Kultur- og Fritidsudvalget

07-10-2008

Sager 65 - 68

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 65

Sagens kerne

Oversigt fremlægges til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fremtidig ungdomsklubstruktur
Sag nr. 66

Sagens kerne

Genoptagelse af sag nr. 173 på Kommunalbestyrelsens møde 24.06.2008.

Børne- og Kulturforvaltningen har udsendt sagen til høring i klubber, bestyrelser, elevråd og MED-struktur, jfr. Kommunalbestyrelsens beslutning af 24.06.2008.

Børne- og Kulturforvaltningen har desuden gennemført en brugerundersøgelse blandt eleverne i 7. – 10. klasse med fokus inden for tre hovedtemaer:
  
 • Hvad bruger du din fritid til?
    
 • Går du i ungdomsklub?
    
 • Hvordan synes du rammer og indhold skal være i et eventuelt nyt ungdomshus?
  
Endelig har der været afholdt møde med de unge 24.09.2008 i Kulturhus Viften, hvor temaet var ”Din fritid – din fremtid – dit aftryk” om ny ungdomsklubstruktur.

Sagen forelægges samtidig i Kultur- og Fritidsudvalget, Børne- og Skoleudvalget, samt Social- og Sundhedsudvalget. Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at høringsmateriale og brugerundersøgelse indgår i det videre arbejde med den fremtidige ungdomsklubstruktur, og
      
 2. at der afholdes et temamøde for Kommunalbestyrelsen primo 2009 om ungdomsklubstrukturen.

Beslutning

Anbefales (til Økonomiudvalget).

Regional udviklingsplan for Region Hovedstaden
Sag nr. 67

Sagens kerne

Region Hovedstaden har den 28.08.2008 udsendt den endelig vedtagne regionale udviklingsplan for hovedstadsregionen med titlen ”Danmarks hovedstadsregion – en international storbyregion med høj livskvalitet og vækst”.

Rødovre Kommune har med høringssvar af 03.06.2008 fokuseret på de dele af planen, som vil have betydning for Rødovre Kommunes udvikling.

I høringssvaret blev der blandt andet lagt vægt på en udbygning af det kollektive trafiknet i Rødovre Kommune. Dette ønske er blevet indarbejdet som et muligt fremtidsbillede for regionens kollektive trafik i den endelig vedtagne regionale udviklingsplan i form af en forlængelse af metrolinien fra Vanløse, gennem Rødovre til den påtænkte letbane langs Ring 3.

Sagen forelægges samtidig i alle fagudvalg. Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at der arbejdes videre med intentionerne om udbygning af den kollektive trafik og højklasseforbindelser i Kommuneplan 2010 – 2022, samt
    
 2. at den regionale udviklingsplan for hovedstadsregionen fremlægges til efterretning.

Beslutning

Anbefales (til Økonomiudvalget).

Diverse
Sag nr. 68

Beslutning

Taget til efterretning.