Kultur- og Fritidsudvalget

16-05-2006

Sager 21 - 27

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 21

Sagens kerne

Oversigt fremlægges til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Kultur- og Fritidsudvalgets kompetence og ansvarsområde - drøftelse og orientering.
Sag nr. 22

Sagens kerne

Børne- og Kulturforvaltningen har udarbejdet budgetspecifikation for Kultur- og Fritidsudvalgets bevillingsniveau.

På mødet vil de respektive områder blive drøftet og sat ind i en styrelsesmæssig sammenhæng.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at sagen drøftes.

Beslutning

Taget til efterretning.

Kultur i Byens Rum - 2006
Sag nr. 23

Sagens kerne

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede i sit møde den 06.12.2005 at nedlægge Styregruppen for Kulturdagen samt aktiviteten ”Kulturdagen”, og i stedet nedsætte en arbejdsgruppe, som skal fremkomme med et samlet forslag til ”Kultur i byens rum”.

Arbejdsgruppen har udarbejdet et forslag til afholdelse af ”Kultur i byens rum” i perioden juni-august 2006, afholdt på forskellige lokaliteter i kommunen.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at det udarbejdede forslag danner ramme for arbejdsgruppens endelige planlægning af ”Kultur i byens rum” 2006.

Beslutning

Godkendt.

I/S Vestbad - ændring af principper for mellemregning mellem interessenterne.
Sag nr. 24

Sagens kerne

Bestyrelsen for I/S Vestbad anmoder om en ændring af principperne for mellemregning mellem Brøndby Kommune og Rødovre Kommune, således at befolkningstallet pr. 01.01. både anvendes som grundlag for fordeling af budget og regnskab mellem de to interessenter.

De p.t. gældende principper er indeholdt i vedtægter for I/S Vestbad § 12.

Sekretariatet for I/S Vestbad indstiller,
  1. at befolkningstallet 01.01 anvendes som udgangspunkt for budgetlægning og regnskabsaflægning
  2. at ændringen får gældende virkning fra regnskab 2006.

Beslutning

Anbefales. (til Økonomiudvalget)

I/S Vestbad - Delegation af kompetence til fastlæggelse af billetpriser m.v.
Sag nr. 25

Sagens kerne

Bestyrelsen for I/S Vestbad anmoder i brev af 21.04.2006, at om godkendelseskompetencen til fastlæggelse af priser og åbningstider for I/S Vestbad jfr. vedtægternes § 15 delegeres fra Kommunalbestyrelsen til bestyrelsen for I/S Vestbad.

Sekretariatet for I/S Vestbad indstiller,
  1. at godkendelseskompetencen jfr. vedtægternes § 15 delegeres fra Kommunalbestyrelsen til bestyrelsen for I/S Vestbad.
  2. at delegationen har gældende virkning fra 01.08.2006.

Beslutning

Udsættes for nærmere undersøgelse.

Forslag til Kommuneplan 2006-2018. Offentlig høring og endelig vedtagelse
Sag nr. 26

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen vedtog den 20.12.2005 at fremlægge forslag til Kommuneplan 2006-2018 i offentlig høring i perioden 11.01.2006 – 08.03.2006. Høringsperioden blev i forbindelse med udsendelse af rettelsesblad den 12.01.2006 forlænget med fem dage til den 13.03.2006.

I løbet af denne periode er der indkommet 21 indsigelser og bemærkninger fra myndigheder, organisationer og borgere.

Direktionen foreslår, at der på baggrund af de indkomne indsigelser og bemærkninger foretages visse ændringer i forbindelse med den endelige vedtagelse af kommuneplanen.

Fagforvaltningernes kommentarer er samlet i bilaget ”Oversigten over indsigelser og bemærkninger”. Kommentarerne til de indsigelser og bemærkninger, der har givet anledning til at indstille ændringsforslag, er i oversigten markeret med fed tekst.

Direktionen indstiller,

at Kommuneplan 2006-2018 vedtages endeligt med de i mødesagsfremstillingen nævnte ændringer, hvilket fremlægges til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning. (til Økonomiudvalget)

Diverse
Sag nr. 27

Beslutning

Taget til efterretning.

Cookies

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Når du benytter sitet, samtykker du til vores anvendelse af cookies. Læs mere om vores cookiepolitik.

OK