Børne- og Skoleudvalget

11-08-2009

Sager 65 - 76

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 65

Sagens kerne

Oversigt fremlægges til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Analyse vedrørende fremtidigt behov for daginstitutionspladser
Sag nr. 66

Sagens kerne

Der er administrativt udarbejdet en rapport om behov for pladser i dagtilbud. I rapporten indgår blandt andet oplysninger om kapaciteten i dag og udnyttelsen af denne, ligesom vurderinger af kommunens demografiske forhold foreligger. Endelig beskrives 3 scenarier for behovet for pladser fra 2009 til 2012. I rapportens konklusion er vurderingen, at der ikke er behov for at etablere flere daginstitutioner, men at det kan blive nødvendigt at opretholde den midlertidige ekstra vuggestuekapacitet på 30 pladser, som i følge tidligere beslutninger skulle afvikles i foråret 2011. Antallet af nyfødte børn i første halvdel af 2009 er opgjort til 259 børn. Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at rapporten tages til efterretning, og
 2. at udviklingen i antallet af børnefødsler fortsat følges tæt med henblik på en eventuel justering af kapaciteten.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Tandplejens økonomi og opdatering af tildelingsmodel
Sag nr. 67

Sagens kerne

Der er administrativt udarbejdet en rapport med analyse af Tandplejens økonomi- og budgetgrundlag. I rapportens statusdel beskrives den nuværende model for økonomisk tildeling, og konklusionsdelen beskriver opdatering af tildelingsmodellen samt økonomistyringen. På baggrund af rapportens konklusioner søger Børne- og Kulturforvaltningen indarbejdet 1.032.000 kr. som teknisk ændring for budget 2010 ff. Ændringerne vedrører lønregulering af satser, demografi, regulering af satsen pr. bruger i omsorgstandplejen samt øgede udgifter p.g.a. udfasning af amalgam som fyldningsmateriale. Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at rapporten tages til efterretning,
 2. at Børne- og Kulturforvaltningen i samarbejde med Tandplejen opsætter relevante servicemål, eventuelt via aftalestyringen for 2010.

Beslutning

Taget til efterretning.

Lukning 1 uge i daginstitutioner og SFO´er
Sag nr. 68

Sagens kerne

På Børne- og Skoleudvalgets møde 14.04.2009, sag nr. 45, blev det besluttet at sende tidspunkt for afvikling af 1 uges lukning – i alt 5 dage – i daginstitutioner og SFO´er til høring blandt kommunens forældre- og skolebestyrelser. Af hensyn til familier med børn både i daginstitutions- og SFO-regi anbefales det, at lukkedagene placeres på samme tidspunkt i de to pasningstilbud. Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at 1 uges lukning – i alt 5 dage - i daginstitutioner og SFO´er afvikles mellem jul og nytår og resten af dagene op til påske.

Beslutning

Godkendt.

Udvidet elevprognose juni 2009
Sag nr. 69

Sagens kerne

Børne- og Kulturforvaltningen har udarbejdet en udvidet elevprognose på folkeskoleområdet. Prognosen tager afsæt i børnetallet i de nye skoledistrikter og den efterfølgende klassedannelse. Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
at prognosen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Skole-IT - forslag til revideret IT-handleplan 2009-12
Sag nr. 70

Sagens kerne

Børne- og Kulturforvaltningen har udarbejdet et revideret forslag til skole IT-handleplanen 2009-12 for så vidt angår de tekniske investeringer og anskaffelser i perioden 2010-12. Forslaget tager udgangspunkt i anskaffelse af 140 bærbare pc´ere til udlån til lærerne med mulighed for hjemlån, installering af SMART Board på skolernes lærerværelser, samt udbygning af skolenetværket på alle skoler med et ”gæstenetværk”. Derudover påbegyndelse af indkøb af SMART Boards til klasselokalerne. IT-handleplan 2009-12 blev godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28.05.2008, hvad angår visions- og indholdsdelen. Den reviderede IT-handleplan 2009-12 understøtter den af Kommunalbestyrelsen vedtagne IT-læringsplan på folkeskoleområdet. Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at den reviderede IT-handleplan 2009-12 godkendes som grundlag for det videre arbejde.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Ansøgning om udtrædelse af Skolebestyrelsen på Tinderhøj Skole
Sag nr. 71

Sagens kerne

Ansøgning fra skolebestyrelsesmedlem Ulla Milsted og skolebestyrelsesmedlem Marianne Frank om at udtræde af skolebestyrelsen ved Tinderhøj Skole da de fra skoleåret 2009 – 2010 ikke længere har børn indskrevet på skolen. Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at ansøgningerne imødekommes, og
 2. at Tinderhøj Skole afholder suppleringsvalg.

Beslutning

Godkendt.

Suppleringsvalg til skolebestyrelsen på Tinderhøj Skole
Sag nr. 72

Sagens kerne

Afholdelse af suppleringsvalg til skolebestyrelsen på Tinderhøj Skole med baggrund i, at der ikke er flere forældrevalgte suppleanter til skolebestyrelsen. Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at der afholdes suppleringsvalg til skolebestyrelsen på Tinderhøj Skole i henhold til bekendtgørelsens regler,
 2. at der afholdes valgmøde tirsdag 22.09.2009 og eventuelt valg torsdag 01.10.2009, og
 3. at Kommunalbestyrelsens repræsentant i skolebestyrelsen, Jan Kongebro, udpeges som formand for valgbestyrelsen.

Beslutning

Anbefales, idet Annie Arnoldsen Petersen erstatter Jan Kongebro, som formand for valgbestyrelsen. (Til Økonomiudvalget).

Budgetforslag 2010 - Børne- og Skoleudvalget
Sag nr. 73

Sagens kerne

Orientering om budgetforslag 2010, som det er fremsendt til Økonomiudvalgets 1. behandling den 19. august 2009. Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Jordforureningsundersøgelser på børneinstitutionerne i Rødovre Kommune
Sag nr. 74

Sagens kerne

Undersøgelser af overfladejorden på Rødovre Kommunes børneinstitutioner er nu gennemført.
På 3 institutioner er der konstateret ren jord, på 13 institutioner er der konstateret lettere forurening – det forventede niveau for byjord, og på 9 institutioner er der konstateret områder med forurening. På disse 9 institutioner skal der ske foranstaltninger til afværge af forureningen på enkelte afgrænsede områder af de ubefæstede arealer. Sagen forelægges samtidig i Børne- og Skoleudvalget og Teknik- og Miljøudvalget. Børne og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at børneinstitutionerne informeres om undersøgelsesresultaterne,
 2. at Rødovre Kommune fremsender undersøgelsesresultaterne til Region Hovedstaden med anmodning om, at afværgeforanstaltninger igangsættes hurtigst muligt på de 9 institutioner, hvor der er konstateret forurening, samt
 3. at Teknisk Forvaltning udfører afværgeforanstaltninger på den 9’ende institution, hvis denne ikke prioriteres af Region Hovedstaden. Oprensningen kan foretages indenfor de bevilgede midler til projektet.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Offentlig debatperiode inden Forslag til Kommuneplan 2010 - 2022 offentliggøres
Sag nr. 75

Sagens kerne

Godkendelse af Debathæfte – før Kommuneplan 2010-2022 og igangsætning af debatperiode. I henhold til planlovens § 23d skal Kommunalbestyrelsen sørge for, at der i forbindelse med revision af kommuneplanen fremkaldes en offentlig debat, f.eks. i forbindelse med strategien eller ved det nye forslag til kommuneplan. I Rødovre Kommune er der tradition for at holde en debatperiode (også benævnt ”førhøring”) inden det nye forslag til kommuneplan offentliggøres. Debatperioden bygges op omkring en række borgermøder, samt udgivelse af et debathæfte. Debatperioden løber fra den 02.09.2009 til den 13.10.2009, og der er planlagt 5 borgermøder i perioden. Debathæftet indeholder en række emner som fagforvaltningerne vurderer, bør indgå i en debat om Rødovres fremtid. Sagen forelægges samtidig i alle fagudvalg. Direktionen indstiller,
 1. at Debathæfte – Før forslag til Kommuneplan 2010–2022 godkendes og offentliggøres, samt
 2. at der afholdes en debatperiode fra den 02.09.2009 til den 13.10.2009, herunder inviteres til fem borgermøder.

Beslutning

Indstilles taget til efterretning. (Til Økonomiudvalget).

Diverse
Sag nr. 76

Beslutning

Taget til efterretning.

Cookies

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Når du benytter sitet, samtykker du til vores anvendelse af cookies. Læs mere om vores cookiepolitik.

OK