Kultur- og Fritidsudvalget

04-03-2008

Sager 23 - 27

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 23

Sagens kerne

Oversigt fremlægges til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Islevbadet - renovering af tag mv. - anlægsregnskab
Sag nr. 24

Sagens kerne

Godkendelse af anlægsregnskab for ovennævnte projekt.
Bevilling 31.08.2004
     
5.460.000 kr.
   
Forbrug
     
5.067.648 kr.
  
Mindreforbrug 392.352 kr.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at anlægsregnskabet godkendes, og
    
 2. at mindreudgiften på 392.352 kr. tilgår kassebeholdningen 2007.

Beslutning

Anbefales (til Økonomiudvalget).

I/S Vestbad - forslag til etablering af forplads og udendørs cafémiljø, ansøgning om bevilling
Sag nr. 25

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen godkendte efter indstilling fra bestyrelsen for I/S Vestbad etablering af forplads og udendørs cafémiljø på sit møde den 29.08.2006, sag nr. 156.

Brøndby Kommune har i brev af den 25.10.2007 meddelt, at Kommunalbestyrelsen har vedtaget budget 2008 på sit møde den 09.10.2007, hvori er indeholdt 750.000 kr. til renovering af forplads ved I/S Vestbad.

Teknisk Forvaltning har udarbejdet en revideret skitse den 29.05.2007 med tilhørende notat af 10.07.2007, hvori den overordnede udformning er beskrevet.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

   
 1. at Teknisk Forvaltning, Park- og Naturafdelingen varetager opgavens gennemførelse med bistand fra ekstern rådgiver,
    
 2. at Teknisk Forvaltning, Park- og Naturafdelingen bemyndiges til at indgå kontrakt med ekstern rådgiver,
    
 3. at der gives en indtægtsbevilling til anlæg på 750.000 kr., som er Brøndby kommunes andel af udgifterne,
    
 4. at der gives en anlægsbevilling på 750.000 kr.,
    
 5. at der gives et tillæg til anlægsbevillingen på 750.000 kr. Herefter udgør den samlede bevilling til etablering af forpladsen 1.500.000 kr.,
    
 6. at der afsættes rådighedsbeløb på 750.000 kr. (udgift) samt 750.000 kr. (indtægt),
    
 7. at begge rådighedsbeløb frigives samt de 750.000 kr. afsat i investeringsoversigten 2008 under områdefornyelse af Kærene,
    
 8. at bestyrelsen for I/S Vestbad bemyndiges til at godkende skitseforslag, samt til at tilpasse projektet i forhold til den samlede økonomiske ramme.

Beslutning

Anbefales (til Økonomiudvalget).

Implementering af handicappolitikken
Sag nr. 26

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen vedtog Rødovre Kommunes handicappolitik på septembermøderækken 2007.
Social- og Sundhedsforvaltningen har udarbejdet forslag til hvordan handicappolitikken kan gøres til virkelighed.

Det vil foregå på følgende måde:
  
 1. Udvælgelse af konkrete fokusområder
    
 2. I planlægningsfasen, når nye metoder skal indføres, nye bygninger skal bygges og nye arealer/veje skal etableres.
    
 3. Gennem den daglige praksis i udførelse af kommunens opgaver på handicapområdet.
     
I forbindelse med implementeringsprocessen vil der blive nedsat en handicappolitisk følgegruppe, der består af Handicaprådets forretningsudvalg, repræsentanter fra SeniorRådet og repræsentanter fra forvaltningerne. Social- og Sundhedsforvaltningen varetager sekretariatsfunktionen for følgegruppen.

Der fremlægges samtidig et forslag til, hvordan der skal gøres status på handicappolitikken.

Sagen forelægges samtidig i Beskæftigelsesudvalget, Børne- og Skoleudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

  
 1. at forslag til implementeringsplan sendes til høring i Handicaprådets forretningsudvalg og SeniorRådet,
    
 2. at forslag til implementeringsplan endelig godkendes på majmøderækken 2008.

Beslutning

Anbefales (til Økonomiudvalget).

Diverse
Sag nr. 27

Beslutning

Taget til efterretning.