Kultur- og Fritidsudvalget

14-08-2007

Sager 33 - 39

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 33

Sagens kerne

Oversigt fremlægges til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Vedtægt for den selvejende institution Heerup Museum
Sag nr. 34

Sagens kerne

Bestyrelsen for den selvejende institution Heerup Museum fremsender jfr. bestyrelsesmødet den 07.06.2007 forslag til ændring af den p.t. gældende vedtægt.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at det udarbejdede forslag til ny vedtægt godkendes.

Beslutning

Anbefales (til Økonomiudvalget).

Folkeoplysning - tilskud til særlige grupper
Sag nr. 35

Sagens kerne

På Folkeoplysningsudvalgets møde den 22.11. 2006 og 12.12.2006 blev det vedtaget at nedsætte en arbejdsgruppe for drøftelse af forslag til ændring af de p.t. gældende regler for tilskud til særlige grupper ”pensionister, efterlønsmodtagere, og arbejdsledige m.v.”

Arbejdsgruppen fremsender forslag til nye regler for tilskud til særlige grupper.

Sagen er via brev den 15.06.2007 sendt til høring i SeniorRådet, og høringssvar den 30.07.2007 er vedlagt sagen.

Sagen har været behandlet på Folkeoplysningsudvalgets møde den 22.05.2007, hvor sagen blev anbefalet til Kultur- og Fritidsudvalget.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at arbejdsgruppens forslag tages til efterretning
 2. at det indgår i budgetovervejelserne til budgetforslag 2008 ff.

Beslutning

Godkendt.

I/S Vestbad - regnskab 2006
Sag nr. 36

Sagens kerne

Bestyrelsen for I/S Vestbad fremsender i brev af 29.06.2007 årsregnskab 2006 for I/S Vestbad.

Kommunernes Revision A/S beretning nr. 12, samt revisionserklæring af 11.06.2007 er vedlagt.

Bestyrelsen for I/S Vestbad fremsender årsregnskab 2006 til godkendelse.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at årsregnskab 2006 godkendes.

Beslutning

Anbefales (til Økonomiudvalget).

Budgetforslag 2008 - Kultur- og Fritidsudvalget
Sag nr. 37

Sagens kerne

Orientering om budgetforslag 2008, som det er fremsendt til Økonomiudvalgets 1. behandling den 22. august 2007.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning (bilag af 13.08.2007 udleveret på mødet).

Ny overordnet børne- og ungepolitik i Rødovre Kommune - høringsmateriale
Sag nr. 38

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen vedtog i augustmøderækken 2006 at udarbejde en ny overordnet børne- og ungepolitik i Rødovre Kommune.

Den nye overordnede børne- og ungepolitik skal sætte fokus på børn og unge fra 0-18 år og afspejle en nutidig, målrettet og fremsynet indsats for børn og unge i Rødovre Kommune. De opstillede fokusområder er:
 • Udvikling og læring
 • Sundhed og trivsel
 • Rummelighed og inklusion
 • Sprog og integration
 • Børnekultur og fritid
 • Sammenhæng og helhed
Høringsmaterialet indeholder forslag til selve politikken samt et idékatalog, og det forelægges samtidig i alle udvalg.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at forslag til Rødovre Kommunes nye overordnede børne- og ungepolitik tages til efterretning
 2. at forslag til Rødovre Kommunes nye overordnede børne- og ungepolitik sendes i høring frem til den 01.10.2007
 3. at Rødovre Kommunes nye overordnede børne- og ungepolitik behandles endeligt i novembermøderækken 2007.

Beslutning

Anbefales (til Økonomiudvalget).

Diverse
Sag nr. 39

Beslutning

Taget til efterretning.