtallet for aktivitetsmidlerne ændres i forhold til den tidlige indskrivning og indarbejdes i budget 2010 ff. svarende til 189.100 kr. reguleret for korrekt børnetal, samt
 7. at forældrene opkræves SFO-takst for hele perioden.

Beslutning

Anbefales, idet punkt 1 ændres til: ”At starttidspunktet i SFO fremover er 01.05. og 15.05. Hvis en skole kun ønsker ét starttidspunkt, kan det aftales mellem skolens ledelse og skoleafdelingen. I givet fald er starttidspunktet 01.05.” (Til Økonomiudvalget).

Oprettelse af praktikpladser for pædagogiske assistenter i Rødovre Kommune
Sag nr. 132

Sagens kerne

Med trepartsaftalen mellem Regeringen, KL, Danske Regioner og de faglige organisationer er det aftalt at øge dimensioneringen af praktikpladser på SOSU-uddannelserne på landsplan, herunder den pædagogiske assistentuddannelse (PAU).

Rødovre Kommune er derfor forpligtet til at oprette 4 praktikpladser til PAU-studerende i 2009.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at der i 2009 oprettes fire praktikpladser til PAU-elever i henhold til lovgivningen,
 2. at der som udgangspunkt reserveres to pladser i 2009 til uddannelse af allerede ansat ufaglært personale eller unge som skal hjælpes ind i et uddannelsesforløb, og
 3. at de økonomiske konsekvenser ved oprettelse af praktikpladser afklares og medtages ved budgetlægningen til 2010.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Ordensreglement for fritidsbrugernes anvendelse af idrætsanlæg og skoler
Sag nr. 133

Sagens kerne

Børne- og Kulturforvaltningen har gennemgået og ajourført ordensreglementer for følgende områder:
 • Espelundens Idrætsanlæg – bygninger
 • Espelundens Idrætsanlæg og Rødovre Stadion
 • Rødovrehallen
 • Rødovre Stadionhal
 • Rødovre Skøjte Arena
 • Jyllingevej 128
 • Islevbadet
 • Hendriksholm Skole
 • Islev Skole
 • Milestedets Skole / 10. klasseskolen
 • Nyager Skole
 • Rødovre Skole
 • Tinderhøj Skole
 • Valhøj Skole
 • Festsale – på Islev, Tinderhøj og Valhøj skoler
Ordensreglementerne er gældende for fritidsbrugernes anvendelse af idrætsanlæg og skoler.

Ændringerne er primært begrundet i de restriktioner, som har hjemmel i den nye rygelov.

Sagen forelægges samtidig i Børne- og Skoleudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,


at de ændrede ordensreglementer godkendes.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Diverse
Sag nr. 134

Beslutning

Taget til efterretning.

Cookies

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Når du benytter sitet, samtykker du til vores anvendelse af cookies. Læs mere om vores cookiepolitik.

OK