Teknik- og Miljøudvalget

13-05-2008

Sager 57 - 70

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 57

Sagens kerne

Oversigt fremlægges til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Regional udviklingsplan for Region Hovedstaden
Sag nr. 58

Sagens kerne

Region Hovedstaden har den 13.03.2008 fremlagt et forslag til regional udviklingsplan for Region Hovedstaden med titlen ”Danmarks hovedstadsregion – en international storbyregion med høj livskvalitet og vækst”.

I forbindelse med strukturreformen blev den regionale udviklingsplan indført som et strategisk instrument, der skal opstille visioner for den ønskelige regionale udvikling, efter bortfaldet af egentlige regionplaner.

Den regionale udviklingsplan har været i høring i alle forvaltninger, og Teknisk Forvaltning har på baggrund af forvaltningernes tilbagemeldinger udarbejdet forslaget til høringssvar.

Sagen behandles samtidigt i alle fagudvalg.

Direktionen indstiller,


at Rødovre Kommunes høringssvar til Forslag til regional udviklingsplan for hovedstadsområdet vedtages til fremsendelse til Region Hovedstaden.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Strategi 2007 - Planstrategi og Agenda 21 - strategi
Sag nr. 59

Sagens kerne

Endelig vedtagelse af Strategi 2007.

Strategien har været fremlagt i høring i perioden 23.01.2008 til den 20.03.2008. Der er indkommet 3 høringssvar.

Teknisk Forvaltning anbefaler på baggrund af henvendelserne, at der i det videre kommuneplanarbejde fastlægges retningslinier for den kommunale detailhandelsstruktur, der sikrer Rødovre Centrums status og konkurrenceevne, at der fastlægges retningslinier der sikrer de kulturhistoriske bevaringsværdier, at der sættes fokus på hvorledes bydelscenteret ved Islev Torv kan styrkes, samt at der tages stilling til borger- og interessentinddragelse i kommuneplanarbejdet. Der vil blive inddraget mange andre emner og ovenstående præciseringer vurderes ikke at være i modstrid med den vedtagne Strategi 2007.

Jf. Planlovens § 23a skal Kommunalbestyrelsen efter udløbet af fristen tage stilling til, om der skal vedtages ændringer af den offentliggjorte strategi.

Sagen behandles samtidigt i alle fagudvalg.

Teknisk Forvaltning indstiller,


at der ikke sker ændringer i den vedtagne Strategi 2007.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget). Svend Erik Pedersen (F) stemmer imod, idet der ikke ønskes givet ramme til forøgelse af Rødovre Centrums nuværende samlede butiksareal og tilladte butiksstørrelser.

Københavns Befæstning - en attraktion i verdensklasse
Sag nr. 60

Sagens kerne

Tilkendegivelse af at Rødovre Kommune vil deltage i beliggenhedskommunernes fælles projekt ”En historisk vandring på Vestvolden”. Bevilling vil blive forsøgt indarbejdet i budget 2009 ff og vil blive sammentænkt med istandsættelse af Ejbybro.

Tilkendegivelse af at Rødovre Kommune ønsker, at deltage i de fælles projekter for hele København.

Sagen fremlægges samtidig i Teknik- og Miljøudvalget, Børne- og Skoleudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget, idet en revitalisering af Københavns befæstning vil få betydning for flere forvaltningsområder.

Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at det overfor Real Dania tilkendegives, at Rødovre Kommune er interesseret i at deltage i fællesprojekterne om at revitalisere Københavns befæstning, men at et endelig tilsagn først kan gives når forslag til driftsøkonomi og organisering kendes og kan behandles politisk,
 2. at forslag til ”En historisk vandring på Vestvolden” godkendes og fremsendes til Partnerskabet bag revitalisering af Københavns befæstning, som beliggenhedskommunernes forslag, samt
 3. at der i budget 2009 ff forsøges indarbejdet 2,5 mio. kr. til gennemførelse af projektet ”En historisk vandring på Vestvolden”.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Igangsætning af Tillæg 3 til Kommuneplan 2006 - 2018 til udstykning af boliger Tårnvej 434 - 436
Sag nr. 61

Sagens kerne

Igangsætning af Tillæg 3 til Kommuneplan 2006 – 2018.
Ændringer gælder for rammeområde 2D01.

Københavns Energi ønsker at udstykke tre grunde af matr.nr. 74a Islev by, Islev (Islev vandværk) til parceller. Det drejer sig om ejendommens vandforsyningsanlæg og 3 tjenesteboliger.

For at Rødovre Kommune kan give samtykke til en udstykning af grundene skal udstykningen være i overensstemmelse med plangrundlaget.

Den foreslåede udstykning er ikke i overensstemmelse med plangrundlaget.

Udstykningen udløser ikke umiddelbart lokalplanpligt, da det ikke medfører en væsentlig ændring i det bestående miljø jf. planloven § 13, stk. 2.

Teknisk Forvaltning indstiller,


at Tillæg 3 til Kommuneplan 2006 – 2018 til udstykning af boliger Tårnvej 434-436 igangsættes.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Højnæsvej 64 og 70, matr.nr. 5 lu og 5 lt, Rødovre by, Rødovre - dispensationer i forbindelse med naboorientering
Sag nr. 62

Sagens kerne

Stillingtagen til dispensationer efter naboorientering om dispensationer til opførelse af boligbebyggelse på Højnæsvej 64 og 70, godkendt på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 15.01.2008.

Teknisk Forvaltning indstiller,


at Teknik- og Miljøudvalget fastholder sin godkendelse af dispensationerne på betingelse af, at der højst udføres 2 påbygninger på hver huslænge og at påbygningerne ikke forsynes med altaner.

Beslutning

Forvaltningens indstilling godkendt.

Indsamlingsordning for farligt affald i etageejendomme og boligselskaber
Sag nr. 63

Sagens kerne

I efteråret 2005 iværksatte Teknisk Forvaltning en forsøgsordning med indsamling af farligt affald i boligselskaber og etageejendomme. Forsøgsordningen har nu kørt i et par år, og det har vist sig, at der er et stort behov for en indsamlingsordning. Når der ikke er nogen indsamlingsordning, er der risiko for, at en stor del af det farlige affald havner som forbrændingsegnet affald, hvilket er til skade for miljøet.

Vestforbrænding tilbyder en ordning med afhentning af farligt affald i etageejendomme og boligselskaber. Det er Teknisk Forvaltnings vurdering, at denne ordning vil kunne opfylde de miljø- og sikkerhedsmæssige krav, der er til indsamling af farligt affald.

Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at Rødovre Kommune etablerer en frivillig indsamlingsordning for indsamling af farligt affald i etageejendomme og boligselskaber,
 2. at Rødovre Kommune indgår aftale med Vestforbrænding om indsamling af farligt affald i etageejendomme og boligselskaber, samt
 3. at ordningen finansieres via renovationstaksterne.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Indførelse af krav om brug af klare plastsække på genbrugsstationen
Sag nr. 64

Sagens kerne

Besøgende på Rødovre Kommunes genbrugsstation benytter i dag sorte plastsække til emballering af affaldet. Vestforbrænding har opfordret kommunerne til at skifte de sorte sække ud til fordel for klare plastsække. Spørgsmålet om klare plastsække har været drøftet i Vestforbrændings bestyrelse, hvor stemningen har været meget positiv. En del kommuner har fulgt opfordringen eller planlægger at gøre det i løbet af i år. Det forventes således at Glostrup, Herlev, Brøndby og Høje Taastrup Kommune igangsætter ordningen fra september 2008, i tilslutning til blandt andet Hillerød, Gribskov, Gladsaxe, Gentofte og Lyngby-Taarbæk Kommune, der allerede har indført ordningen.

Det er Teknisk Forvaltnings vurdering at indførelsen af krav om brugen af klare plastsække på genbrugsstationen vil forbedre sorteringen og øge genanvendelsen af affaldet.

Teknisk Forvaltning indstiller,


at der indføres krav om brug af klare plastsække på Rødovre Kommunes genbrugsstation fra den 01.09.2008.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Ny takst for tømning af 140 liters beholder til dagrenovation
Sag nr. 65

Sagens kerne

Rødovre Kommune oplever i øjeblikket massive problemer med anmeldelser af rotter. En let tilgængelig fødekilde er vores dagrenovation. Et nyt skraldestativ med en sæk på fuldstændig plan grund er principielt rottesikkert, men det bliver hurtigt skævt og vil derfor ikke blive ved med at være rottesikker.

Teknisk Forvaltning vil derfor foreslå at det bliver muligt for borgerne at tilmelde sig tømning af en 140 liters beholder. Denne svarer i volumen til en dagrenovationssæk. Der er allerede en ordning, hvor borgerne kan vælge en 240 liters beholder. Det er dog ikke alle der har behov for den ekstra kapacitet. Derfor vil indførelsen af en 140 liters beholder være et godt alternativ til dem.

Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at der indføres mulighed for afhentning af dagrenovation i en 140 liters minicontainer ved villaer og rækkehuse,
 2. at der indføres en renovationstakst I, som for 2008 udgør 2875,00 kr. pr. år, samt
 3. at der tilknyttes et afstandskrav til benyttelsen af en 140 liters minicontainer på maksimalt 25 meter fra fortovskant til standplads.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Strategi for I/S SMOKA
Sag nr. 66

Sagens kerne

I/S SMOKA (Storkøbenhavns Modtagestation for Olie og Kemikalieaffald) har med brev af 27.02.2008 udsendt et oplæg til ny strategi for selskabet til bred politisk drøftelse i kommunerne. I oplægget skitseres de tendenser, der har været dominerende de seneste år, bl.a. faldende mængder affald og stigende enhedsomkostninger for behandling af affaldet på de kommunale modtagecentre.

Oplægget har været behandlet på SMOKA’s ekstraordinære repræsentantskabsmøde den 16. 01.2008 og bestyrelsesmøde den 26.02.2008. SMOKA indstiller på baggrund af selskabets situation, at ejerkommunerne drøfter SMOKA’s fremtidige udvikling og giver mandat til, at der arbejdes videre med at udvikle en mere robust fremtidsmodel for SMOKA.

I strategioplægget fra SMOKA foreslås at en fremtidig model i form af et driftsselskab ejet af Amagerforbrænding, Vestforbrænding, Nordforbrænding og KARA/NOVEREN i fællesskab undersøges nærmere.

Det er ikke vurderingen, at en sådan model er realistisk. Samtidig er det vurderingen, at det er nødvendigt, at der etableres en mere bæredygtig og enkel organisation omkring SMOKA’s drift.

Med hensyn til etablering af et nyt driftsselskab, så findes der allerede et fælles driftsselskab i fælles regi af Amagerforbrænding og Vestforbrænding. Dette selskab er AV Miljø.

Det foreslås derfor, at der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter for SMOKA, AV Miljø, Amagerforbrænding og Vestforbrænding, der skal kortlægge de opgaver, der skal overføres til AV Miljø samt udarbejde oplæg til gennemførelse af en overdragelse af opgaverne til AV Miljø. Direktørerne for Vestforbrænding og SMOKA kan udarbejde et kommissorium for arbejdsgruppen.

Teknisk Forvaltning indstiller,


at Rødovre Kommune indstiller til repræsentantskab og bestyrelse i I/S SMOKA, at der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter for SMOKA, AV Miljø, Amagerforbrænding og Vestforbrænding, der skal kortlægge de opgaver, der skal overføres til AV Miljø samt udarbejde oplæg til gennemførelse af en overdragelse af opgaverne til AV Miljø.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Godkendelse af Budget 2009 for Vestegnens Vandsamarbejde I/S
Sag nr. 67

Sagens kerne

Godkendelse af Budget 2009 for Vestegnens Vandsamarbejde I/S.

Teknisk Forvaltning indstiller,


at forslag til Budget 2009 for Vestegnens Vandsamarbejde I/S godkendes uden bemærkninger.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Evaluering og kontraktforlængelse af servicebussen
Sag nr. 68

Sagens kerne

Efter evaluering af servicebussen besluttede udvalget at sende en ændret ruteplan i høring. Teknisk Forvaltning har nu samlet op på de forslag, der er indkommet ved høringen, og udarbejdet et revideret forslag til ny busrute.

Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at høringen om ny servicebusrute og de indkomne høringssvar tages til efterretning,
 2. at vedlagte forslag til ny servicebusrute med betjening af Brunevang besluttes til implementering fra næste køreplanskifte den 19.10.2008, samt
 3. at de hørte foreninger orienteres i overensstemmelse med Kommunalbestyrelsens beslutning.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Lynettefællesskabet I/S - ansøgning om anlægsbevilling 2008
Sag nr. 69

Sagens kerne

Der søges om en anlægsbevilling på 1,96 mio. kr. til dækning af Rødovre Kommunes anlægsbidrag til Lynettefællesskabet I/S i 2008, samt frigivelse af rådighedsbeløb.

Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at der gives en anlægsbevilling på 1,96 mio. kr. til anlægsbidrag til Lynettefællesskabet I/S, samt
 2. at der frigives rådighedsbeløb på 1,96 mio. kr., afsat i Investeringsoversigten 2008.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Diverse
Sag nr. 70

Beslutning

Taget til efterretning.