Kultur- og Fritidsudvalget

05-12-2006

Sager 60 - 67

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 60

Sagens kerne

Oversigt fremlægges til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

I/S Vestbad - ud- og ombygning - ansøgning om rådighedsbevilling 2007
Sag nr. 61

Sagens kerne

Godkendelse af frigivelse af rådighedsbeløb på 18.018.000 kr. i 2007 til finansiering af den i Kommunalbestyrelsens møde den 30.04.2004 godkendte anlægsbevilling på 55.124.000 kr. til ud- og ombygning af Vestbad.

Den samlede frigivne rådighedsbevilling udgør herefter 50.405.000 kr.
Anlægsbevillingen justeres i overensstemmelse hermed.

Godkendelse af frigivelse af indtægtsbevilling på 8.705.000 kr. i 2007 fra Brøndby Kommune.

Beløbene er afsat i investeringsoversigten 2007.

Derudover ansøges der om en ekstra indtægtsbevilling fra Brøndby Kommune på 304.000 kr., således at indtægtsbevillingen i alt er på 9.009.000 kr.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at der frigives rådighedsbeløb på 18.018.000 kr. i 2007 til finansiering af den i Kommunalbestyrelsens møde den 30.03.2004 godkendte anlægsbevilling på 55.124.000 kr. til ud- og ombygning af Vestbad, afsat i investeringsoversigten 2007.
 2. at der frigives indtægtsbevilling på 8.705.000 kr. afsat i investeringsoversigten 2007 samt yderligere 304.000 kr., eller i alt 9.009.000 kr. fra Brøndby Kommune.

Beslutning

Anbefales (til Økonomiudvalget).

Kultur i Byens Rum - 2006
Sag nr. 62

Sagens kerne

Børne- og Kulturforvaltningen har foretaget en evaluering af de afholdte arrangementer under Kultur i Byens Rum, der har fundet sted hen over sommeren 2006.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at evalueringen tages til efterretning, og
 2. at den nedsatte arbejdsgruppe fortsætter planlægningen med arrangementer under Kultur i Byens Rum.

Beslutning

Pkt. 1 Til efterretning. Pkt. 2 Godkendt.

Udstyr til selvbetjening på Rødovre Kommunebiblioteker - ansøgning om rådighedsbevilling
Sag nr. 63

Sagens kerne

Der ansøges om frigivelse af anlægsbevilling på 1.800.000 kr. med tilsvarende rådighedsbeløb til indkøb af selvbetjeningsudstyr til udlånsfunktionen på Hovedbiblioteket og Trekanten.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at der frigives rådighedsbeløb på 1.800.000 kr. afsat i investeringsoversigten 2007
 2. at der gives en anlægsbevilling på 1.800.000 kr. til indkøb af selvbetjeningsudstyr til udlånsfunktionen.

Beslutning

Anbefales (til Økonomiudvalget).

Kultur- og Fritidsudvalget – tillægsbevilling og budgetomplaceringer 2006
Sag nr. 64

Sagens kerne

Børne- og Kulturforvaltningen har gennemgået samtlige konti på Kultur- og Fritidsudvalgets område på baggrund af regnskabstal ultimo november 2006. På nogle områder er der konstateret et merforbrug og på andre områder et mindreforbrug – primært indenfor det folkeoplysende område. For at sikre en tæt økonomiopfølgning foreslås det, at der meddeles en +/- bevilling til anlæg på 240.000 kr. samt foretages budgetneutrale omplaceringer indenfor Kultur- og Fritidsudvalgets område.
    
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller
 1. at der gives en tillægsbevilling til anlæg på 240.000 kr. til forbedringer i køkkenområdet på Skovly - Caretaker 
 2. at der gives en negativ tillægsbevilling på 240.000 kr. indenfor det folkeoplysende område 
 3. at der godkendes følgende omplaceringer indenfor konti under Kultur- og Fritidsudvalgets område:
      
Nettomerudgifter/mindreindtægter 03.38.70 Folkeoplysningen                                1.267.900 kr.
03.38.73 Knallertbanen                                           61.000 kr.
I alt                                                                     1.328.900 kr. Nettomindreudgifter/merindtægter
00.32.32 I/S Vestbad                                               51.790 kr.
03.38.72/73/74 Folkeoplysning                          1.277.110 kr.
I alt                                                                     1.328.900 kr.

Beslutning

Pkt. 1 Anbefales (til Økonomiudvalget). Pkt. 2 Anbefales (til Økonomiudvalget). Pkt. 3 Godkendt.

Rødovre Kommunes Serviceplan: Status for 2006 og forslag for 2007
Sag nr. 65

Sagens kerne

I december 2005 vedtog Kommunalbestyrelsen en Serviceplan for 2006. Serviceplanen fungerer som udmøntning af Kommuneplanens kapitel 1, der under temaerne Livsstil, Borgerservice, Rammer for liv i byen, og Arbejdsliv beskriver Kommunalbestyrelsens visioner og mål for udviklingen af den kommunale service.

Der gives hermed en status på Serviceplanens opgaver for 2006 samt et forslag til opgaver, der prioriteres i 2007 – herunder de opgaver, der ønskes overført fra 2006 til 2007.

Sagen behandles samtidig i alle fagudvalg.

Direktionen indstiller,
 1. at status på Serviceplan for 2006 tages til efterretning
 2. at forslag til Serviceplan for 2007 tages til efterretning med henblik på godkendelse i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Til efterretning (til Økonomiudvalget).

Handleplan for sundhedspolitikken 2007
Sag nr. 66

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen vedtog den 31. oktober 2006 (sag nr. 176) Rødovre Kommunes sundhedspolitik.
Der er nu udarbejdet forslag til en handleplan for 2007, hvor de indsatser, der foreløbig er prioriteret, er skitseret.

Handleplan for sundhedspolitikken forelægges samtidig i Social- og Sundhedsudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Børne- og Skoleudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget og Beskæftigelsesudvalget.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at handleplanen for sundhedspolitikken 2007 godkendes
 2. at der nedsættes et administrativt sundhedsråd på tværs af kommunens forvaltninger
 3. at der af rammen til forebyggelse og sundhedsfremme i 2007 afsættes 30.000 kr. til abonnement på ”Ung dialog”.

Beslutning

Anbefales (til Økonomiudvalget).

Diverse
Sag nr. 67

Beslutning

Til efterretning.