Kultur- og Fritidsudvalget

17-01-2006

Sager 1 - 9

Fold alle ud

Kultur- og Fritidsudvalget 01.01.2006 - 31.12.2009 - konstituering
Sag nr. 1

Sagens kerne

Valg af:

A. Formand
B. Næstformand

Beslutning

Følgende blev valgt: Formand Jan Kongebro Næstformand Dora Arvidsen

Meddelelser
Sag nr. 2

Sagens kerne

Oversigt fremlægges til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Kultur- og Fritidsudvalget - fastlæggelse af mødetidspunkt.
Sag nr. 3

Sagens kerne

Børne- og Kulturforvaltningen forelægger forslag til mødetidspunkt.

Mødedatoer på tirsdage fremgår af tidligere revideret politisk mødeplan for 2006.

Børne– og Kulturforvaltningen indstiller,

at Kultur- og Fritidsudvalgets mødetidspunkt fastlægges til kl. 14.00

Beslutning

Godkendt.

Orientering om Børne- og Kulturforvaltningens struktur og delegationer på udvalgets område.
Sag nr. 4

Sagens kerne

Børne- og Kulturforvaltningen vil på mødet give en orientering af forvaltningens struktur, herunder indblik i og orientering om de vedtagne delegationer på Kultur- og Fritidsudvalgets område.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at sagen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Introduktion til medlemmer på Kultur- og Fritidsudvalgets område
Sag nr. 5

Sagens kerne

Børne- og Kulturforvaltningen vil på mødet give og drøfte en introduktion til medlemmerne om Kultur- og Fritidsudvalgets ansvarsområde, herunder større temaer og opgaver jfr. bl.a. den vedtagne Serviceplan 2006.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at sagen taget til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

I/S Vestbad - ud- og ombygning, ansøgning om rådighedsbevilling mm.
Sag nr. 6

Sagens kerne

Godkendelse af frigivelse af rådighedsbeløb på 15.430.000 kr. i 2006 til finansiering af den i Kommunalbestyrelsens møde den 30.04.2004 godkendte anlægsbevilling på 55.124.000 kr. til ud- og ombygning af Vestbad.

Godkendelse af frigivelse af indtægsbevilling på 7.715.000 kr. i 2006 fra Brøndby Kommune.

Beløbene er afsat i investeringsoversigten 2006.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, 
  1. at der frigives rådighedsbeløb på 15.430.000 kr. i 2006 til finansiering af den i Kommunalbestyrelsens møde den 30.03.2004 godkendte anlægsbevilling på 55.124.000 kr. til ud- og ombygning af Vestbad, afsat i investeringsoversigten 2006
  2. at der frigives indtægtsbevilling på 7.715.000 kr. i 2006 fra Brøndby Kommune, afsat i investeringsoversigten 2006.

Beslutning

Anbefales. (til Økonomiudvalget)

Lokalhus Syd – overflytning til Milestedet, ansøgning om bevilling
Sag nr. 7

Sagens kerne

Godkendelse af forslag til overflytning af Lokalhus Syd fra Hendriksholm Skole til Milestedet.
      
Ansøgning om bevilling på 85.000 kr. til gennemførelse af tilpasninger i elevkantinens køkken samt til etablering af værkstedsfaciliteter mv.
     
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
  1. at Lokalhus Syd overflyttes fra Hendriksholm Skole til Milestedet,
  2. at der gives en bevilling på 85.000 kr., der afholdes af kassen 2006 og overføres til konto 370 280 49 05 (rammen til kommunale lokaler til fritidsundervisning) til gennemførelse af tilpasninger i elevkantinens køkken samt til etablering af værkstedsfaciliteter mv.

Beslutning

Anbefales. (til Økonomiudvalget)

Sundhedspolitik - Rødovre Kommune
Sag nr. 8

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen vedtog i marts-møde-rækken 2005 at udarbejde en sundhedspolitik målrettet Rødovres borgere ud fra visionen om Rødovre - den sunde by, som den er formuleret i Kommuneplan 2002-2014 og videreført i Kommuneplan 2006-2018, blandt andet under temaet ”livsstil”.
   
I Rødovre Kommune har vi gennem længere tid haft fokus på sundhedsområdet.
      
Det fokus er blevet intensiveret med de nye opgaver, der overgår til kommunerne, som følge af kommunalreformens ikrafttræden den 01.01. 2007.  
     
Det drejer sig om ansvar for forebyggelse, genoptræning, misbrugsbehandling, nye målgrupper i tandplejen og medfinansiering af regionens sundhedsudgifter.
    
Udkast til Sundhedspolitik for Rødovre Kommune foreligger nu med kommunens målsætninger på sundhedsområdet (bind 1).
       
Med udgangspunkt i disse målsætninger vil der blive udarbejdet et idékatalog (bind 2) samt en sundhedsprofil for Rødovre Kommune (bind 3). 
    
Bind 1 forelægges nu til politisk behandling.
     
Direktionen indstiller
  1. at forvaltningen bemyndiges til at udarbejde sundhedspolitikkens bind 2 og 3 på baggrund af bind 1
  2. at sundhedspolitikkens bind 1, 2 og 3 forelægges Kommunalbestyrelsen i april-møde-ækken 2006 og, efter en høringsfase, igen i juni-møderækken 2006.

Beslutning

Anbefales med de ønskede tilretninger på side 3, 8 og 19. (til Økonomiudvalget)

Diverse
Sag nr. 9

Beslutning

Taget til efterretning.

Cookies

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Når du benytter sitet, samtykker du til vores anvendelse af cookies. Læs mere om vores cookiepolitik.

OK