Kultur- og Fritidsudvalget

10-10-2006

Sager 49 - 54

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 49

Sagens kerne

Oversigt fremlægges til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Børnekultur i Rødovre Kommune
Sag nr. 50

Sagens kerne

Drøftelse og orientering af status og konkrete initiativer inden for børnekulturen i Rødovre Kommune set i sammenhæng med den vedtagne børnekulturpolitik.


Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at sagen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Folkeoplysningsudvalgets ramme - forslag til revision af tilskudsregler for Rødovreordningen og lokaletilskud
Sag nr. 51

Sagens kerne

Genoptagelse af sag nr. 30 fra Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 06.06.2006, hvor det blev vedtaget at nedsætte en arbejdsgruppe, som skulle fremkomme med forslag til revision af Rødovreordningen, Venskabsbyordningen og samtidig vurdere tilskudsprocenten for lokaletilskud i henhold til Folkeoplysningslovens § 25.

Arbejdsgruppen og Børne- og Kulturforvaltningen har udarbejdet forslag, som er behandlet på Folkeoplysningsudvalgets møde den 19.09.2006.

Folkeoplysningsudvalget anbefaler,

at det fremlagte forslag godkendes, idet de øvrige områder indgår i overvejelserne ved fordelingen af rammen for 2007.

Beslutning

Godkendt.

Udgiftsneutrale omplaceringer 2006 - Kultur- og Fritidsudvalget
Sag nr. 52

Sagens kerne

Børne- og Kulturforvaltningen har gennemgået samtlige konti på udvalgets område. På baggrund af regnskabstal pr. ultimo august er der områder, hvor der er konstateret merforbrug og andre områder hvor der er konstateret et mindreforbrug. For at sikre en tæt økonomiopfølgning foreslås det, at der foretages budgetneutrale omplaceringer mellem disse områder.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at der godkendes følgende omplaceringer til konti under Kultur- og Fritidsudvalgets område:
Nettomerudgifter/mindreindtægter
03.35.63 Musikrrangementer35.000
03.38.73 Vestvoldens Ungdomsklub177.000
I alt212.000
Nettomindreudgifter/merindtægter
03.22.02 Rødovrehus 45.000
03.38.72 Folkeoplysning 167.000
I alt 212.000

Beslutning

Godkendt.

Sundhedspolitik - Høring
Sag nr. 53

Sagens kerne

Rødovre Kommunes oplæg til en ny sundhedspolitik har været til høring blandt organisationer og/ eller grupper, der har særlig interesse på sundhedsområdet.

Sundhedspolitik-Høring forelægges samtidig i Socialudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Børne- og Skoleudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget og i Teknik- og Miljøudvalget.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at sundhedspolitik og faktabind vedtages med de i sagsfremstillingen nævnte rettelser og tilføjelser.

Beslutning

Anbefales (til Økonomiudvalget).

Diverse
Sag nr. 54

Beslutning

Taget til efterretning.