Kultur- og Fritidsudvalget

10-02-2009

Sager 7 - 12

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 7

Sagens kerne

Oversigt fremlægges til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Valhøj Skole - idrætsprofilskole for elever i 7., 8. og 9. klasse
Sag nr. 8

Sagens kerne

På Kommunalbestyrelsens møde d. 26. august 2008 blev det vedtaget at nedsætte en styregruppe, som skulle udarbejde et forslag til oprettelse af en idrætsprofil på Valhøj Skole indeholdende såvel en eliteidrætsdel som en breddedel. Styregruppens forslag fremlægges hermed.

Forslaget behandles samtidig i Børne- og Skoleudvalget og i Kultur- og Fritidsudvalget.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at der med virkning fra 01.08.2009 etableres eliteidrætsklasse samt breddemodel, som skitseret,
 2. at ordningen gradvist udbygges, således at den er fuldt implementeret i skoleåret 2011/2012,
 3. at udgiften for 2009 inden for en ramme på 1,0 mio. kr. finansieres af kassebeholdningen, samt
 4. at udgiften for budget 2010 – 2012 medtages ved udarbejdelse af budgetforslag for 2010 ff.

Beslutning

Anbefales (til Økonomiudvalget).

Rødovre Kommunes Sundhedspolitik - status på handleplan 2008 og handleplan 2009
Sag nr. 9

Sagens kerne

Rødovre Kommunes sundhedspolitik blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den 31. oktober 2006 (sag nr. 176).

Sundhedspolitikken bliver udmøntet i en årlig handleplan på sundhedsområdet. Handleplanen indeholder de konkrete tiltag, der iværksættes for at realisere de overordnede målsætninger i sundhedspolitikken.

I det følgende forelægges status på handleplan for sundhedsindsatsen i 2008 og handleplan for sundhedsindsatsen i 2009.

Sagen forelægges samtidig i Beskæftigelsesudvalget, Børne- og Skoleudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget samt Teknik og Miljøudvalget.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at status for sundhedsindsatsen i 2008 tages til efterretning, og
 2. at Handleplan for sundhedsindsatsen i 2009 godkendes.

Beslutning

Anbefales (til Økonomiudvalget).

Redegørelse 2008 til Udviklingsrådet
Sag nr. 10

Sagens kerne

Udviklingsrådet skal udarbejde en årlig redegørelse om udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet.

Til brug for udarbejdelsen af de regionale redegørelser er der udarbejdet et spørgeskema, som den enkelte kommune/region skal besvare.

Børne- og Kulturforvaltningen og Social- og Sundhedsforvaltningen har udfyldt spørgeskemaerne for Rødovre Kommune og forelægger redegørelsen for Kommunalbestyrelsen.

Sagen behandles samtidig i Beskæftigelsesudvalget, Børne- og Skoleudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at Kommunalbestyrelsens redegørelse (spørgeskemaerne) fremsendes til Udviklingsrådet, og
 2. at Kommunalbestyrelsens redegørelse fremsendes til høring hos Handicaprådet
  og Specialbørn Rødovre.

Beslutning

Anbefales (til Økonomiudvalget).

Energiplan for Rødovre Kommune 2009 - 2013
Sag nr. 11

Sagens kerne

Vedtagelse af ny Energiplan for perioden 2009-2013. Planen indeholder en evaluering af arbejdet med Energiplan 2003-2007, og på baggrund heraf samt de nye EMO-regler foreslås justering af målsætning og strategi.

Sagen forelægges samtidig i alle fagudvalg.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at Energiplan 2009-2013 vedtages,
 2. at den vedtagne Energiplan udsendes til Rødovre Kommunes institutioner og offentliggøres på Rødovre Kommunes hjemmeside sammen med Grønt Regnskab 2007,
 3. at fremtidige energiinvesteringer i Rødovre Kommunes bygninger afholdes indenfor den i budgettet afsatte pulje til bygningsvedligeholdelse og indgår i prioriteringen af opgaverne, samt
 4. at opgaverne der hidtil har været udført af Rødovre Kommunes energistyregruppe varetages af Bygningsafdelingen i Teknisk Forvaltning.

Beslutning

Anbefales (til Økonomiudvalget).

Diverse
Sag nr. 12

Beslutning

Taget til efterretning.