Børne- og Skoleudvalget

13-02-2007

Sager 10 - 20

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 10

Sagens kerne

Oversigt fremlægges til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Ungdomsskolen/lokalhus Syd - overflytning til Milestedet - anlægsregnskab
Sag nr. 11

Sagens kerne

Godkendelse af anlægsregnskab for ovennævnte projekt.
Bevilling 20.12.20051.008.000 kr.
Bevilling 31.01.200685.000 kr.
Bevilling i alt1.093.000 kr.
Overført til ”Kærprojektet”524.614 kr.
Rest 568.386 kr.
Forbrug566.374 kr.
Mindreforbrug2.012 kr.

I forbindelse med ¾-års regnskabet 2006 blev bevillingen på 85.000 kr. fejlagtigt tilbageført til kassen og ikke som besluttet i Kommunalbestyrelsen overført til anlægsbevillingen.


Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at anlægsregnskabet godkendes,
 2. at der gives en tillægsbevilling til anlægsbevillingen på 85.000 kr.,
 3. at der gives en negativ tillægsbevilling til anlægsbevillingen på 2.012 kr.,
 4. at mindreudgiften på 2.012 kr. er tilgået kassen i 2006.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Nyager Skole - ombygn. af fysik-/kemilokale mm. til naturfagsområde, godkendelse af projektforslag, ansøgning om bevilling
Sag nr. 12

Sagens kerne

Godkendelse af projektforslag af januar 2007 på ombygning af fysik-/kemilokale mm. til naturfagsområde på Nyager Skole.

Godkendelse af, at arbejdet udbydes dels som fagentrepriser i licitation, dels som underhåndsbud.

Der ansøges om anlægsbevilling på 2.814.000 kr. med tilsvarende rådighedsbeløb til ombygning af fysik-/kemilokale mm. på Nyager Skole. Der er i decembermøderækken 2006 givet en bevilling på 100.000 kr. til igangsætning af projekteringen.
Den samlede bevilling udgør herefter 2.914.000 kr.

Der ansøges om frigivelse af en indtægtsbevilling på 1.457.000 kr. fra Indenrigsministeriet med tilsvarende rådighedsbeløb.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at projektforslaget godkendes,
 2. at arbejdet udbydes dels i fagentrepriser i licitation, dels i underhåndsbud,
 3. at der gives en anlægsbevilling på 2.814.000 kr. til ombygning af fysik-/ kemilokale på Nyager Skole. Herefter udgør den samlede anlægsbevilling 2.914.000 kr.,
 4. at der frigives rådighedsbeløb på 2.814.000 kr., afsat i investeringsoversigten 2007,
 5. at der gives en indtægtsbevilling til anlægsbevillingen på 1.457.000 kr.,
 6. at der frigives indtægtsrådighedsbeløb på 1.457.000 kr., afsat i investeringsoversigten 2007.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Tandklinikker - inventar 2007 - ansøgning om bevilling
Sag nr. 13

Sagens kerne

Ansøgning om frigivelse af anlægsbevilling på 1.037.000 kr. med tilsvarende rådighedsbeløb til udskiftning af klinikudstyr i tandplejen.

Der er i 2005 og 2006 bevilget 566.000 kr. og 1.435.000 kr., således at den samlede bevilling til klinikudstyr udgør 3.038.000 kr.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at der gives en anlægsbevilling på 1.037.000 kr. til udskiftning af klinikudstyr i tandplejen,
 2. at der frigives rådighedsbeløb på 1.037.000 kr., afsat i investeringsoversigten 2007.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Forventet behov for daginstitutionspladser.
Sag nr. 14

Sagens kerne

Forvaltningen orienterer om status og fremtidige forventninger til og behov for daginstitutionspladser.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Kvalitetsrapporter i folkeskolen
Sag nr. 15

Sagens kerne

Ifølge lov om folkeskolen § 40 a skal der til behandling i Kommunalbestyrelsen årligt udarbejdes en kvalitetsrapport vedrørende kvaliteten i den lokale folkeskole.

Børne- og Kulturforvaltningen fremlægger krav og tidsplan for udarbejdelsen af kvalitetsrapporter for Rødovre Kommunes folkeskoler.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at forslag til principper og tidsplan for kvalitetsrapporten for skoleåret 2006/07 godkendes.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Timefordelingsplan - skoler
Sag nr. 16

Sagens kerne

Børne- og Kulturforvaltningen fremsætter forslag til ændret timefordelingsplan, således at Rødovre Kommunes vejledende timefordelingsplan opfylder Undervisningsministeriets minimumstimeplan for de enkelte fagblokke, samt Undervisningsministeriets vejledende timetal 1. – 9. klasse for de enkelte fag.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at forslag til vejledende timefordelingsplan godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Afgangsprøve for udtrækningsfagene 2006/ 2007 i folkeskolen
Sag nr. 17

Sagens kerne

I information fra ”Styrelsen for Evaluering og Kvalitetsudvikling af Grundskolen” er der for indeværende skoleår åbnet mulighed for at Kommunalbestyrelsen kan vælge mellem skriftlige og mundtlige afgangsprøver for den enkelte skoles vedkommende.

Dette gælder fagene tysk/fransk, historie, samfundsfag og kristendomskundskab (udtræksfagene).

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at kompetencen til at træffe beslutning om, hvilke udtræksfag der skal være skriftlige eller mundtlige, delegeres til den enkelte skoles ledelse.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

SSP Handleplan 2007
Sag nr. 18

Sagens kerne

SSP har udarbejdet Handleplanen for 2007, som indeholder en status på 2006, samt beskriver de såvel kortsigtede som langsigtede mål.

I 2007 sættes der bl.a. fokus på indsatsen i boligsociale områder, Ung til ung mægling samt konflikthåndtering og en fortsat vedligeholdelse af de eksisterende tiltag.

Sagen forelægges både i Social- og Sundhedsudvalget og i Børne- og Skoleudvalget.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning. (Til Økonomiudvalget).

Det Regionale Udviklingsråd for Hovedstaden
Sag nr. 19

Sagens kerne

Statsforvaltningen Hovedstaden har indkaldt kommunerne til forberedende møde med henblik på nedsættelse af ”Det Regionale Udviklingsråd for Hovedstaden”.

Sagen forelægges til orientering både i Social- og Sundhedsudvalget og i Børne- og Skoleudvalget.

Direktionen indstiller,

at Kommunalbestyrelsen, blandt sine medlemmer, udpeger en repræsentant som medlem af Det Regionale Udviklingsråd for Hovedstaden.

Beslutning

Anbefales, idet formanden for Social- og Sundhedsudvalget indstilles. (Til Økonomiudvalget).

Diverse
Sag nr. 20

Beslutning

Taget til efterretning.

Cookies

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Når du benytter sitet, samtykker du til vores anvendelse af cookies. Læs mere om vores cookiepolitik.

OK