Kultur- og Fritidsudvalget

15-05-2007

Sager 21 - 25

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 21

Sagens kerne

Oversigt fremlægges til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Rødovrehallen - automatik til ventilation - ansøgning om bevilling
Sag nr. 22

Sagens kerne

Godkendelse af, at der gennemføres renovering af ventilationsautomatikken i Rødovrehallen.

Godkendelse af, at arbejdet udbydes i underhåndsbud.

Der ansøges om en anlægsbevilling på 755.000 kr. med tilsvarende rådighedsbeløb.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at der gennemføres udskiftning af ventilationsautomatikken i Rødovrehallen
 2. at arbejdet udbydes i underhåndsbud
 3. at der ansøges om en anlægsbevilling på 755.000 kr. til gennemførelse af udskiftning af ventilationsautomatik i Rødovrehallen
 4. at der frigives rådighedsbeløb på 755.000 kr. afsat i investeringsoversigten 2007.

Beslutning

Anbefales (Til Økonomiudvalget).

Renovering af Rødovrehallens tag
Sag nr. 23

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen gav på sit møde den 27.02.2007, sag nr. 13, borgmesteren bemyndigelse til at træffe afgørelse om omfanget af tagrenoveringen, når de resterende tekniske undersøgelser er afsluttet og licitationsresultatet foreligger.

Der er jfr. bemyndigelsen fra Kommunalbestyrelsens møde den 27.02.2007 afgivet accept til Hoffmann A/S på et samlet tilbud på 12.996.510 kr. Hertil kommer udgiften til projektering, stillads og entrepriseforsikring m.v. på 1.980.000 kr. I alt 14.976.510 kr.

I forbindelse med tagrenoveringen etableres rumadskillelse i hallens 4 afsnit.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at der gives en anlægsbevilling på 14.976.510 kr. til udskiftning af taget
 2. at der gives en anlægsbevilling på 2.400.000 kr. til etablering af rumdelere
 3. at der afsættes rådighedsbeløb på i alt 17.376.510 kr.
 4. at rådighedsbeløbet frigives, samt
 5. at beløbet på i alt 17.376.510 kr. finansieres via kassen i 2007.

Beslutning

Anbefales, idet der inden Kommunalbestyrelsens møde i maj ønskes forelagt forslag til løsning af rumdeling. (Til Økonomiudvalget).

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning
Sag nr. 24 (FOU 8/07)

Sagens kerne

Folketinget vedtog i december 2006 nyt forslag til Lov om støtte til Folkeoplysende virksomhed, hvor der gives mulighed for gennemførelse af fleksible undervisningsformer.

Børne- og Kulturforvaltningen har i samråd med de øvrige kommuner i regionen drøftet de nye muligheder, og der er udarbejdet et fælles grundlag for bl.a. regnskabsaflæggelsen m.v., og med udgangspunkt heri forelægges forslag til nye retningslinier.

Sagen har været behandlet i Folkeoplysningsudvalget, som har anbefalet sagen.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at forslag til nye retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning godkendes
 2. at de nye retningslinier har gældende virkning fra 01.01.2007.

Beslutning

Godkendt.

Diverse
Sag nr. 25

Beslutning

Taget til efterretning.