Teknik- og Miljøudvalget

15-01-2008

Sager 1 - 9

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 1

Sagens kerne

Oversigt fremlægges til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Endelig vedtagelse af Tillæg 1 til Lokalplan 108 for bebyggelsen Milestedet og miljøvurdering
Sag nr. 2

Sagens kerne

Endelig vedtagelse af Tillæg 1 til Lokalplan 108 - for bebyggelsen Milestedet med Miljøvurdering samt sammenfattende redegørelse. Lokalplantillægget omhandler nedrivning af højhusene Agerkær og Ruskær.
Forslaget til lokalplantillæg og miljøvurderingen har været udsendt i offentlig høring i perioden 10.10.2007 – 04.12.2007.

Der er rettidigt indkommet høringssvar fra Kroppedal Museum.

Teknisk Forvaltning indstiller,


at Tillæg 1 til Lokalplan 108 - for bebyggelsen Milestedet med Miljøvurdering samt sammenfattende redegørelse vedtages endeligt.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Hvidovrevej 46, matr. nr. 3ki Rødovre, Hendriksholm - påbygning af en etage
Sag nr. 3

Sagens kerne

Stillingtagen til fravigelse fra rammebestemmelse i Kommuneplan 2006-2018 i forbindelse med påbygning af en etage på beboelsesejendommen.

Teknisk Forvaltning indstiller,


at der tillades ombygning af bungalowen Hvidovrevej 46 til etagebolig, som ejendommen er fastlagt til i kommuneplanen og hermed fravigelse fra følgende rammebestemmelse i Kommuneplan 2006 – 2018:

Kommuneplanens rammebestemmelse om en maksimal bebyggelsesprocent på 40 til at påbygge en etage, hvorved bebyggelsesprocenten stiger til 63.

Beslutning

Forvaltningens indstilling godkendt.

Højnæsvej 64 og 70, matr.nr. 5 lu og 5 lt, Rødovre by, Rødovre – dispensation fra lokalplan nr. 71
Sag nr. 4

Sagens kerne

Stillingtagen til dispensation fra bestemmelser i lokalplan nr. 71 i forbindelse med opførelse af boligbebyggelse.

Teknisk Forvaltning indstiller,


at der, på grundlag af projektmateriale til principiel ansøgning af 07.11.2007 fra Thora Arkitekter A/S, gives dispensation fra følgende bestemmelser i Lokalplan nr. 71:

§ 7.2, til at opføre mindre påbygninger på taget således, at bebyggelsen enkelte steder bliver i 3 etager,

§ 7.6, til placering af boliglængerne med en afstand af 8 m i gårdrummene,

§ 14.3, til at udføre cykelskurene med lukkede sider, samt

§ 14.5, til at placere ankomstvejen nærmere end 5 m fra nordskel, på betingelse af, der opføres en maksimalt 1,8 m højt, begrønnet, lydskærm mod tilstødende villaområde.

Beslutning

Forvaltningens indstilling godkendt.

Byggesagsgebyr 2008
Sag nr. 5

Sagens kerne

Godkendelse af byggesagsgebyret for 2008. Byggesagsgebyret pristalsreguleres.

Teknisk Forvaltning indstiller,

   
 1. at gebyrerne fra 2007 pristalsreguleres fra nettoprisindex 113,3 til 116,0 (ca. 2 %), samt
         
 2. at gebyret for ombygning af erhvervsbyggeri sættes til 25,00 kr./m2.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Spildevandsplan for Københavns Kommune i høring
Sag nr. 6

Sagens kerne

Stillingtagen til Københavns Kommunes forslag til Spildevandsplan 2008.

Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at Rødovre Kommune beder Københavns Kommune om at tage initiativ til en fælleskommunal juridisk udredning, bistået af Miljøcenter Roskilde, af landvæsenskommissionskendelsernes gyldighed i relation til de planlagte udbygninger,
        
 2. at Rødovre Kommune beder Københavns Kommune optage forhandlinger med Rødovre Kommune så udbygningstakten af afløbssystemet i de to kommuner kan koordineres,
          
 3. at Rødovre Kommune beder Københavns Kommune om at få udarbejdet og tilsendt de faktiske konsekvenser i form af såvel anlægsudgifter som forøgede løbende driftsudgifter for Rødovre Kommune, samt
          
 4. at Rødovre Kommune meddeler Københavns Kommune, at kommunen, set i lyset af de to første punkter, ikke betragter spildevandsplanen som bindende for Rødovre Kommune.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Renovering af afløbssystemet - ansøgning om anlægsbevilling 2008
Sag nr. 7

Sagens kerne

Der søges om anlægsbevilling på 11.518.000 kr. til at fortsætte renoveringen af afløbssystemet i 2008.

Teknisk Forvaltning indstiller,

  
 1. at der gives en anlægsbevilling på 11.518.000 kr. til at fortsætte renoveringen af afløbssystemet, samt
     
 2. at der frigives rådighedsbeløb på 11.518.000 kr., som er afsat i investeringsoversigten 2008.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Tilpasning af Teknisk Forvaltnings materielplads på Tæbyvej 77
Sag nr. 8

Sagens kerne

Godkendelse af projektforslag til opførelse af ny bygning til Bygningsafdelingen og ombygning af eksisterende kantinebygning.

Der søges om en anlægsbevilling på 5.000.000 kr. til om- og nybygning af Teknisk Forvaltning på Tæbyvej samt overførsel af midler fra drift til anlæg på 1.500.000 kr.

Teknisk Forvaltning indstiller,

  
 1. at projektforslaget godkendes,
      
 2. at der gives en anlægsbevilling på 5.000.000 kr. til om- og nybygning af Teknisk Forvaltning på Tæbyvej,
      
 3. at der frigives rådighedsbeløb på 5.000.000 kr. afsat i investeringsoversigten 2008,
       
 4. at der overføres 1.500.000 kr. fra drift til anlæg som finansieres af mindre lejeudgifter vedr. Gunnekær 28 og sparede driftsudgifter på Slotsherrensvej (Materielgården), samt
      
 5. at rådighedsbeløbet reguleres i overensstemmelse hermed.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Diverse
Sag nr. 9

Beslutning

Taget til efterretning.

Cookies

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Når du benytter sitet, samtykker du til vores anvendelse af cookies. Læs mere om vores cookiepolitik.

OK