Kultur- og Fritidsudvalget

04-04-2006

Sager 15 - 20

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 15

Sagens kerne

Oversigt fremlægges til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Retningslinier for Brugerråd ved Rødovre Kommunes Idrætsanlæg
Sag nr. 16

Sagens kerne

Børne- og Kulturforvaltningen har med baggrund i møde med repræsentanter for de etablerede brugerråd den 16.02.2006 udarbejdet forslag til fremtidige retningslinier.

Der er i forslag til nye retningslinier tillagt brugerne en betydelig kompetence og ansvar, herunder at formandsposten fremover vælges af og blandt de af foreningerne udpegede repræsentanter.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at det udarbejdede forslag til nye retningslinier sendes til høring i brugerråd og MED-struktur.

Beslutning

Godkendt.

Idrætspolitik for Rødovre Kommune
Sag nr. 17

Sagens kerne

Børne- og Kulturforvaltningen har jfr. den vedtagne Serviceplan 2006 på Kommunalbestyrelsens møde den 20.12.2005 udarbejdet forslag til nedsættelse og sammensætning af en arbejdsgruppe med henblik på udarbejdelse af forslag til samlet idrætspolitik for Rødovre Kommune.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at forslag til arbejdsgruppens sammensætning godkendes

Beslutning

Godkendt, idet der ligeledes udpeges én repræsentant fra Integrationsrådet.

Rødovre Kommunale Musikskole - forslag til nye vedtægter
Sag nr. 18

Sagens kerne

Bestyrelsen for Rødovre Kommunale Musikskole fremsender forslag til nye vedtægter for Rødovre Kommunale Musikskole.

Vedtægterne skal jfr. Lov om ændring af musikloven godkendes af Kommunalbestyrelsen og Kunstrådet.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
  1. at bestyrelsens forslag til vedtægter godkendes
  2. at de får gældende virkning fra 01.08.2006.

Beslutning

Anbefales. (til Økonomiudvalget)

Rødovre Kommunale Musikskole - instrumentleje
Sag nr. 19

Sagens kerne

Bestyrelsen for Rødovre Kommunale Musikskole fremsender i brev af 07.03.2005 forslag om indførsel af en årlig instrumentleje på 200 kr., som fremadrettet anvendes til vedligeholdelse og nyanskaffelse af musikinstrumenter.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
  1. at bestyrelsens forslag til en årlig instrumentleje godkendes, og
  2. at ordningen får gældende virkning fra 01.08.2006, og indarbejdes i budgetforslag 2007.

Beslutning

Anbefales. (til Økonomiudvalget)

Diverse
Sag nr. 20

Beslutning

Taget til efterretning, herunder orientering om turen til ”Danske kulturdage i Holstebro”.