Kultur- og Fritidsudvalget

09-06-2009

Sager 33 - 38

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 33

Sagens kerne

Oversigt fremlægges til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Rødovre Skøjte Arena - forpagtningskontrakt for kiosk
Sag nr. 34

Sagens kerne

Børne- og Kulturforvaltningen forelægger forslag til tillæg til den p.t. eksisterende forpagtningskontrakt af 12.07.1996 mellem Rødovre Kommune og Rødovre Skøjte- og Ishockey Klub.

De foreslående ændringer giver hjemmel til, at 2610 Mighty Bulls ApS via tillægget får mulighed for salg af øl og vand ved hjemmekampe i eliteserien samt ved særlige aftalte arrangementer.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,


at forslag til tillæg til forpagtningskontrakt godkendes.

Beslutning

Anbefales (til Økonomiudvalget).

Det Kulturelle Kraftcenter
Sag nr. 35

Sagens kerne

Børne- og Kulturforvaltningen forelægger forslag om et Kulturelt Kraftcenter, som indeholder visionen om etablering af et unikt kulturelt miljø og mødested for byens borgere. Rødovre Kommune har i ansøgning af  04.04.2009 ansøgt Realdania om medfinansiering til udarbejdelse af konkurrenceprogram for Det Kulturelle Kraftcenter med videre, som forventes afviklet i 2010. Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
at sagen tages til efterretning.

Beslutning

Indstilles taget til efterretning (til Økonomiudvalget).

Prøvevalg for de 16-17-årige i Rødovre Kommune
Sag nr. 36

Sagens kerne

Kommunernes Landsforening, Dansk Ungdoms Fællesråd og Køge Kommune har samarbejdet om et koncept for afholdelse af et elektronisk prøvevalg for 16-17-årige op til det kommende kommunalvalg i november 2009.

Et elektronisk prøvevalg skal:
 • sikre øget inddragelse af de unge i det lokale demokrati,
 • øge engagementet i kommunalvalget hos foreningsliv, uddannelsesstederne og unge,
 • øge den politiske interesse hos unge for det lokale demokrati,
 • øge viden hos unge om de demokratiske processer, kommunalpolitik mv. og
 • øge kommune-identiteten hos de unge.
Rødovre Kommune vil deltage i et netværk, der indhenter erfaringer med forberedelser af elektroniske prøvevalg for 16-17-årige.

De samlede udgifter for et afstemningssystem vil beløbe sig på cirka 20.000 kr. Dertil kommer udgifter til arrangementer op til valget anslået til 20.000 kr. I alt anslået 40.000 kr. Finansieringen deles mellem Fællesforvaltningen og Børne- og Kulturforvaltningen.

Sagen forelægges samtidig Børne- og Skoleudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,


at afholdelse af et elektronisk prøvevalg for 16-17-årige i Rødovre Kommune op til kommunalvalget i november 2009 godkendes.

Beslutning

Anbefales (til Økonomiudvalget).

Kompetence og ansvar for brugerbestyrelser ved Rødovre Kommunes Idrætsanlæg (RKI)
Sag nr. 37

Sagens kerne

En tværgående arbejdsgruppe i kommunen har vurderet fordele og ulemper ved forskellige modeller for decentralisering af rengørings- og vedligeholdelsesopgaver på idrætsanlæggene

Sagen forelægges samtidig for Teknik- og Miljøudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget.

Direktionen indstiller,
 1. at budgetansvaret for rengøring og vedligeholdelse af de udendørs arealer på anlæggene flyttes til RKI på vegne af de 6 brugerbestyrelser. Der gives en udgiftsbevilling til Kultur og Fritidsudvalget på 5.127.600 kr. i 2009, og tilsvarende udgiftsbevilling til Økonomiudvalget på -5.127.600 kr. i 2009. Den varige effekt af bevillingsændringerne søges indarbejdet i budgetlægningen for 2010 og frem.

  Hvis budgetansvaret flyttes som følge af punkt 1, indstilles det,
       
 2. at de to leverandører for rengøring og vedligeholdelse sikres et budgetgrundlag i henhold til den samarbejdsaftale, Teknisk Forvaltning og Børne- og Kulturforvaltningen har udarbejdet i fællesskab,
 3. at de ændrede rammer for bestyrelsernes arbejde træder i kraft fra 01.07.2009,
 4. at evalueringen af brugerbestyrelserne ved Rødovre Kommunes Idrætsanlæg udskydes til 2011. Den oprindelige beslutning var at brugerbestyrelserne skulle evalueres ved valgperiodens udløb, men evalueringen bør udsættes i lyset af de ændrede rammer for decentraliseringen.

Beslutning

Anbefales (til Økonomiudvalget).

Diverse
Sag nr. 38

Beslutning

Taget til efterretning.