Børne- og Skoleudvalget

15-05-2007

Sager 40 - 50

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 40

Sagens kerne

Oversigt fremlægges til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Forventet behov for daginstitutionspladser.
Sag nr. 41

Sagens kerne

Forvaltningen orienterer om status og fremtidige forventninger til og behov for daginstitutionspladser.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Daginstitutionernes virksomhedsplaner 2006 - 2007
Sag nr. 42

Sagens kerne

Forvaltningen har modtaget daginstitutionernes virksomhedsplaner.

På grund af materialets omfang er sagsbehandlingen delt over to Børne- og Skoleudvalgsmøder. Omkring halvdelen af virksomhedsplanerne blev således behandlet på mødet i april måned, mens den resterende del behandles på dette møde.

Forvaltningen har udarbejdet tilbagemeldinger til de enkelte decentrale ledere.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at virksomhedsplanerne tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Tilskud til privat pasningsordning
Sag nr. 43

Sagens kerne

Rødovre Kommune har tidligere haft den ordning, at forældre kunne vælge en privat børnepasser med et kommunalt tilskud på 3.000 kr. månedlig fra barnet var 24 uger til det fyldte 18 måneder.

Efter 1. januar skal Kommunalbestyrelsen imidlertid give forældre med børn i alderen fra 24 uger og indtil det tidspunkt, hvor børn almindeligvis optages i børnehaveklasse, mulighed for at vælge et økonomisk tilskud til brug for en privat pasningsordning i stedet for at benytte en plads i et dagtilbud.

Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at begrænse tilskuddet til forældre med børn i en bestemt del af aldersgruppen, f.eks. fra 24 uger og indtil 3 år.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
  1. at lovændringen tages til efterretning, og
  2. at tilskuddet begrænses til forældre med børn i alderen 24 uger indtil 3 år.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Kvalitetsrapporter i folkeskolen
Sag nr. 44

Sagens kerne

Sagen er en opfølgning på tidligere sag om Kvalitetsrapport i Folkeskolen jvf. anvendelse af kvalitetsrapporter og handleplaner i Kommunalbestyrelsens arbejde med evaluering og kvalitetsudvikling af folkeskolen jf. lov om folkeskolen § 40 a.

Børne- og Kulturforvaltningen fremlægger skabelon for rapporten.

Endvidere fremlægges status og tidsplan for arbejdet omkring Kvalitetsrapporten.


Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at forslag til skabelon for Kvalitetsrapporten godkendes.

Beslutning

Taget til efterretning.

Ansøgning om dispensation fra timefordelingsplanen for skoleåret 2007 - 2008 Nyager Skole
Sag nr. 45

Sagens kerne

Nyager Skoles skolebestyrelse har fremsendt en ansøgning om dispensation fra timefordelingsplanen.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at ansøgningen godkendes.

Beslutning

Ansøgningen godkendes.

Tinderhøj skole - Ansøgning om dispensation fra timefordelingsplanen for skoleåret 2007-2008
Sag nr. 46

Sagens kerne

Tinderhøj Skoles skolebestyrelse har fremsendt en ansøgning om dispensation fra timefordelingsplanen.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at ansøgningen godkendes.

Beslutning

Ansøgningen godkendes.

Ansøgning om udtrædelse af skolebestyrelsen på Nyager Skole
Sag nr. 47

Sagens kerne

Ansøgning fra Carsten Skaarup om tilladelse til at udtræde af skolebestyrelsen ved Nyager Skole.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
  1. at ansøgningen imødekommes og
  2. at Jan Schmidt indtræder som nyt medlem for resten af valgperioden.

Beslutning

Godkendt.

Udlevering af IT-rygsække til læsesvage elever i Rødovre Kommune
Sag nr. 48

Sagens kerne

Den enkelte skole er ifølge lovgivningen forpligtet til at stille hjælpemidler til rådighed, der er nødvendige, for at eleven kan deltage i og/eller få et optimalt udbytte af undervisningen. Denne forpligtelse omfatter også særlige undervisningsmaterialer og tekniske hjælpemidler som led i en specialpædagogisk foranstaltning.

Over 3 år udlånes 45 IT-rygsække til læsesvage elever, med henblik på at muliggøre elevernes deltagelse i sproglig og skriftlig kommunikation i alle fag. Eleverne vil således have en større mulighed for at forblive såvel fagligt som socialt inkluderet i almenundervisningen.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Rapport vedrørende lærernes arbejdstid
Sag nr. 49

Sagens kerne

Rødovre Kommune har via Børne- og Kulturforvaltningen rettet henvendelse til KL’s personalejuridiske kontor med henblik på at få gennemført en undersøgelse af anvendelsen af lærernes arbejdstid i Rødovre Kommunes skolevæsen.

Rapporten tager afsæt i skoleåret 2006-2007 og de indgående aftaler på henholdsvis kommune- og skoleniveau.

Rapporten giver mulighed for sammenligninger med tilsvarende kommuner / skoler og viser en eventuel variation i forhold til Rødovre.

Børne- og Kulturforvaltningen udbad sig desuden en særskilt analyse af skolernes pausetid.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at orienteringen om rapporten tages til
efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Diverse
Sag nr. 50

Beslutning

Taget til efterretning.

Cookies

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Når du benytter sitet, samtykker du til vores anvendelse af cookies. Læs mere om vores cookiepolitik.

OK