Kultur- og Fritidsudvalget

12-06-2007

Sager 29 - 32

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 29

Sagens kerne

Oversigt fremlægges til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Idrætspolitik for Rødovre Kommune
Sag nr. 30

Sagens kerne

Arbejdsgruppens forslag til ”Idrætspolitik for Rødovre Kommune” har jfr. Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 13.03.2007 været drøftet på temadag den 12.05.2007.

Arbejdsgruppens forslag justeret med bemærkninger fra temadagen den 12.05.2007 forelægges samtlige udvalg.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at forslag til Idrætspolitik for Rødovre Kommune godkendes.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Planstrategi 2007 og Agenda 21- strategi 2007 - Proces og tidsplan.
Sag nr. 31

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen skal inden udgangen af den første halvdel af den kommunale valgperiode offentliggøre en Planstrategi. Det er med Planstrategien kursen sættes for en ny Kommuneplan 2010 - 2022.
      
Kommunalbestyrelsen skal ligeledes inden udgangen af den første halvdel af den kommunale valgperiode offentliggøre en redegørelse for kommunens bidrag til en bæredygtig udvikling i det 21. århundrede. Det foreslås, at Agenda 21- strategien indgår i Planstrategien
      
Planstrategi inklusiv Agenda 21 - strategi behandler følgende emner:
  • Rødovre – den gode by. Visioner for Rødovre Kommune frem mod 2022.
  • Rødovre Kommunes regionale rolle/ hvordan indarbejdes de overordnede rammer om natur, miljø og trafik.
  • Erhvervsstrategi og erhvervsområder.
  • Agenda 21.
  • Revisionsmetode.
Den hidtidige planlægning, hvilke regionplanretningslinier der vil blive indarbejdet i kommuneplanen, samt proces og tidsplan for Kommuneplan 2010- 2022 vil blive beskrevet.
     
Der indsamles data, og udarbejdes nødvendige analyser som baggrundsmateriale. Hertil kommer en dialog med overordnede myndigheder, nabokommuner, regionale samarbejder samt relevante nedsatte råd og nævn.
      
Tidsplan
Forslag til Planstrategi inklusiv Agenda 21- strategi vedtages december 2007, offentliggøres i januar 2008 til endelig vedtagelse i maj 2008.
    
Forslag til Kommuneplan 2010- 2022 offentliggøres december 2009 til endelig vedtagelse af Kommuneplan 2010- 2022 i marts 2010.
      
Sagen behandles samtidig i alle fagudvalg.
     
Direktionen indstillerat proces og tidsplan for udarbejdelse af Planstrategi 2007 inklusiv Agenda 21-strategi tages til efterretning i fagudvalgene med henblik på godkendelse i Økonomiudvalget og i Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Taget til efterretning. (Til Økonomiudvalget).

Diverse
Sag nr. 32

Beslutning

Taget til efterretning.