Kultur- og Fritidsudvalget

15-08-2006

Sager 34 - 42

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 34

Sagens kerne

Oversigt fremlægges til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

I/S Vestbad - forslag til etablering af forplads og udendørs cafemiljø
Sag nr. 35

Sagens kerne

Bestyrelsen for I/S Vestbad fremsender i brev af 05.07.2006 forslag til etablering af forplads og udendørs cafémiljø ved I/S Vestbad.

Det samlede forslag vil kunne gennemføres for 1,5 mill. kr., hvoraf Brøndby Kommune skal medfinansiere en andel på 50 %.

Principperne i skitseforslaget har forinden Bestyrelsens behandling i mødet den 09.06.2006 været drøftet med repræsentanter for de tekniske forvaltninger i Brøndby Kommune og Rødovre Kommune.

Finansiering af Rødovre Kommunes andel er indeholdt i Projekt Kærene med samlet 750.000 kr., som blev godkendt på Kommunalbestyrelsens møde den 31.01.2006 sag nr. 16.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at forslag til etablering af forplads og cafémiljø godkendes,
 2. at finansieringsmodellen godkendes.

Beslutning

Anbefales (til Økonomiudvalget).

I/S Vestbad - forslag til nye takster i forbindelse med ibrugtagelse af den nye om- og tilbygning
Sag nr. 36

Sagens kerne

Bestyrelsen for I/S Vestbad fremsender i brev af 03.07.2006 forslag til nye takster
 • for wellness og varmtvandssbassin med gældende virkning fra 01.09.2006
 • for svømmehallen med gældende virkning fra 01.11.2006
 • for motionscentret med gældende virkning fra 01.02.2007
Bestyrelsens forslag til nye takster skal ses i forhold til adgangen til de ny faciliteter, som I/S Vestbad tilbyder i forbindelse med den samlede om- og tilbygning.

Børne- og Kulturforvaltningen anbefaler, at der fremover arbejdes med 2 takstblade. Et for de ordinære serviceydelser samt et for de nye serviceydelser, som kan tilbydes i wellness og varmtvandsbassin, som beskrevet i sagsfremstillingen.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at forslag til takster jfr. takstblad 1 godkendes i henhold til de gældende vedtægters § 15,
 2. at forslag til takster for de nye serviceydelser i wellness og varmtvandsbassin jfr. takstblad 2 godkendes, og at godkendelseskompetencen fremover overføres til Bestyrelsen for I/S Vestbad.

Beslutning

Anbefales (til Økonomiudvalget)

I/S Vestbad - regnskab 2005
Sag nr. 37

Sagens kerne

Bestyrelsen for I/S Vestbad fremsender i brev af 10.07.2006 årsregnskab 2005 for I/S Vestbad.

Regnskabet er underskrevet af bestyrelsen for I/S Vestbad bilagt revisionsberetning nr. 11 af 07.06.2006.

Bestyrelsen for I/S Vestbad fremsender årsregnskab 2005 til godkendelse.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at regnskab 2005 godkendes.

Beslutning

Anbefales (til Økonomiudvalget).

Retningslinier for Brugerråd ved Rødovre Kommunes Idrætsanlæg
Sag nr. 38

Sagens kerne

Genoptagelse af sag nr. 16 fra Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 04.04.2006, hvor det blev vedtaget, at sende det udarbejdede forslag til høring i Brugerråd og MED-struktur.

De indkomne høringssvar fremgår af sagsfremstillingen.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at det af Kultur- og Fritidsudvalget forslag til retningslinier for Brugerråd ved Rødovre Kommunes Idrætsanlæg godkendes, og at Brugerrådet fremover benævnes Brugerbestyrelse,
 2. at medarbejderne jfr. § 2 B får stemmeret,
 3. at de nye retningslinier får gældende virkning fra 01.10.2006,
 4. at der foretages en ny evaluering af retningslinierne pr. 31.12.2009.
Kultur- og Fritidsudvalget

Anbefales, idet det samtidigt anbefales, at der udarbejdes en midtvejsevaluering pr. 31.12.07.

Beslutning

Anbefales, idet det samtidigt anbefales, at der udarbejdes en midtvejsevaluering pr. 31.12.07. (til Økonomiudvalget).

Københavns Amtsmuseumsråd - forespørgsel om deltagelse i et fremtidigt lokalt museumsråd
Sag nr. 39

Sagens kerne

Københavns Amtsmuseumsråd fremsender i brev af 06.07.2006 forespørgsel om Rødovre Kommunes interesse i deltagelse i et fremtidigt lokalt museumsråd, dækkende det nuværende Københavns Amt.

De sekretariatsmæssige omkostninger ved etableringen om det foreslåede lokale museumsråd vil skønsmæssigt udgøre 125.000 kr. årligt, som skal fordeles mellem de deltagende kommuner.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at Rødovre Kommune tilkendegiver, at vi ikke har interesse i deltagelse i det foreslåede lokale museumsråd.

Beslutning

Godkendt.

Kulturmiljørådet for Københavns Amt - deltagelse i et fremtidigt lokalt fagligt kulturmiljøråd.
Sag nr. 40

Sagens kerne

Kulturmiljørådet for Københavns Amt anmoder i brev af 06.06.2006 om en tilkendegivelse af, hvorvidt Rødovre Kommune ønsker, at deltage i et fremtidigt lokalt fagligt kulturmiljøråd.

De sekretariatsmæssige omkostninger ved etableringen om det foreslåede lokale kulturmiljøråd vil skønsmæssigt udgøre 125.000 – 175.000 kr. årligt, som skal fordeles mellem de deltagende kommuner.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at Rødovre Kommune tilkendegiver, at vi ikke har interesse i deltagelse i det foreslåede lokale kulturmiljøråd.

Beslutning

Godkendt.

Ny overordnet børne- og ungepolitik i Rødovre Kommune
Sag nr. 41

Sagens kerne

Rødovre Kommune skal udarbejde en ny overordnet børne- og ungepolitik, som erstatning for den nugældende, der er fra 1997.

Formålet med formuleringen af en ny overordnet børne- og ungepolitik er for det første at beskrive visioner, mål og værdigrundlag for arbejdet med børn og unge i alderen 0-18 år. For det andet skal politikken sikre en nutidig sammenhæng i opgaveløsningen på 0-18 års-området, være et handlingsorienteret styringsredskab for de ansatte og kvalificere den faglige indsats.

De opstillede fokusområder er:
 • Udvikling og læring
 • Sundhed og trivsel
 • Rummelighed og inklusion
 • Sammenhæng og helhed
 • Sprog og integration
 • Børnekultur og fritid
Børne- og ungepolitikken forelægges samtidig i Socialudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget og i Børne- og Skoleudvalget.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at planen for udarbejdelsen af en ny overordnet børne- og ungepolitik godkendes.

Beslutning

Anbefales (til Økonomiudvalget).

Diverse
Sag nr. 42

Beslutning

Til efterretning.