Kultur- og Fritidsudvalget

06-06-2006

Sager 29 - 33

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 29

Sagens kerne

Oversigt fremlægges til efterretning.

Beslutning

Til efterretning, idet det blev vedtaget, at Access Proxy tilkobles på børnebiblioteket.

Folkeoplysningsudvalgets ramme - nedsættelse af arbejdsgruppe
Sag nr. 30

Sagens kerne

På Folkeoplysningsudvalgets møde den 23.05.2006 blev rammen til Folkeoplysning drøftet.

Folkeoplysningsudvalget anbefaler, at der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af
  • Evan Rungsted, Børne- og Ungdomsorganisationer i Rødovre Kommune.
  • Per Biner, Oplysningsforbund i Rødovre Kommune.
  • Flemming Riedel, Kulturelle foreninger.
  • Jan Quaade, formand for Folkeoplysningsudvalget
som skal fremkomme med forslag til revision af de p.t. gældende tilskudsregler m.v.

Folkeoplysningsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Rødovre Teater- og Kulturforening - evalueringsrapport.
Sag nr. 31

Sagens kerne

Med udgangspunkt i evalueringsrapport om teatervirksomheden via Rødovre Teater og Kulturforening samt den ændrede lovgivning vil Børne- og Kulturforvaltningen orientere om ændringen i den nuværende abonnementsordning og den fremtidige tilskudsform i forbindelse med udmøntningen af kommunalreformen.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
  1. at orienteringen tages til efterretning
  2. at der indledes en dialog med Rødovre Teater- og Kulturforening om det fremtidige teatertilbud i Rødovre Kommune.

Beslutning

1. at – til efterretning 2. at – godkendt.

Sundhedspolitik - Rødovre Kommune
Sag nr. 32

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen vedtog i marts-møderæk-ken 2005 at udarbejde en sundhedspolitik målrettet Rødovres borgere ud fra visionen om Rødovre – den sunde by, som den er formuleret i Kommuneplan 2002-2014 og videreført i Kommuneplan 2006-2018 blandt andet under temaet ”livsstil”.

Arbejdet er mundet ud i en sundhedspolitik samt en faktadel.

Med henblik på at inddrage eventuelle yderligere synspunkter sendes sundhedspolitikken til høring blandt organisationer og/eller grupper, der har særlig interesse på sundhedsområdet.

Høringsmaterialet udsendes ultimo juni. Høringssvar skal afgives skriftligt senest den 22. august 2006, hvor høringsfristen udløber.

Der er som bilag til mødesagen udarbejdet et eksempel på en mulig handleplan for sundhedsindsatsen i 2007.

Direktionen indstiller,
  1. at sundhedspolitik og faktabind sendes til høring blandt relevante organisationer og foreninger med eksempel på handleplan som bilag
  2. at sundhedspolitik og faktabind, på baggrund af de indkomne høringssvar, fremlægges til endelig vedtagelse i oktober 2006.

Beslutning

Til efterretning, idet høringsfristen anbefales flyttet til september 2006 (til Økonomiudvalget).

Diverse
Sag nr. 33

Beslutning

Til efterretning.