Børne- og Skoleudvalget

12-06-2007

Sager 53 - 60

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 53

Sagens kerne

Oversigt fremlægges til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Forventet behov for daginstitutionspladser.
Sag nr. 54

Sagens kerne

Forvaltningen orienterer om status og fremtidige forventninger til og behov for daginstitutionspladser.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Lov om børnemiljø i dagtilbud
Sag nr. 55

Sagens kerne

Kommunens daginstitutioner har fremsendt deres børnemiljøvurderinger i henhold til Lov om børnemiljø i dagtilbud.

På Børne- og Skoleudvalgets møde den 14. november 2006 blev det besluttet, at Børne- og Kulturforvaltningen skulle indsamle og godkende daginstitutionernes børnemiljøvurderinger.

Forvaltningen har beskrevet generelle synspunkter i vurderingerne.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Pædagogisk tilsyn med de kommunale dagtilbud
Sag nr. 56

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen har pligt til at føre tilsyn med de kommunale dagtilbud. Tilsynsforpligtelsen omfatter både indholdet af tilbudene og den måde opgaverne løses på.

Af lovforslaget til den nye dagtilbudslov fremgår det, at Kommunalbestyrelsen har ansvaret for at fastsætte og offentliggøre rammerne for tilsynet.

Børne- og Kulturforvaltningen har i den anledning udarbejdet forslag til gennemførelse af tilsynsforpligtelsen.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at forslaget til gennemførelse af den kommunale tilsynsforpligtelse godkendes.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Udpegning af repræsentant til bestyrelsen af Ungdomsbyen af 2007
Sag nr. 57

Sagens kerne

Statens Pædagogiske Forsøgscenter har i brev af 16. maj 2007 anmodet om, at Rødovre Kommune udpeger en repræsentant til bestyrelsen for den nystiftede forening ”Ungdomsbyen af 2007”.

Der har været afholdt stiftende generalforsamling torsdag den 24. maj 2007, og Børne- og Kulturdirektøren har givet tilsagn til foreningen ”Ungdomsbyen af 2007” om, at Rødovre Kommune vil udpege en repræsentant til den nye bestyrelse.
Bestyrelsen nedsættes for et år ad gangen.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at Kommunalbestyrelsen udpeger et medlem til bestyrelsen for foreningen ”Ungdomsbyen af 2007”.

Beslutning

Skolechef John Kronbak indstilles. (Til Økonomiudvalget).

Idrætspolitik for Rødovre Kommune
Sag nr. 58

Sagens kerne

Arbejdsgruppens forslag til ”Idrætspolitik for Rødovre Kommune” har jfr. Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 13.03.2007 været drøftet på temadag den 12.05.2007.

Arbejdsgruppens forslag justeret med bemærkninger fra temadagen den 12.05.2007 forelægges samtlige udvalg.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at forslag til Idrætspolitik for Rødovre Kommune godkendes.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Planstrategi 2007 og Agenda 21- strategi 2007 - Proces og tidsplan.
Sag nr. 59

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen skal inden udgangen af den første halvdel af den kommunale valgperiode offentliggøre en Planstrategi. Det er med Planstrategien kursen sættes for en ny Kommuneplan 2010 - 2022.
      
Kommunalbestyrelsen skal ligeledes inden udgangen af den første halvdel af den kommunale valgperiode offentliggøre en redegørelse for kommunens bidrag til en bæredygtig udvikling i det 21. århundrede. Det foreslås, at Agenda 21- strategien indgår i Planstrategien.
    
Planstrategi inklusiv Agenda 21 - strategi behandler følgende emner:
  • Rødovre – den gode by. Visioner for Rødovre Kommune frem mod 2022.
  • Rødovre Kommunes regionale rolle/ hvordan indarbejdes de overordnede rammer om natur, miljø og trafik.
  • Erhvervsstrategi og erhvervsområder.
  • Agenda 21.
  • Revisionsmetode.
Den hidtidige planlægning, hvilke regionplanretningslinier der vil blive indarbejdet i kommuneplanen, samt proces og tidsplan for Kommuneplan 2010- 2022 vil blive beskrevet.
    
Der indsamles data, og udarbejdes nødvendige analyser som baggrundsmateriale. Hertil kommer en dialog med overordnede myndigheder, nabokommuner, regionale samarbejder samt relevante nedsatte råd og nævn. Tidsplan
Forslag til Planstrategi inklusiv Agenda 21- strategi vedtages december 2007, offentliggøres i januar 2008 til endelig vedtagelse i maj 2008.
       
Forslag til Kommuneplan 2010- 2022 offentliggøres december 2009 til endelig vedtagelse af Kommuneplan 2010- 2022 i marts 2010.
     
Sagen behandles samtidig i alle fagudvalg.
     
Direktionen indstiller, at proces og tidsplan for udarbejdelse af Planstrategi 2007 inklusiv Agenda 21-strategi tages til efterretning i fagudvalgene med henblik på godkendelse i Økonomiudvalget og i Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Taget til efterretning. (Til Økonomiudvalget).

Diverse
Sag nr. 60

Beslutning

Taget til efterretning.

Cookies

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Når du benytter sitet, samtykker du til vores anvendelse af cookies. Læs mere om vores cookiepolitik.

OK