Børne- og Skoleudvalget

06-06-2006

Sager 73 - 82

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 73

Beslutning

Taget til efterretning.

Forventet behov for daginstitutionspladser
Sag nr. 74

Sagens kerne

Pladsanvisningen har udarbejdet oversigter over ledige børnehavepladser pr. 30. maj 2005.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at opgørelserne tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fremlæggelse af resultat af forhandlinger med de faglige organisationer om ændrede normeringsregler m.h.p. opfyldelse af pasningsgarantien og øget fleksibilitet i kommunens daginstitutioner.
Sag nr. 75

Sagens kerne

For at opfylde kommunens pasningsgaranti har Børne- og Kulturforvaltningen gennemført forhandlinger med de faglige organisationer, som betyder bedre udnyttelse af kommunens eksisterende daginstitutionskapacitet.

Som en konsekvens heraf foreslås samtidig en ændring af kommunens ventelisteregler der betyder, at et barn kan få anvist en børnehaveplads fra den måned barnet bliver 2 år og 10 måneder.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
  1. at forhandlingerne godkendes, og
  2. at ændringen af ventelistereglerne godkendes.

Beslutning

Anbefales (til Økonomiudvalget).

Ansøgning om tilskud til puljeinstitutionen Rudolph Steiner - Tusindfryd
Sag nr. 76

Sagens kerne

Pladsanvisningen har modtaget en konkret ansøgning om tilskud i forbindelse med et ønske om et barns optagelse i puljeinstitutionen Rudolph Steiner - Tusindfryd.

Iflg. § 11 i Serviceloven kan kommunen yde tilskud til driftsudgifterne i puljeordninger, som er private pasningsordninger.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at der meddeles afslag på ansøgning om tilskud til puljeinstitutionen Rudolph Steiner - Tusindfryd.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Ansøgning om tilskud til oprettelse af privat fritidsinstitution
Sag nr. 77

Sagens kerne

Rødovre Kommune har modtaget en ansøgning om oprettelse af og økonomisk tilskud til en privat fritidsinstitution for børn i aldersgruppen 9-14 år, med sportsaktiviteter som det primære idégrundlag.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at ansøgningen ikke imødekommes.

Beslutning

Anbefales (til Økonomiudvalget).

Ansøgning om ændringer til timefordelingsplan fra skolebestyrelsen på Tinderhøj Skole for skoleåret 2006/07
Sag nr. 78

Sagens kerne

Tinderhøj Skoles skolebestyrelse har fremsendt en ansøgning om dispensation fra timefordelingsplanen.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at Børne- og Skoleudvalget drøfter og tager stilling til den fremsendte ansøgning.

Beslutning

Ansøgningen imødekommet.

Ansøgning om tilladelse til afvigelse fra vejledende timefordelingsplan fra skolebestyrelsen på Rødovre Skole
Sag nr. 79

Sagens kerne

Rødovre Skoles skolebestyrelse har fremsendt en ansøgning om dispensation fra timefordelingsplanen.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at Børne- og Skoleudvalget drøfter og tager stilling til den fremsendte ansøgning.

Beslutning

Ansøgningen imødekommet.

Plan for udarbejdelse af en sammenhængende børnepolitik
Sag nr. 80

Sagens kerne

Som følge af anbringelsesreformen skal Kommunalbestyrelsen vedtage en sammenhængende børnepolitik inden d. 1.1.2007. Der fremlægges her en plan for udarbejdelsen af politikken.

Planen forelægges samtidig i Socialudvalget og i Børne- og Skoleudvalget til orientering.


Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at planen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sundhedspolitik - Rødovre Kommune
Sag nr. 81

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen vedtog i marts-møderæk-ken 2005 at udarbejde en sundhedspolitik målrettet Rødovres borgere ud fra visionen om Rødovre – den sunde by, som den er formuleret i Kommuneplan 2002-2014 og videreført i Kommuneplan 2006-2018 blandt andet under temaet ”livsstil”.

Arbejdet er mundet ud i en sundhedspolitik samt en faktadel.

Med henblik på at inddrage eventuelle yderligere synspunkter sendes sundhedspolitikken til høring blandt organisationer og/eller grupper, der har særlig interesse på sundhedsområdet.

Høringsmaterialet udsendes ultimo juni. Høringssvar skal afgives skriftligt senest den 22. august 2006, hvor høringsfristen udløber.

Der er som bilag til mødesagen udarbejdet et eksempel på en mulig handleplan for sundhedsindsatsen i 2007.

Direktionen indstiller,
  1. at sundhedspolitik og faktabind sendes til høring blandt relevante organisationer og foreninger med eksempel på handleplan som bilag
  2. at sundhedspolitik og faktabind, på baggrund af de indkomne høringssvar, fremlægges til endelig vedtagelse i oktober 2006.

Beslutning

Anbefales med bemærkning om, at høringsfristen ønskes forlænget med en måned (til Økonomiudvalget).

Diverse
Sag nr. 82

Beslutning

Taget til efterretning.

Cookies

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Når du benytter sitet, samtykker du til vores anvendelse af cookies. Læs mere om vores cookiepolitik.

OK