Teknik- og Miljøudvalget

15-04-2008

Sager 41 - 54

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 41

Sagens kerne

Oversigt fremlægges til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Landsplandirektiv for detailhandel i Hovedstadsområdet
Sag nr. 42

Sagens kerne

Miljøministeriet har den 25.02.2008 fremlagt et forslag til Landsplandirektiv om beliggenheden af bymidter, bydelscentre og aflastningsområder mv. til detailhandel for Hovedstadsområdet.

Landsplandirektivet vil udgøre det overordnede grundlag for kommunernes planlægning af detailhandel i Hovedstadsområdet. Landsplandirektivet udarbejdes som tillæg til Fingerplan 2007, og følger de overordnede principper for fingerplanen med vægt på et bæredygtigt transportmønster.

Høringsfristen er den 25.04.2008.

Landsplandirektivet bygger i det store og hele på den eksisterende detailhandelsstruktur. De væsentligste ændringer i forhold til de gældende retningslinier i Regionplan 2005 er dels, at der fastsættes beliggenheden af 2 helt nye bymidter, en ved Grønttorvet i Valby og en ved St. Rørbæk i Frederikssund Kommune, og dels, at der kan etableres store udvalgsvarebutikker over 2.000 m² i tilsammen 9 centerområder, blandt andet ved Flintholm Station.

Det er Teknisk Forvaltnings vurdering, at landsplandirektivet kan udgøre en fornuftig ramme for kommuneplanlægningen i Rødovre Kommune. Det er Rødovre Kommune, der har kompetencen til at fastlægge det maksimale bruttoetageareal til detailhandel i Rødovre Centrum, ved Rødovre Station og ved Damhus Torv/Roskildevej.

Rammen for etageareal til detailhandel i Islev Butikscenter er fastlagt i landsplandirektivet til max. 5000 m², da det er et bydelscenter udenfor fingerplanens håndflade, hvor 5000 m2 generelt er fastsat som max. etageareal. Det vurderes, at det er vigtigt at give lokalområdet et velfungerende bydelscenter, hvilket nødvendiggør en større udvidelsesmulighed med en ramme på ca. 8000 m2.

Landsplandirektivet åbner ikke mulighed for etablering af store udvalgsvarebutikker i Rødovre Centrum. Der bør gives mulighed for at kunne udvide, opføre og indrette store udvalgsbutikker over 2000 m² i Rødovre Centrum, som efter Teknisk Forvaltnings vurdering vil medvirke til at sikre Rødovre Centrums nuværende status i konkurrencen mellem omliggende centre, der får denne mulighed.

Teknisk Forvaltning indstiller,


at Rødovre Kommunes høringssvar til udkast til Landsplandirektiv for detailhandel i Hovedstadsområdet vedtages til fremsendelse til By - og Landskabsstyrelsen.

Beslutning

Anbefales. ( Til Økonomiudvalget). Svend Erik Pedersen (F) tager forbehold.

Endelig vedtagelse af Tillæg 1 til Kommuneplan 2006 - 2018 for udvidelse af Rødbo
Sag nr. 43

Sagens kerne

Endelig vedtagelse af Tillæg 1 til Kommuneplan 2006 – 2018 for udvidelse af Rødbo.

Forslaget til kommuneplantillægget har været fremlagt sammen med Forslag til Tillæg 1 til Lokalplan 65.

Forslaget til kommuneplantillægget har været udsendt i offentlig høring i perioden 16.01.2008 til 12.03.2008.

Der er ikke indkommet nogen høringssvar.

Teknisk Forvaltning indstiller,


at Tillæg 1 til Kommuneplan 2006 – 2018 for udvidelse af Rødbo vedtages endeligt.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Endelig vedtagelse af Tillæg 1 til Lokalplan 65 for udvidelse af Rødbo
Sag nr. 44

Sagens kerne

Endelig vedtagelse af Tillæg 1 til Lokalplan 65 for udvidelse af plejeinstitutionen Rødbo.
Lokalplantillægget omhandler udvidelse af plejeinstitutionen Rødbo, Slotsherrens Vænge 6.
Forslaget har været udsendt i offentlig høring i perioden 16.01.2008 – 12.03.2008.

Der er rettidigt indkommet høringssvar fra DONG Energy, Bruger- og Pårørenderådet på Broparken, Vestvoldens Venner og Afdelingensbestyrelsen for Rødovre almennyttige Boligselskabs afdeling SØPARKEN.

Teknisk Forvaltning indstiller,


at Tillæg 1 til Lokalplan 65 for udvidelse af plejeinstitutionen Rødbo vedtages endeligt med en mindre tilføjelse i redegørelsen.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Lokalplan 111 for et nyt boligområde ved Islevbrovej og Viemosevej
Sag nr. 45

Sagens kerne

Stillingtagen til at sætte Forslag til Lokalplan 111 for et nyt boligområde ved Islevbrovej og Viemosevej i stå.

Lokalplanforslaget omfatter ejendommene matr. nr. 4p, 4q, 4r, 4s, 4ad, og 4ay alle af Islev By, Islev, beliggende på henholdsvis Islevbrovej og Viemosevej.

Der er ingen konkrete projekter for realisering af lokalplanen fra ejerne af disse ejendomme.

Teknisk Forvaltning indstiller,


at Forslag til Lokalplan 111 sættes i bero, og at ejere og lejere i og omkring lokalplanområdet informeres om dette.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Ansøgning om fritagelse for vandafledningsafgift som følge af ledningsbrud - Rødovre Gymnasium
Sag nr. 46

Sagens kerne

Stillingtagen til ansøgning om fritagelse for betaling af vandafledningsafgift i forbindelse med brud på vandledning.

Teknisk Forvaltning indstiller,


at der i lighed med tidligere sager, og i overensstemmelse med den tidligere trufne beslutning, ikke gives reduktion i betaling af vandafledningsafgiften.

Beslutning

Forvaltningens indstilling godkendt.

Ansøgning om tilladelse til oprensning med BioGel
Sag nr. 47

Sagens kerne

Firmaet Cleanfield har ansøgt om tilladelse til at foretage en oprensning af olieforurening ved at tilføre jorden en blanding af bakterier, der kan nedbryde olieforureningen. Teknisk Forvaltning har udarbejdet udkast til en tilladelse til oprensning efter § 19 i miljøbeskyttelsesloven, hvor der er opstillet en række vilkår som Cleanfield skal overholde.

Teknisk Forvaltning indstiller,

at der meddeles tilladelse efter § 19 i miljøbeskyttelsesloven til at foretage oprensning med injektion af BioGel på Islevbrovej 37B-39.

Beslutning

Forvaltningens indstilling godkendt.

Godkendelse af Rudersdal Kommunes udtræden af I/S Vestforbrænding
Sag nr. 48

Sagens kerne

Rudersdal Kommune har ved brev af 14.12.2006 opsagt sit medlemskab af Vestforbrænding til udtræden pr. 31.12.2007.

Rudersdal Kommunes udtræden er blevet godkendt i bestyrelsen og af de delegerede på den ekstraordinære generalforsamling den 03.03.2008.

I henhold til §19 i Vestforbrændings vedtægter skal interessentkommunerne godkende en udtrædelse.

Teknisk forvaltning indstiller,

at Rødovre Kommune godkender Vestfor-brændings indstilling om Rudersdal Kommunes udtræden af I/S Vestforbrænding, jævnfør nedenstående punkter:

Rudersdal Kommune kan udtræde af I/S Vestforbrænding med virkning fra 01.01.2008.

Udtrædelsen kan ske på de vilkår, der er angivet i afsnittet ”Aftalens indhold” i vedlagte notat af 23.01.2008 og i vedlagte aftaleudkast af 16.01.2008.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Movias repræsentantskab
Sag nr. 49

Sagens kerne

Trafikselskabet Sjællands repræsentantskab har tiltrådt et forslag om ændring af vedtægtens §6, hvorved der skabes adgang for kommunerne til at lade sig repræsentere ved en suppleant for det udpegede repræsentantskabsmedlem.

Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at udvalget tager til efterretning, at den gældende §6 i Trafikselskabet Sjællands vedtægter om valg af 1 medlem fra Rødovre Kommunes repræsentantskab erstattes af den af Trafikselskabet Sjællands repræsentantskab vedtagne ændrede §6, hvor det gøres muligt, at Rødovre Kommune kan repræsenteres af en suppleant i stedet for repræsentanten, samt
      
 2. at udvalget indstiller til kommunalbestyrelsen, at kommunalbestyrelsen blandt sine medlemmer udpeger en suppleant for repræsentanten til Trafikselskabet Sjællands repræsentantskab.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Stiftelse af et fælles selskab for kommunerne i Vandsamarbejde Sjælland
Sag nr. 50

Sagens kerne

Stiftelse af et fælles selskab for kommunerne i Vandsamarbejde Sjælland.

Begrundelsen for at danne Vandsamarbejde Sjælland A/S er blandt andet serviceeftersynet med selskabsgørelse og et ønske om at undgå nye ”vandprissager” i fremtiden. Herudover er der fælles interesser med hensyn til miljø og bæredygtighed samt forsyningssikkerhed. Herudover vil et fælles organ med fælles interesser stå stærkere ved ”forhandlingerne” om de fremtidige indvindinger, f.eks. når miljøcentrene offentliggør de nært forestående vandplaner.

Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at Rødovre Kommune principielt tiltræder vedtægt og aktionæroverenskomst for Vandsamarbejde Sjælland A/S, samt
    
 2. at der meddeles principgodkendelse af at pulje Rødovre Kommunes indvindingstilladelser til i første omgang Vandsamarbejde Sjælland A/S og efterfølgende sammen med Københavns Kommune/Københavns Energi, dog under forudsætning af at Rødovre Kommune bibeholder ejerskabet af egen indvindingstilladelse.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Nedbringelse af vandspild samt sikring af nyt og gammelt vandværk - anlægsregnskab
Sag nr. 51

Sagens kerne

Godkendelse af anlægsregnskab for nedbringelse af vandspild samt sikring af nyt og gammelt vandværk.
Bevilling 22.06.2004 2.000.000 kr.
Forbrug1.940.528 kr.
Mindre forbrug 59.472 kr.

Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at anlægsregnskabet godkendes,
    
 2. at mindreudgiften på 4.066 kr. tilgår kassebeholdningen i 2007, samt
     
 3. at mindreudgiften på 55.406 kr. er tilgået kassebeholdningen i 2004.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

RKF - konvertering af Islevvænge og Tinderhøj Skole fra naturgas til fjernvarme
Sag nr. 52

Sagens kerne

Godkendelse af projektforslag om ændring af opvarmningsform fra naturgas til fjernvarme.

Projektforslaget har været sendt til høring i HNG, E.ON og VEKS.
Da høringsfristen udløb 27.03.2008 var der modtaget brev fra E.ON med oplæg til afvikling af LKV-anlægget på Tinderhøj Skole.

Teknisk Forvaltning indstiller,


at projektforslaget godkendes.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Taxinævnet i Region Hovedstaden
Sag nr. 53

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen i Rødovre Kommune vedtog på sit møde den 31.10.2006 at kommunen fortsatte i Storkøbenhavns Taxinævn indtil der forelå konkrete planer for et Taxinævn for Region Hovedstaden.

Statsforvaltningen har nu forhåndsgodkendt oprettelsen af et fælles taxinævn som et § 60 selskab (”Taxinævnet i Region Hovedstaden”).

Alle kommuner i hovedstadsregionen er blevet bedt om at behandle spørgsmålet.

Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at Rødovre Kommune godkender oprettelsen af det fælleskommunale nævn ”Taxinævnet i Region Hovedstaden”, 
    
 2. at Rødovre Kommune godkender det fremlagte forslag til vedtægter for ”Taxinævnet i Region Hovedstaden”, samt
     
 3. at Rødovre Kommune bemyndiger KKR Hovedstaden til, på kommunernes vegne, at søge Statsforvaltningen Hovedstaden om endelig godkendelse af det fælleskommunale nævn ”Taxinævnet i Region Hovedstaden” .

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Diverse
Sag nr. 54

Beslutning

Taget til efterretning.