Kultur- og Fritidsudvalget

15-04-2008

Sager 28 - 31

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 28

Sagens kerne

Oversigt fremlægges til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Brugerbestyrelser ved Rødovre Kommunes Idrætsanlæg - midtvejsevaluering
Sag nr. 29

Sagens kerne

Genoptagelse af sag nr. 38 fra Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 15.08.2006.

Forslag til nye retningslinier for brugerbestyrelser ved Rødovre Kommunes Idrætsanlæg blev godkendt på Kommunalbestyrelsens møde den 23.08.2006, og det blev vedtaget, at der skulle udarbejdes en midtvejsevaluering pr. 31.12.2007.

Børne- og Kulturforvaltningen har anmodet Fællesforvaltningens Kommunikations- og Organisationsafdeling om at forestå den ønskede evaluering.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 • at der afholdes en temadag med samtlige brugerbestyrelser, hvor evalueringen forelægges og drøftes,
    
 • at evalueringsrapporten efterfølgende forelægges til fornyet drøftelse.

Beslutning

Godkendt.

Kulturinvesteringsrådet for Vestegnen
Sag nr. 30

Sagens kerne

Bestyrelsen for Vestegnssamarbejdet fremsender i følgebrev forslag til vedtægter samt til etablering af et Kulturinvesteringsråd, som vil have til formål at udvikle og fremme oplevelsesøkonomien på Vestegnen.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 • at der etableres et Kulturinvesteringsråd i overensstemmelse med de fremsendte vedtægter,
    
 • at der indbetales 1 kr. pr. indbygger svarende til 36.177 kr. i Rødovre Kommune, jfr. indbyggertallet pr. 01.01.2008,
    
 • at udgiften for 2008 og fremover afholdes inden for Kultur- og Fritidsudvalgets driftsramme,
    
 • at der udpeges en personlig suppleant for borgmesteren vedtægternes § 4 stk. 2.

Beslutning

Anbefales. Jan Kongebro (A) udpeges som personlig suppleant. (Til Økonomiudvalget).

Diverse
Sag nr. 31

Beslutning

Taget til efterretning.