Kultur- og Fritidsudvalget

11-08-2009

Sager 39 - 47

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 39

Sagens kerne

Oversigt fremlægges til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Opførelse af skøjte - og tennishal, tillæg til anlægsbevillingen - indretning af balkon i tennishallen
Sag nr. 40

Sagens kerne

Rødovre Tennisklub har fremført ønske om, at der oven på omklædningsrummet i den ny tennishal indrettes en balkon. Efter drøftelser med Teknisk Forvaltning samt arkitekt og entreprenør er der mulighed for at indrette den ønskede balkon mod en merpris på 162.000 kr. Tennisklubben har accepteret at afholde denne udgift. Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at projektet ændres, således at der i den ny tennishal indrettes balkon oven på omklædningsrummet,
 2. at der gives et tillæg til anlægsbevillingen på 162.000 kr. Herefter udgør den samlede anlægsbevilling 38.596.000 kr.,
 3. at der afsættes rådighedsbeløb på 162.000 kr. som finansieres af kassebeholdningen,
 4. at der gives et tillæg til anlægsbevillingen på -162.000 kr. (indtægt) finansieret af Rødovre Tennisklub,
 5. at der afsættes et rådighedsbeløb på -162.000 kr. som tilgår kassebeholdningen, og
 6. at begge rådighedsbeløb frigives.

Beslutning

Anbefales (til Økonomiudvalget).

Den Selvejende Institution World Cup Hallen, Rødovre Bowlinghal - anmodning om tilskud til installation af maskiner og scoresystem
Sag nr. 41

Sagens kerne

Den Selvejende Institution World Cup Hallen, Rødovre Bowlinghal, ansøger i brev af 30.06.2008 om hjælp til at sikre ”Bowlernes overlevelse i Rødovre Kommune”. I brev af 15.06.2009 ansøges om tilskud til delvis dækning af udgiften til installering af 26 nye AMF XLi maskiner og komplet scoringssystem til 26 baner til en samlet udgift på 3.670.000 kr. eksklusiv moms. Borgmesteren har, jf. orienteringen i forlængelse af Kommunalbestyrelsens møde 24.06.2009, fremsendt brev af 25.06.2009 til Den Selvejende Institution World Cup Hallen, Rødovre Bowlinghal, hvori det tilkendegives, at Rødovre Kommune er sindet at give et kontant tilskud. Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at der gives et samlet tilskud på 1.835.000 kr., svarende til 50 % af den samlede udgift,
 2. at der gives en tillægsbevilling på 1.835.000 kr., som finansieres af kassebeholdningen, og
 3. at Den Selvejende Institution World Cup Hallen, Rødovre Bowlinghal, udsteder løsøreejerpantebrev på 1.835.000 kr., som nedskrives med 10 % af hovedstolen årligt, første gang 01.08.2010.

Beslutning

Anbefales med 4 stemmer for (A+V). Henrik Kalat Pedersen (O) tager forbehold. (Til Økonomiudvalget).

Rødovre Floorball Club anmodning om eftergivelse af gæld til Rødovre Kommune
Sag nr. 42

Sagens kerne

Rødovre Floorball Club ansøger i brev af 28.05.2009 om eftergivelse af klubbens resterende gæld. På Kommunalbestyrelsens møde 25.09.2007 blev det vedtaget at yde et ekstraordinært rentefrit lån på 155.500 kr., som efterfølgende skulle tilbagebetales med 20.000 kr. hvert år den 01.10. Gælden udgør dags dato 135.500 kr. Rødovre Floorball Club anfører, at de indbetaler 20.000 kr. pr. 01.10.2009, hvorefter gælden udgør 115.500 kr. Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at der gives henstand med afdrag i 2010, 2011 og 2012, og
 2. at den p.t. godkendte afdragsordning genoptages med virkning fra 2013, således at der afdrages 20.000 kr. den 01.10.2013.

Beslutning

Anbefales (til Økonomiudvalget).

Rødovrehallen - renovering af tag og etablering af rumdelere
Sag nr. 43

Sagens kerne

Der ansøges om indtægtsbevilling samt godkendelse af anlægsregnskab for ovennævnte projekt. I forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af anlægsbevilling på mødet 29.05.2007 blev det oplyst, at den eventuelle forsikringserstatning ikke var kendt på bevillingstidspunktet. Udgifter:
Bevilling 29.05.2007:
Til udskiftning af taget 14.976.510 kr.
Til etablering af rumdelere 2.400.000 kr.
Samlet bevilling 17.376.510 kr.
 
Forbrug: 
Nyt tag og rumdelere18.608.301 kr.
Merforbrug 1.231.791 kr.
  
Indtægter: 
Indtægtsbevilling 24.06.2009:
Forsikringserstatning -3.657.450 kr.
Andel - skadeforebyggede arbejde+711.840 kr.
Andel - huslejetab +98.250 kr.
Andel - genhusning af foreninger +245.716 kr.
Nettoforsikringserstatning 2.601.644 kr.
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at der gives en anlægsbevilling på - 2.601.644 kr. (indtægt),
 2. at der afsættes rådighedsbeløb på - 2.601.644 kr.,
 3. at rådighedsbeløb på -2.601.644 kr. frigives,
 4. at regnskabet godkendes, og
 5. at merudgiften afholdes af kassebeholdningen.

Beslutning

Anbefales (til Økonomiudvalget).

I/S Vestbad – Regnskab 2008
Sag nr. 44

Sagens kerne

Bestyrelsen for I/S Vestbad fremsender i brev af 15.06.2009 årsregnskab 2008 for Vestbad. Beretning nr. 14 fra BDO - Kommunernes Revision A/S af 04.06.2009 er vedlagt. Bestyrelsen for I/S Vestbad har behandlet årsregnskab 2008 på bestyrelsesmødet 15.06.2009, hvor det blev anbefalet fremsendt til godkendelse. Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at årsregnskab 2008 godkendes, og
 2. at de p.t. gældende vedtægter ændres, således at I/S Vestbad etableres som et fælleskommunalt samarbejde. 

Beslutning

Anbefales (til Økonomiudvalget).

Budgetforslag 2010 - Kultur- og Fritidsudvalget
Sag nr. 45

Sagens kerne

Orientering om budgetforslag 2010, som det er fremsendt til Økonomiudvalgets 1. behandling den 19. august 2009. Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Offentlig debatperiode inden Forslag til Kommuneplan 2010 - 2022 offentliggøres
Sag nr. 46

Sagens kerne

Godkendelse af Debathæfte – før Kommuneplan 2010-2022 og igangsætning af debatperiode. I henhold til planlovens § 23d skal Kommunalbestyrelsen sørge for, at der i forbindelse med revision af kommuneplanen fremkaldes en offentlig debat, f.eks. i forbindelse med strategien eller ved det nye forslag til kommuneplan. I Rødovre Kommune er der tradition for at holde en debatperiode (også benævnt ”førhøring”) inden det nye forslag til kommuneplan offentliggøres. Debatperioden bygges op omkring en række borgermøder, samt udgivelse af et debathæfte. Debatperioden løber fra den 02.09.2009 til den 13.10.2009, og der er planlagt 5 borgermøder i perioden. Debathæftet indeholder en række emner som fagforvaltningerne vurderer, bør indgå i en debat om Rødovres fremtid. Sagen forelægges samtidig i alle fagudvalg. Direktionen indstiller,
 1. at Debathæfte – Før forslag til Kommuneplan 2010–2022 godkendes og offentliggøres, samt
 2. at der afholdes en debatperiode fra den 02.09.2009 til den 13.10.2009, herunder inviteres til fem borgermøder.

Beslutning

Anbefales (til Økonomiudvalget).

Diverse
Sag nr. 47

Beslutning

Taget til efterretning.