Børne- og Skoleudvalget

14-11-2007

Sager 95 - 102

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 95

Sagens kerne

Oversigt fremlægges til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Forventet behov for daginstitutionspladser
Sag nr. 96

Sagens kerne

Forvaltningen orienterer om status og fremtidige forventninger til og behov for daginstitutionspladser.
    
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
   
at Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

IT-kompetencer hos lærerne i Rødovre Kommune
Sag nr. 97

Sagens kerne

Sagen er en opfølgning på behandling af sagen på Børne- og Skoleudvalgets møde den 14.08.2007. På dette møde fremlagde forvaltningen en økonomisk oversigt over indkøb/leasing af bærbare PC´ere til alle lærere, samt en oversigt over den forventede udgift til en ekstraordinær opkvalificering af lærerne på IT - området.

Forvaltningen blev herefter bedt om:
  • at vurdere i hvor høj grad skolerne kunne medfinansiere de opstillede udgifter,
  • at få en tilbagemelding fra skolerne om hvilken vigtighed de tillægger, at alle lærere får udleveret en bærbar PC,
  • at få en vurdering fra skolerne om hvilken efteruddannelsesindsats, der er nødvendig.
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at der i forbindelse med udarbejdelse af IT investeringsplan 2009 – 2011 for folkeskolerne i Rødovre Kommune vurderes, i hvilken grad lærer PC’ere kan indarbejdes i denne.

Beslutning

Godkendt.

Tidlig indskrivning i SFO
Sag nr. 98

Sagens kerne

Med baggrund i et øget pres på pladsgarantien i førskoleinstitutionerne foreslås det, at datoen for overflytninger fra børnehave til SFO I starter 1. april for skoleåret 2008/09.

Der ønskes ligeledes, ud over at sikre pladsgarantien, at drage nogle erfaringer vedr. tidlig overflytning, der kan danne grundlag for en senere beslutning om, hvorvidt overflytningen til SFO i Rødovre Kommune kan ske i foråret i de kommende år.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
  1. at overflytningen til SFO I for skoleåret 2008/09 kan ske i perioden 1. april - 30. juni 2008.
  2. at erfaringerne med overflytning i foråret 2008 bruges i en analyse af, hvorvidt der fremover skal ske overflytning til SFO i foråret.

Beslutning

Godkendt.

Fordelingen af tosprogede elever på kommunens skoler.
Sag nr. 99

Sagens kerne

Med udgangspunkt i at andelen af elever med anden etnisk baggrund er markant stigende på Valhøj Skole og Hendriksholm Skole i forhold til de øvrige skoler, fremlægger forvaltningen forslag til, hvorledes der kan fremmes en mere jævn fordeling på kommunens skoler.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
  1. at der på skoler med få tosprogede elever reserveres plads til tosprogede elever fra Valhøj Skoles og Hendriksholm Skoles skoledistrikter fra skoleåret 2008/09.
  2. at det drøftes om Valhøj Skole og Hendriksholm Skole etableres som ”Magnetskoler”.
  3. at Børne- og Kulturforvaltningen udarbejder handleplaner for udvikling af arbejdet med de tosprogede elever.

Beslutning

Godkendt.

Udgiftsneutrale omplaceringer 2007 - Børne- og Skoleudvalget
Sag nr. 100

Sagens kerne

Børne- og Kulturforvaltningen har gennemgået
samtlige konti på udvalgets område. På baggrund af regnskabet pr. 30.09.2007, er der områder, hvor der er konstateret merforbrug, og andre områder, hvor der er konstateret et mindreforbrug. For at sikre en tæt økonomiopfølgning forslås det, at der foretages budgetneutrale omplaceringer mellem nedenstående funktionsområder.


Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at der godkendes følgende budgetneutrale omplaceringer til konti under Børne- og Skoleudvalget.
Centrale kontiMindreudgift - i mio. kr.
03.22.01 Folkeskoler0,019
03.22.06 Befordring af elever i grundskolen-2,838
05.25.10 Fælles formål0,750
05.25.11 Dagplejen0,673
I alt-1,396
Decentrale konti - merudgift:Merudgift - i mio. kr.
05.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber2,838
04.62.85 Kommunale tandpleje-0,673
06.45.51 Sekretariat og forvaltning-0,769
I alt1,396

Beslutning

Godkendt.

Ny overordnet børne- og ungepolitik i Rødovre Kommune - godkendelse
Sag nr. 101

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen vedtog på mødet den 28.08.2007 at sende udkast til den nye overordnede børne- og ungepolitik i høring frem til den 01.10.2007.

Den nye overordnede børne- og ungepolitik har nu været til høring i relevante bestyrelser, udvalg og råd.

I alt er indkommet 18 høringssvar og den generelle tilbagemelding er langt overvejende positiv.

Den nye overordnede børne- og ungepolitik med indarbejdede høringssvar forelægges hermed til godkendelse og erstatter således den hidtil gældende overordnede børne- og ungepolitik fra 1997.

Den nye overordnede børne- og ungepolitik forelægges samtidig i alle fagudvalg.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at den nye overordnede børne- og ungepolitik godkendes.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Diverse
Sag nr. 102

Beslutning

Taget til efterretning.

Cookies

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Når du benytter sitet, samtykker du til vores anvendelse af cookies. Læs mere om vores cookiepolitik.

OK