Børne- og Skoleudvalget

16-05-2006

Sager 53 - 70

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 53

Sagens kerne

Oversigt fremlægges til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Forventet behov for daginstitutionspladser
Sag nr. 54

Sagens kerne

Pladsanvisningen har udarbejdet en oversigt over forventet behov for børnehave-, vuggestue- og dagplejepladser frem til 31. december 2006.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at opgørelserne tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Daginstitutionernes virksomhedsplaner 2005 -2006
Sag nr. 55

Sagens kerne

Børne- og Skoleudvalget har modtaget virksomhedsplaner for daginstitutionerne og Dagplejen for perioden A2005/2006.

På Børne- og Skoleudvalgets møde den 4. april 2006 blev omkring halvdelen af virksomhedsplanerne forelagt og taget til efterretning.

De resterende virksomhedsplaner samt en video fra Dagplejen forelægges på majmødet, og Børne- og Kulturforvaltningen orienterer på mødet om indholdet, herunder specielt de områder, der er blevet særligt fremhævet i virksomhedsplanerne.

Fem institutioner har ikke udfærdiget virksomhedsplaner på grund af særlige forhold som udflytninger på grund af bygningsmæssige forhold, institutionen har været uden leder i længere tid, eller at institutionen har deltaget i kommunens projekt om aftalestyring.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at virksomhedsplanerne tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Orientering og status vedr. tosprogede børn og unge i Rødovre Kommune - daginstitutionsområdet.
Sag nr. 56

Sagens kerne

Der er udarbejdet en oversigt over indsatsen i forhold til kommunens tosprogede børn i daginstitutionerne.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Orientering og status vedrørende tosprogede børn og unge i Rødovre Kommune - skoleområdet.
Sag nr. 57

Sagens kerne

Børne- og Kulturforvaltningen, skoleafdelingen, redegør for gældende love og bekendtgørelser, antallet af tosprogede børn og unge samt om indsatsen på området i Rødovre Kommune.
   
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
      
at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Lokalaftale om løn- og arbejdsforhold for lærere og børnehaveklasseledere ansat i Rødovre Kommune, skoleåret 2006/07
Sag nr. 58

Sagens kerne

Børne- og Kulturforvaltningen og Rødovre Lærerforening har forhandlet løn- og arbejdsforhold for lærere og børnehaveklasseledere i Rødovre Kommune for skoleåret 2006/07.

Forhandlingerne er afsluttet med en fælles aftale om at indgå helhedsaftale for skoleåret 2006/07.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at Lokalaftalen for skoleåret 2006/07 godkendes.

Beslutning

Anbefales (til Økonomiudvalget)

Ansøgning om dispensation fra timefordelingsplanen
Sag nr. 59

Sagens kerne

Nyager Skoles skolebestyrelse har fremsendt en ansøgning om dispensation fra timefordelingsplanen.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at Børne- og Skoleudvalget drøfter og tager stilling til den fremsendte ansøgning.

Beslutning

Ansøgningen godkendt.

Udpegning af kommunalbestyrelsesmedlemmer til skolebestyrelserne 2006 - 2010
Sag nr. 60

Sagens kerne

Skolebestyrelsen ved Hendriksholm Skole, Islev Skole, Rødovre Skole, Tinderhøj Skole, Nyager Skole og Valhøj skole anmoder om udpegning af et Kommunalbestyrelsesmedlem til skolebestyrelsen.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at Kommunalbestyrelsen udpeger et medlem for perioden 01.04.2006 - 31.03.2010 fra Kommunalbestyrelsen til hver skolebestyrelse.

Beslutning

Fremsendes til Økonomiudvalget med følgende indstilling: Hendriksholm Skole: Annie Arnoldsen Petersen Islev Skole: Jens Jørgen Jensen Rødovre Skole: Claus Gisselmann Olsen Tinderhøj Skole: Jan Kongebro Nyager Skole: Svend Erik Pedersen Valhøj Skole: Ahmed Dhaqane (til Økonomiudvalget).

Lektiecafé i Rødovre Kommune
Sag nr. 61

Sagens kerne

Børne- og Kulturforvaltningen foreslår, at der fra 1. august oprettes lektiecaféer på skolerne i Rødovre Kommune. Forslaget går ud på, at der på hver skole oprettes to lektiecaféer. En café for de mindste børn (bhkl. – 2. kl.) placeret i lokaler på SFO´en og en café for elever fra 3. – 9. kl. placeret i lokaler på skolen.


Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
  1. at der oprettes lektiecaféer på skolerne i Rødovre Kommune fra og med skoleåret 2006/2007.
  2. at den enkelte skolebestyrelse træffer den endelige beslutning om, hvordan lektiecaféerne etableres på skolen.

Beslutning

4 stemmer (A + V) anbefaler med de faldne bemærkninger. 1 stemme Svend Erik Pedersen (F) tager forbehold. (til Økonomiudvalget).

Lov om ændring af lov om folkeskolen (styrket evaluering og anvendelse af nationale test som pædagogisk redskab samt obligatoriske prøver m.v
Sag nr. 62

Sagens kerne

Lov 101 Lov om ændring af lov om folkeskolen (Styrket evaluering og anvendelse af nationale test som pædagogisk redskab samt obligatoriske prøver m.v.) blev vedtaget den 30.03. 2006.
Som led i undervisningen skal der løbende foretages evaluering af elevens udbytte af undervisningen, der udarbejdes nationale test i udvalgte fag og på bestemte klassetrin til støtte for den løbende evaluering, testresultaterne er fortrolige og folkeskolens afgangsprøver ændres og gøres obligatoriske.
Børne– og Kulturforvaltningen orienterer om loven samt konsekvenserne heraf.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Etablering af fælleskommunalt samarbejde for vidtgående specialundervisning i Region Hovedstaden
Sag nr. 63

Sagens kerne

Kommunekontaktrådet (KKR Hovedstaden) har fremsendt et forslag til etablering af fælleskommunalt samarbejde for den vidtgående specialundervisning i Region Hovedstaden til høring i kommunerne.

Børne- og Kulturforvaltningen fremsender hermed kommentarer til forslaget.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at Rødovre Kommune tilslutter sig konstruktionen og indstillingen fra KKR Hovedstaden vedrørende punkterne 1, 2, 3, 5, 6 og 7.
Med hensyn til punkt 4 er Rødovre Kommune betænkelig ved etablering af en fælles koordinerende funktion (KFS), om end en sådan funktion eventuelt kan være nyttig i en overgangsperiode. Omfanget af organisationen, opgavevaretagelsen samt økonomien i denne funktion ønskes i givet fald nærmere belyst.

Beslutning

Anbefales (til Økonomiudvalget).

Den selvejede institution Vuggestuen Bybjerget - Regnskab 2005
Sag nr. 64

Sagens kerne

Godkendelse af årsregnskab 2005 for den selvejende institution Vuggestuen Bybjerget.

Regnskabet er revideret af Kommunernes Revision.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at årsregnskab 2005 godkendes.

Beslutning

Anbefales (til Økonomiudvalget)

Den selvejende institution Bybjergets Fritidscenter - Regnskab 2005
Sag nr. 65

Sagens kerne

Godkendelse af årsregnskab 2005 for den selvejende institution Bybjergets Fritidscenter.

Regnskabet er revideret af Kommunernes Revision.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at årsregnskab 2005 godkendes.

Beslutning

Anbefales (til Økonomiudvalget).

Den selvejende institution Børnehaven Barnets Hus - Regnskab 2005
Sag nr. 66

Sagens kerne

Godkendelse af årsregnskab 2005 for den selvejende institution Børnehaven Barnets Hus.

Regnskabet er revideret af Kommunernes Revision.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at årsregnskab 2005 godkendes.

Beslutning

Anbefales (til Økonomiudvalget).

Den selvejende institution Børnehaven Børnehuset Carlsro - Regnskab 2005
Sag nr. 67

Sagens kerne

Godkendelse af årsregnskab 2005 for den selvejende institution Børnehaven Børnehuset Carlsro.

Regnskabet er revideret af Kommunernes Revision.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at årsregnskab 2005 godkendes.

Beslutning

Anbefales (til Økonomiudvalget).

Den selvejende institution Rødovre Byggelegeplads - Regnskab 2005
Sag nr. 68

Sagens kerne

Godkendelse af årsregnskab 2005 for den selvejende institution Rødovre Byggelegeplads.

Regnskabet er revideret af Kommunernes Revision.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at årsregnskab 2005 godkendes.

Beslutning

Anbefales (til Økonomiudvalget).

Forslag til Kommuneplan 2006-2018. Offentlig høring og endelig vedtagelse
Sag nr. 69

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen vedtog den 20.12.2005 at fremlægge forslag til Kommuneplan 2006-2018 i offentlig høring i perioden 11.01.2006 – 08.03.2006. Høringsperioden blev i forbindelse med udsendelse af rettelsesblad den 12.01.2006 forlænget med fem dage til den 13.03.2006.

I løbet af denne periode er der indkommet 21 indsigelser og bemærkninger fra myndigheder, organisationer og borgere.

Direktionen foreslår, at der på baggrund af de indkomne indsigelser og bemærkninger foretages visse ændringer i forbindelse med den endelige vedtagelse af kommuneplanen.

Fagforvaltningernes kommentarer er samlet i bilaget ”Oversigten over indsigelser og bemærkninger”. Kommentarerne til de indsigelser og bemærkninger, der har givet anledning til at indstille ændringsforslag, er i oversigten markeret med fed tekst.

Direktionen indstiller,

at Kommuneplan 2006-2018 vedtages endeligt med de i mødesagsfremstillingen nævnte ændringer, hvilket fremlægges til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Diverse
Sag nr. 70

Beslutning

Taget til efterretning.

Cookies

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Når du benytter sitet, samtykker du til vores anvendelse af cookies. Læs mere om vores cookiepolitik.

OK