Børne- og Skoleudvalget

09-10-2007

Sager 82 - 94

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 82

Sagens kerne

Oversigt fremlægges til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Rødovre Skole, opførelse af ny gymnastiksal - godkendelse af byggeprogram, ansøgning om projekteringsbevilling
Sag nr. 83

Sagens kerne

Der fremsættes forslag til opførelse af ny gymnastiksal og omklædningsbygning ved Rødovre Skole.

Udgifterne til opførelsen anslås til 10.500.000 kr.

I dette beløb er der indeholdt udgifter til ekstern arkitekt- og ingeniørrådgivning, men ikke til etablering af ny parkeringsplads.

Ansøgning om bevilling til etablering af parkeringsplads i forbindelse med opførelse af ny gymnastiksal vil blive forelagt den politiske møderække primo 2008.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at byggeprogram og tidsplan godkendes,
 2. at Bygningsafdelingen varetager udarbejdelse af projekteringsforslag med bistand fra ekstern arkitekt- og ingeniørrådgiver,
 3. at rådgiver vælges efter tilbudsfristens udløb ultimo oktober 2007,
 4. at der gives en anlægsbevilling på 10.500.000 kr. til opførelse af ny gymnastiksal og omklædningsbygning,
 5. at der gives en anlægsbevilling på 100.000 kr. til projektering af P-plads mm.,
 6. at der afsættes rådighedsbeløb på i alt 10.600.000 kr.,
 7. at der frigives rådighedsbeløb på 985.000 kr. til projektering af gymnastiksal og omklædningsbygning, finansieret af kassebeholdningen 2007, og
 8. at der frigives rådighedsbeløb på 100.000 kr. til projektering af P-plads mm., som finansieres af kassebeholdningen 2007.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Børneinstitutionen Æbleblomsten ved Valhøj Skole - indretning til brug for vuggestuebørn, ansøgning om bevilling
Sag nr. 84

Sagens kerne

For at kunne opfylde det forventede behov for daginstitutionspladser efter den 01.01.2008 fremsættes der forslag om, at børneinstitutionen Æbleblomsten indrettes som midlertidig institution til vuggestuebørn.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at der gives en anlægsbevilling på 1.410.000 kr. til indretning af den eksisterende institution til brug for vuggestuebørn,
 2. at der afsættes rådighedsbeløb på 1.410.000 kr., og
 3. at der frigives rådighedsbeløb på 1.410.000 kr., som finansieres af kassebeholdningen 2007.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Forventet behov for daginstitutionspladser.
Sag nr. 85

Sagens kerne

Forvaltningen orienterer om status og fremtidige forventninger til og behov for daginstitutionspladser.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterreting.

Orientering og status vedrørende tosprogede børn og unge i Rødovre Kommune - daginstitutionsområdet
Sag nr. 86

Sagens kerne

Børne- og Kulturforvaltningen orienterer om status på tosprogsområdet for børn i daginstitutionerne.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at nye tiltag på tosprogsområdet afstemmes med den kommende overordnede børne- og ungepolitik samt udformning af procedure omkring sprogvurderingerne,
 2. at opgørelse over antal tosprogede børn i daginstitutionerne og sprogstimuleringstilbuddet ”Sesam” samt oplysninger fra Danmarks Statistik tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Status på madordningerne på skolerne
Sag nr. 87

Sagens kerne

Kommunalbestyrelserne vedtog i forbindelse med budget 2006 at afsætte midler til madordninger på skolerne, såfremt bestyrelserne ønskede at oprette en sådan. Alle skolerne har oprettet madordninger, og Børne- og Kulturforvaltningen fremlægger hermed en evaluering af disse.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at evalueringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Opgørelse af elevtal og prognoser pr. 05.09.2007 for skoler og SFO'er
Sag nr. 88

Sagens kerne

Børne- og Kulturforvaltningen har udarbejdet en elevprognose for skoleårene 2007/08 – 2012/13 for hver af de 6 skoler (Skovmoseskolen undtaget som specialskole). Elevprognosen indeholder en oversigt over elever, der pr. 05.09.2007 går på friskoler og folkeskoler i andre kommuner, samt efterskoler og lignende.

Børne- og Kulturforvaltningen har endvidere udregnet en børneprognose for SFO-området i skoleårene 2007/08 – 2012/13 for hver af de 6 skoler.

Børneprognosen tager afsæt i de forventede elevtal i henholdsvis børnehaveklasse – 2. klasse for SFO I og 3.-5. klasse for SFO II og er hentet i elevprognosen 2007/08 – 2012/13, samt på baggrund af tidligere erfaring om benyttelsesgrundlaget på Rødovre Kommunes forskellige SFO’er.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at elevprognosen tages til efterretning,
 2. at børneprognosen tages til efterretning.

Beslutning

Der blev omdelt ”skole-/trinoversigt” fra Tabulex TEA af 9. oktober 2007. Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Status på familieklasser i kommunens folkeskoler
Sag nr. 89

Sagens kerne

Skolerne i Rødovre Kommune påbegyndte arbejdet med at implementere projekt ”Familieklasser” i skoleåret 2005/2006. Med starten af indeværende skoleår 2007/2008 er der indført ”Familieklasser” på samtlige af kommunens folkeskoler. På de skoler, som i forrige og sidste skoleår har arbejdet med ”Familieklasser”, er der i Skolebestyrelserne foretaget en evaluering.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at evalueringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Status på lektiecafé
Sag nr. 90

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 30.05.2006, at der skulle oprettes lektiecaféer på skolerne i Rødovre Kommune. Nærværende sag er en opfølgning og evaluering på indførelse af lektiecaféer på skolerne.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at evalueringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fremlæggelse af kvalitetsrapporten 2006/2007
Sag nr. 91

Sagens kerne

Børne- og Kulturforvaltningen har med afsæt i Lov om folkeskolen § 40 a samt Bekendtgørelse nr. 162 om anvendelse af kvalitetsrapporter og handlingsplaner i Kommunalbestyrelsens arbejde med evaluering og kvalitetsudvikling af folkeskolen, udarbejdet en kvalitetsrapport for folkeskolerne i Rødovre Kommune, skoleåret 2006/2007.

Kvalitetsrapporten fremlægges til udvalgets behandling.

Børne- og kulturforvaltningen indstiller,

at kvalitetsrapporten 2006/2007 tages til efterretning og indgår i Kommunalbestyrelsens videre arbejde omkring eventuelle handlingsplaner for folkeskolerne.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Ansøgning fra Jan Schmidt om udtrædelse af skolebestyrelsen på Nyager Skole
Sag nr. 92

Sagens kerne

Ansøgning fra Jan Schmidt om tilladelse til at udtræde af skolebestyrelsen ved Nyager Skole på grund af ændrede arbejdsforhold.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at ansøgningen imødekommes,
 2. at Nyager Skole afholder suppleringsvalg.

Beslutning

Godkendt.

Fremtidig ungdomsklubstruktur
Sag nr. 93

Sagens kerne

Børne- og Kulturforvaltningen har med baggrund i SSP-konferencen, som blev afholdt i foråret 2006, nedsat en arbejdsgruppe, som skulle fremkomme med et samlet forslag til en fremtidig ungdomsklubstruktur.

Arbejdsgruppens redegørelse med forslag til ny ungdomsklubstruktur m.v. er vedlagt som bilag.

Sagen forelægges samtidig i Kultur- og Fritidsudvalget, Børne- og Skoleudvalget og Social- og Sundhedsudvalget.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at redegørelsen tages til efterretning.

Beslutning

Indstilles taget til efterretning. (Til Økonomiudvalget).

Diverse
Sag nr. 94

Beslutning

Taget til efterretning.

Cookies

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Når du benytter sitet, samtykker du til vores anvendelse af cookies. Læs mere om vores cookiepolitik.

OK