Kultur- og Fritidsudvalget

10-06-2008

Sager 40 - 48

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 40

Sagens kerne

Oversigt fremlægges til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Opførelse af håndboldhal - licitation og tidsplan
Sag nr. 41

Sagens kerne

Forelæggelse af licitationsresultat samt tidsplan til godkendelse.

Da der pt. pågår dialog med entreprenør om økonomi og optimering af projektet vil sagen med Børne- og Kulturforvaltningens indstilling blive forelagt for Kultur- og Fritidsudvalget på mødet den 10.06.2008.

Børne- og Kulturforvaltningen forelægger sagen til drøftelse.

Beslutning

Udsættes til ekstraordinært møde torsdag den 12.06.2008 kl. 18.00.

Opførelse af skøjte- og tennishal - licitation og tidsplan
Sag nr. 42

Sagens kerne

Forelæggelse af licitationsresultat samt tidsplan til godkendelse.

Da der pt. pågår dialog med entreprenør om økonomi og optimering af projektet vil sagen med Børne- og Kulturforvaltningens indstilling blive forelagt for Kultur- og Fritidsudvalget på mødet 10.06.2008.

Børne- og Kulturforvaltningen forelægger sagen til drøftelse.

Beslutning

Udsættes til ekstraordinært møde torsdag den 12.06.2008 kl. 18.00.

Skovly - olieforurening, regnskab
Sag nr. 43

Sagens kerne

Godkendelse af anlægsregnskab for ovennævnte projekt.
Bevilling 27.02.20071.600.000 kr.
Forbrug 964.908 kr.
Mindreforbrug635.092 kr.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at anlægsregnskabet godkendes, og
    
 2. at mindreforbruget på 635.092 kr. tilgår kassebeholdningen 2008.

Beslutning

Anbefales (til Økonomiudvalget).

Gymnastik- og Idrætsforeningen Orient - ansøgning om udvidet træningstid i Islevbadet
Sag nr. 44

Sagens kerne

Gymnastik- og Idrætsforeningen Orient’s svømmeafdeling ansøger om tilladelse til at disponere over den samlede åbningstid i Islevbadet på tirsdage og onsdage i tidsrummet kl. 16.45 – 19.15 i sæsonen 2008/2009.

Orient’s svømmeafdeling har de sidste 3 år oplevet en stigning på ventelisten til svømmeundervisning, således at den pr. 01.05.2008 udviser 122 på ventelisten.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at ansøgningen ekstraordinært imødekommes for sæsonen 2008/2009,
    
 2. at der på majmødet 2009 forelægges en evaluering af den godkendte ordning.

Beslutning

Godkendt.

Museumssamarbejde mellem Rødovre, Brøndby og Hvidovre Kommuner
Sag nr. 45

Sagens kerne

Borgmestrene i Rødovre, Brøndby og Hvidovre Kommuner har drøftet muligheden for et samarbejde mellem de tre kommuner på det kulturhistoriske område med henblik på at etablere et fælles statsanerkendt lokalt kulturhistorisk museum med sidesamlinger og -aktiviteter.

Der er udarbejdet et udkast til vedtægter for Forstadsmuseet Historiens Huse.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at udkast til vedtægter for Forstadsmuseet Historiens Huse godkendes med forbehold for § 6 og indgår i det videre arbejde,
    
 2. at borgmesteren bemyndiges til at indgå en endelig aftale om museumssamarbejdet,
    
 3. at aftalen efterfølgende forelægges Kommunalbestyrelsen til orientering.

Beslutning

Anbefales (til Økonomiudvalget).

Fremtidig ungdomsklubstruktur
Sag nr. 46

Sagens kerne

Børne- og Kulturforvaltningen fremlægger forslag om en ny ungdomsklubstruktur.

Indarbejdet i forslaget er tillige et forslag om et særligt tilrettelagt undervisningstilbud for elever, som dropper ud af folkeskolen.

Sagen forelægges samtidig i Kultur- og Fritidsudvalget, Børne- og Skoleudvalget og Social- og Sundhedsudvalget.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,


at forslag til ny ungdomsklubstruktur sendes til høring i klubber, skolebestyrelser, elevråd og MED-struktur.

Beslutning

Anbefales (til Økonomiudvalget).

Kommuneplan 2010 - 2022. Program og tidsplan
Sag nr. 47

Sagens kerne

Vedtagelse af program og detaljeret tidsplan for arbejdet med Kommuneplan 2010 - 2022.

Programmet beskriver kort kommuneplanlægningens rolle i Rødovre Kommune, kommuneplanens overordnede opbygning og nye indhold, en detaljeret tidsplan samt organisering af arbejdet.

Sagen behandles samtidigt i alle fagudvalg.

Direktionen indstiller,


at program og detaljeret tidsplan for udarbejdelse af Kommuneplan 2010 - 2022 godkendes.

Beslutning

Anbefales (til Økonomiudvalget).

Diverse
Sag nr. 48

Beslutning

Taget til efterretning.