Børne- og Skoleudvalget

14-03-2006

Sager 25 - 41

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 25

Sagens kerne

Oversigt fremlægges til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Valhøj Skole - pædagogisk servicecenter, licitationsresultat - ansøgning om bevilling
Sag nr. 26

Sagens kerne

Godkendelse af licitationsresultatet for opførelse af pædagogisk servicecenter i atriumgården på Valhøj Skole.

Godkendelse af frigivelse af rådighedsbeløb på 4.689.000 kr. i 2006 til finansiering af den i Kommunalbestyrelsens møde den 31.05.2005 godkendte anlægsbevilling på 10.593.000 kr. til opførelse af pædagogisk servicecenter i atriumgården på Valhøj Skole.

Rådighedsbevillingen er fremskrevet med 96.000 kr. fra 4.593.000 kr. i 2005 til 4.689.000 kr. i 2006, således at den samlede rådighedsbevilling i 2006 udgør 10.689.000 kr.
Anlægsbevillingen reguleres i overensstemmelse hermed.

Ansøgning om en anlægsbevilling på yderligere 380.000 kr. med tilsvarende rådighedsbeløb til etablering af læsehule/kontorboks i Pædagogisk Servicecenter og glaspartier ved administrationsgang/Pædagogisk Servicecenter.

Den samlede bevilling udgør herefter 11.069.000 kr.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at licitationsresultatet godkendes
 2. at der frigives rådighedsbeløb på 4.689.000 kr. til finansiering af den i Kommunalbestyrelsens møde den 31.05.2005 godkendte anlægsbevilling på 10.593.000 kr. til opførelse af pædagogisk servicecenter i atriumgården på Valhøj Skole. Beløbet er afsat i investeringsoversigten 2006, fremskrevet fra 2005 til 2006 med 96.000 kr. Anlægsbevillingen reguleres i overensstemmelse hermed.
 3. at der frigives yderligere en anlægsbevilling på 380.000 kr. til etablering af en læsehule/kontorboks i Pædagogisk Servicecenter og glaspartier ved administrationsgang/Pædagogisk Servicecenter, således at den samlede bevilling udgør 11.069.000 kr.
 4. at der frigives yderligere 380.000 kr. i rådighedsbeløb, finansieret af kassen 2006.

Beslutning

Anbefales. (til Økonomiudvalget)

Valhøj Skole - renovering af lofter og belysning 2006 -ansøgning om bevilling
Sag nr. 27

Sagens kerne

Godkendelse af videreførelse af renoveringen af lofter og belysning på Valhøj Skole.

Godkendelse af, at arbejdet videreføres med de entreprenører, der vandt licitationen på 1. etape, forudsat prisen holder sig på sammen niveau med tilføjelse af pristalsregulering.

Ansøgning om anlægsbevilling på 1.581.000 kr. med tilsvarende rådighedsbeløb.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at renoveringen af lofter og belysning på Valhøj Skole videreføres
 2. at arbejdet videreføres med de entreprenører, der vandt licitationen på 1. etape, forudsat prisen holder sig på samme niveau med tilføjelse af pristalsregulering
 3. at der gives en anlægsbevilling 1.581.000 kr. til gennemførelse af arbejdet
 4. at der frigives rådighedsbeløb på 1.581.000 kr., afsat i investeringsoversigten 2006.

Beslutning

Anbefales. (til Økonomiudvalget)

Tandplejehuset, ud- og ombygning, godkendelse af projektforslag - ansøgning om bevilling
Sag nr. 28

Sagens kerne

Godkendelse af projektforslag af marts 2006 på ud- og ombygning af tandplejehuset, Rødovrevej 125.

Godkendelse af, at arbejdet udbydes i fag-entrepriser i licitation.

Ansøgning om frigivelse anlægsbevilling på 3.190.000 kr. med tilsvarende rådighedsbeløb til gennemførelse af ud- og ombygning af tandplejehuset, så det kan opfylde behovet for behandlingsklinikker med dertil hørende faciliteter jf. den ændrede organisering af tandplejen.

I Kommunalbestyrelsens møde den 20.12.2005 blev der givet en projekteringsbevilling på 200.000 kr. Den samlede bevilling udgør herefter 3.390.000 kr.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at projektforslag af marts 2006 på ud- og ombygning af tandplejehuset godkendes
 2. at det godkendes, at arbejdet udbydes i fag-entrepriser i licitation
 3. at der frigives en anlægsbevilling på 3.190.000 kr. til gennemførelse af ud- og ombygning af tandplejehuset, Rødovrevej 125. Den samlede bevilling udgør herefter 3.390.000 kr., idet der i Kommunalbestyrelsens møde den 20.12.2005 er givet en projekteringsbevilling på 200.000 kr.
 4. at der frigives rådighedsbeløb på 3.190.000 kr., finansieret med 2.093.000 kr. afsat i investeringsoversigten 2006 og 1.097.000 kr. afholdes af kassen 2006.

Beslutning

Anbefales. (til Økonomiudvalget)

Tandklinikker - inventar 2006, ansøgning om bevilling
Sag nr. 29

Sagens kerne

Ansøgning om frigivelse af anlægsbevilling på 1.435.000 kr. med tilsvarende rådighedsbeløb til udskiftning af klinikudstyr i Tandplejen.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at der gives en anlægsbevilling på 1.435.000 kr. til udskiftning af klinikudstyr i tandplejen
 2. at der frigives rådighedsbeløb på 1.435.000 kr., afsat i investeringsoversigten 2006.

Beslutning

Anbefales. (til Økonomiudvalget)

Forventet behov for daginstitutionspladser
Sag nr. 30

Sagens kerne

Pladsanvisningen har udarbejdet en oversigt over forventet behov for børnehave-, vuggestue- og dagplejepladser frem til 30. november 2006.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at opgørelserne tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterreting.

Tilpasninger på daginstitutionsområdet
Sag nr. 31

Sagens kerne

Børne- og Kulturforvaltningen forelægger en gennemgang af forskellige muligheder for løbende tilpasninger på daginstitutionsområdet.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at forvaltningen indleder forhandlinger med de berørte faglige organisationer med henblik på etablering af en vippenormering i kommunens institutioner, herunder at kommunens store institutioner overgår til enhedsnormering i lighed med kommunens øvrige integrerede institutioner,
 2. at forvaltningen indleder forhandlinger med den berørte faglige organisation med henblik på at etablere en ny aftale for den kommunale dagpleje, som bl.a. indebærer, at den enkelte dagplejer i løbet af året gennemsnitligt skal have tilmeldt 3-4 børn.
 3. at forvaltningen løbende orienterer udvalget om behov og muligheder for fremtidige tilpasninger inden for området.

Beslutning

Godkendt.

Forslag til fremtidigt samarbejde mellem Børne- og Skoleudvalget og brugerbestyrelserne - daginstitutionsområdet
Sag nr. 32

Sagens kerne

Børne- og Kulturforvaltningens forslag til fremtidigt samarbejde mellem Børne- og Skoleudvalget og daginstitutionernes brugerbestyrelser har været til høring hos Fællesforældrerådet og bestyrelserne.

Tilbagemeldingerne er af overvejende positiv karakter.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at forslaget godkendes.

Beslutning

Anbefales. (til Økonomiudvalget)

Rygsækmodel for skole og SFO - implementeringsrapport
Sag nr. 33

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 21.06.2005, sag nr. 141, at der skulle arbejdes videre med at implementere en ny tildelingsmodel på folkeskoleområdet, hvor det bærende princip er kr./elev – den såkaldte rygsækmodel.

Kommunalbestyrelsen godkendte ligeledes på sit møde den 20.12.2005, sag nr. 226, at der skulle udarbejdes en ny tildelingsmodel for SFO-området, der skulle være sammenfaldende med principperne for en ny tildelingsmodel på folkeskoleområdet.

Der er nu udarbejdet en rapport, der beskriver de overordnede rammer og principper i rygsækmodellen samt forslag til implementering.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at implementeringsrapport vedrørende rygsækmodel for skole og SFO godkendes.

Beslutning

Der blev omdelt referat af ekstraordinært Skole-Med-møde den 13. marts 2006. Anbefales. (til Økonomiudvalget)

Elevprognose 2006/07 - 2011/12
Sag nr. 34

Sagens kerne

Børne- og Kulturforvaltningen har udarbejdet elevprognose for skoleårene 2006/07 – 2011/12 for hver af de 6 skoler. Herudover er elevprognosen udvidet med et skøn over antal elever, som går på friskoler, folkeskoler i andre kommuner, produktionsskoler, husholdningsskoler, efterskoler og ungdomskostskoler.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at elevprognosen tages til efterretning, og
 2. at elevprognosen indgår som forudsætning i budgetlægningen.

Beslutning

Pkt. 1. Anbefales taget til efterretning. (til Økonomiudvalget) Pkt. 2. Anbefales. (til Økonomiudvalget)

Børneprognose 2006/07 - 2011/12
Sag nr. 35

Sagens kerne

Børne- og Kulturforvaltningen har udarbejdet børneprognose for skoleårene 2006/07 – 2011/12 for SFO’erne på hver af de 6 skoler.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at børneprognosen tages til efterretning, og
 2. at børneprognosen indgår som forudsætning i budgetlægningen.

Beslutning

Pkt. 1. Anbefales taget til efterretning (til Økonomiudvalget) Pkt. 2. Anbefales. (til Økonomiudvalget)

Reviderede styrelsesvedtægter med bilag
Sag nr. 36

Sagens kerne

Genoptagelse af sag nr. 112 fra 6.12.2005.
I decembermøderækken behandlede Børne- og Skoleudvalget forslaget til ”Reviderede styrelsesvedtægter med bilag” og besluttede at sende forslaget til høring i skolebestyrelserne.

Styrelsesvedtægterne med bilag for Rødovre Kommunes skolevæsen skal ifølge folkeskolelovens § 41 besluttes af kommunalbestyrelsen efter høring i skolebestyrelserne.

Styrelsesvedtægterne for Rødovre Kommunes skolevæsen med bilag har undergået en større revision. Det har betydet at styrelsesvedtægterne med bilag fremover vil omfatte de lovpligtige bestemmelser jf. Folkeskolelovens § 41 og de gældende bestemmelser for Rødovre Kommune.

Der er indkommet 10 høringssvar.


Børne- og Kulturforvaltningen indstiller

at de reviderede styrelsesvedtægter godkendes

Beslutning

Anbefales. (til Økonomiudvalget)

Forslag til fremtidigt samarbejde mellem Børne- og Skoleudvalget og brugerbestyrelserne - skoleområdet
Sag nr. 37

Sagens kerne

Genoptagelse af sag nr. 111 fra 6.12.2005.

I decembermøderækken behandlede Børne- og Skoleudvalget forslaget til Fremtidigt samarbejde mellem Børne- og Skoleudvalget og brugerbestyrelserne – skoleområde og besluttede at sende forslaget til høring i skolebestyrelserne.

Forslaget har været sendt til høring i skolebestyrelserne og der er indkommet 8 høringssvar.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller

at forslag til fremtidigt samarbejde mellem Børne- og Skoleudvalget og brugerbestyrelserne på skoleområdet godkendes.

Beslutning

Anbefales. (til Økonomiudvalget)

SSP Handleplan 2006
Sag nr. 38

Sagens kerne

SSP-udvalget har udarbejdet en handleplan for 2006. Handleplanen indeholder et overblik over SSP aktiviteter, kommende års aktiviteter samt et bud på mere visionære og langsigtede kriminalpræventive tiltag. Børne- og Kulturforvaltningen orienterer om handleplanen.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Anbefales taget til efterretning. (til Økonomiudvalget)

FKKA, Mellemkommunal aftale på skoleområdet - frit valg
Sag nr. 39

Sagens kerne

Rødovre Kommune er af bestyrelsen for Foreningen af Kommuner i Københavns Amt (FKKA) blevet bedt om at tage stilling til en aftale på skoleområdet jf. Mere frit valg.

Aftalen er baseret på en enkel afregningsmodel med en takst svarende til gennemsnittet mellem den til enhver tid gældende privatskoletakst og KL`s gennemsnitstakst for området.

Aftalen skal være gældende for skoleåret 2005/06.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller

at aftalen godkendes med den tilføjelse, at der til slut under pind 2 tilføjes, ”dog højst et beløb svarende til bopælskommunens gennemsnitlige udgift pr. folkeskoleelev”.

Beslutning

Anbefales. (til Økonomiudvalget)

Mellemkommunal afregning for dagpleje og daginstitutioner
Sag nr. 40

Sagens kerne

Bestyrelsen for Foreningen af Kommuner i Københavns Amt (FKKA) har efter indstilling fra FKKA´ s Børne- og Skoleudvalg besluttet at anbefale FKKA kommunerne at tiltræde en revideret aftale om mellemkommunal afregning for dagpleje, daginstitutioner og klubber for børn og unge under 18 år.

Baggrunden for forslaget er, at den gældende mellemkommunale aftale for benyttelse af dagtilbud skal revideres med virkning fra den 1. januar 2006.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at Rødovre Kommune indgår den af FKKA foreslåede afregningsaftale for dagpleje, daginstitutioner og klubber for børn og unge under 18 år med virkning fra 1. januar 2006.

Beslutning

Anbefales. (til Økonomiudvalget)

Diverse
Sag nr. 41

Beslutning

Taget til efterretning.

Cookies

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Når du benytter sitet, samtykker du til vores anvendelse af cookies. Læs mere om vores cookiepolitik.

OK