Teknik- og Miljøudvalget

10-06-2008

Sager 73 - 88

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 73

Sagens kerne

Oversigt fremlægges til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Kommuneplan 2010 - 2022. Program og tidsplan
Sag nr. 74

Sagens kerne

Vedtagelse af program og detaljeret tidsplan for arbejdet med Kommuneplan 2010 - 2022.

Programmet beskriver kort kommuneplanlægningens rolle i Rødovre Kommune, kommuneplanens overordnede opbygning og nye indhold, en detaljeret tidsplan samt organisering af arbejdet.

Sagen behandles samtidigt i alle fagudvalg.

Direktionen indstiller,


at program og detaljeret tidsplan for udarbejdelse af Kommuneplan 2010 - 2022 godkendes.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Tillæg 2 til Kommuneplan 2006 - 2018 for Skovmoseskolen ved Rødovre Parkvej
Sag nr. 75

Sagens kerne

Endelig vedtagelse af Tillæg 2 til Kommuneplan 2006 - 2018.

Forslag til kommuneplantillæg har været fremlagt i offentlig høring samtidig med Forslag til Lokalplan 120 til offentlige formål (sport og institutioner) ved Rødovrehallen.

Forslagene har været fremlagt i offentlig høring i perioden 12.03.2008 - 08.05.2008.

Der er ikke indkommet indsigelser eller bemærkninger.

Teknisk Forvaltning indstiller,


at Tillæg 2 til Kommuneplan 2006 – 2018 for Skovmoseskolen ved Rødovre Parkvej vedtages endeligt.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Forslag til Tillæg 3 til Kommuneplan 2006 - 2018 for boliger ved Islevbro Vandværk
Sag nr. 76

Sagens kerne

Vedtagelse af Forslag til Tillæg 3 til Kommuneplan 2006 – 2018 for nyt rammeområde 2B23, boliger ved Islevbro Vandværk med henblik på fremlæggelse i offentlig høring i 8 uger.

Kommuneplantillægget skal muliggøre, at de sidste tjenesteboliger til Islevbro Vandværk kan udstykkes til selvstændige boliger ved at afgrænse et nyt rammeområde 2B23 med anvendelsen åben-lav bolig.
Det nye rammeområde udskilles fra rammeområde 2D01 Islevbro Vandværk, der fortsat er fastlagt til offentlige værker og tekniske anlæg.
Hele den eksisterende bebyggelse er bevaringsværdig og kommuneplantillægget muliggør ikke yderligere bebyggelse i det nye rammeområde.

Ændringen af kommuneplanen er af mindre betydning.

Der er foretaget en undersøgelse af kommuneplantillæggets indvirkning på miljøet i henhold til ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer”. Det er vurderet, at planen ikke vil have væsentlige indvirkninger på miljøet.

Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at Forslag til Tillæg 3 til Kommuneplan 2006 – 2018 for boliger ved Islevbro Vandværk vedtages med henblik på fremlæggelse i offentlig høring i perioden 16.07.2008 – 09.09.2008, samt
    
 2. at der ikke gennemføres en miljøvurdering af forslaget til kommuneplantillæg.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Lokalplan 120 til offentlige formål (sport og institutioner) ved Rødovrehallen
Sag nr. 77

Sagens kerne

Endelig vedtagelse af Lokalplan 120 til offentlige formål (sport og institutioner) ved Rødovrehallen.

Lokalplanforslaget har været udsendt i offentlig høring i perioden 12.03.2008 - 08.05.2008.

Der er indkommet 4 indsigelser og bemærkninger.

Teknisk Forvaltning indstiller,


at Lokalplan 120 til offentlige formål (sport og institutioner) ved Rødovrehallen vedtages endeligt med de ændringer, der fremgår af sagsfremstillingen.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Forslag til Lokalplan 121 for skiltning i erhvervsområderne Islevdalvej og Valhøjs Allé
Sag nr. 78

Sagens kerne

Vedtagelse af Forslag til Lokalplan 121 for skiltning i erhvervsområderne Islevdalvej og Valhøjs Allé, med henblik på fremlæggelse i offentlig høring i 8 uger.

Lokalplanens formål er at fastsætte bestemmelser om udformning og placering af ny skiltning, med henblik på at skabe et mere roligt og overskueligt gadebillede i erhvervsområderne ved Islevdalvej og i Valhøjs Allé kvarteret.

Der er foretaget en undersøgelse af lokalplanens indvirkning på miljøet i henhold til ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer”. Det er vurderet, at planen ikke vil have væsentlige indvirkninger på miljøet.

Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at Forslag til Lokalplan 121 for skiltning i erhvervsområderne Islevdalvej og Valhøjs Allé vedtages med henblik på fremlæggelse i offentlig høring i perioden 28.07.2008 – 22.09.2008, samt
    
 2. at der ikke gennemføres en miljøvurdering af lokalplanforslaget.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Egegårdsvej 66 og 76, matr. nr. 7ax af Rødovre by, Rødovre - Dispensation fra Byplanvedtægt nr. 18
Sag nr. 79

Sagens kerne

Stillingtagen til dispensation fra Byplanvedtægt nr. 18 i forbindelse med udstykning af ejendommen i 2 dele.

Teknisk Forvaltning indstiller,


at der dispenseres fra bestemmelsen i byplanvedtægten om, at bebyggelse i industriområdet skal holdes i en afstand af mindst 5 m fra naboskel på betingelse af, at der etableres en brandmæssig adskillelse mellem de 2 ejendomme, som opfylder det i Bygningsreglement 2008, kap. 5.5.3 fastlagte sikkerhedsniveau.

Beslutning

Forvaltningens indstilling godkendt.

Egegårdsvej 80, matr. nr. 7 au af Rødovre by, Rødovre - ansøgning om anvendelse til biludlejning
Sag nr. 80

Sagens kerne

Lejer af Egegårdsvej 80 har søgt om at anvende grunden til biludlejning. Han har tidligere fået afslag på ansøgning om at drive bilsalg fra ejendommen. Anvendelsen er i strid med Byplanvedtægt nr. 18.

Teknisk Forvaltning indstiller,


at der meddeles afslag på ansøgningen.

Beslutning

Forvaltningens indstilling godkendt.

Regulativ for områdeklassificering
Sag nr. 81

Sagens kerne

Ny lovgivning betyder, at Rødovre Kommune er forpligtet til at inddrage områder med lettere forurenet jord udenfor byzone i områdeklassificeringen i et regulativ.
Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 26.02.2008 (sag nr. 38) at sende forslag til regulativ til områdeklassificering i høring.

Teknisk Forvaltning indstiller,


at forslag til regulativ for områdeklassificering vedtages.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Bemærkninger til Hvidovre Forsyning A/S’ ansøgning om vandindvindingstilladelse til Hvidovre Kommune
Sag nr. 82

Sagens kerne

Godkendelse af Teknisk Forvaltnings udkast til bemærkninger til Hvidovre Forsyning A/S’ ansøgning om vandindvindingstilladelse til Hvidovre Kommune.
   
Teknisk Forvaltning indstiller,

  
at Rødovre Kommune bemærker følgende til Hvidovre Kommune: ”Rødovre Kommune har ingen bemærkninger til, at den ansøgte vandindvindingstilladelse gives som en rammetilladelse med uændret total indvindingsmængde under den forudsætning, at spredningen af indvindingen ikke vil påvirke vandindvindingen i Rødovre Kommune, og at indvindingen fortsat vil ske på et bæredygtigt grundlag.”

Beslutning

Forvaltningens indstilling godkendt.

Spildevandscenter Avedøre I/S - Godkendelse af forslag til Budget 2009
Sag nr. 83

Sagens kerne

Godkendelse af Budget 2009 for Spildevandscenter Avedøre I/S.

Teknisk Forvaltning indstiller,


at forslag til Budget 2009 for Spildevandscenter Avedøre I/S godkendes uden bemærkninger.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Agenda 21-plan 2008/2009
Sag nr. 84

Sagens kerne

”Agenda 21-plan 2008/2009” fremlægges til godkendelse. Planen beskriver opnåede resultater i 2007/2008 og planlagte aktiviteter inden for Agenda 21-området i 2008/2009.

Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at ”Agenda 21-plan 2008/2009” godkendes, samt
    
 2. at ”Agenda 21-plan 2008/2009” efter godkendelse fordeles til Agenda 21-gruppen, bibliotekerne og borgerservice samt sendes til orientering til den lokale avis.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Ansøgning om anlægsbevilling, vejpuljen
Sag nr. 85

Sagens kerne

Der søges om en anlægsbevilling på 1.500.000 kr til mindre anlægsopgaver og vedligeholdelse af kørebaner og fortove, samt frigivelse af rådighedsbeløb.

Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at der gives en anlægsbevilling på 1.500.000 kr. til udførelse af de nævnte arbejder, samt
    
 2. at det i investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb på 1.500.000 kr. frigives.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Orientering om politiets svar vedr. hastighedsnedsættelse på tidligere amtsveje.
Sag nr. 86

Sagens kerne

Rødovre Kommune har i november 2007 ansøgt Københavns Vestegns Politi om godkendelse af ændring af den lokale hastighedsbegrænsning på de tidligere amtsveje i kommunen fra 70 km/t til 60 km/t.

Politiet har ved brev af 06.05.2008 svaret, at de finder den lokale hastighedsbegrænsning passende i forhold til vejenes nuværende udformning og har således ikke imødekommet Rødovre Kommunes ønsker.

Teknisk Forvaltning indstiller,


at Teknisk Forvaltning gives mandat til at for-handle med politiet om eventuelle tiltag fra Rødovre Kommunes side for at få gennemført de ønskede ændringer af hastighedsbegrænsningerne helt eller delvist.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Vestegnens Trafiksikkerhedsråd. Lokalt trafiksikkerhedsråd i Vestegnens politikreds
Sag nr. 87

Sagens kerne

I sommeren 2007 modtog Rødovre Kommune en henvendelse fra Københavns Vestegns Politi om nedsættelse af et lokalt trafiksikkerhedsråd for kommunerne i Københavns Vestegns Politikreds. Det lokale trafiksikkerhedsråd er en erfa-gruppe for trafiksikkerhedsmedarbejdere fra kommunerne i politikredsens regi med navnet ”Københavns Vestegns Trafiksikkerhedsråd”.

Som tilsvarende trafiksikkerhedsråd i landets andre politikredse ønsker rådet at være organ for gennemførelse af fælles trafiksikkerhedskampagner og trafiksikkerhedsarbejde i politikredsens regi.

Kredsrådet for Københavns Vestegns Politikreds vedtog den 28.08.2007, at politikredsens kommuner ansøges om bevilling af 2 kr./ind-bygger til dækning af udgifter i forbindelse med rådets trafiksikkerhedskampagner.

Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at Rødovre Kommune deltager møderne i Vestegnens Trafiksikkerhedsråd,
    
 2. at Rødovre Kommune deltager i nogle af trafiksikkerhedsrådets kampagner og trafiksikkerheds-opgaver udvalgt fra opgave til opgave, samt
    
 3. at betaling til trafiksikkerhedsrådet sker efter regning fra opgave til opgave med en samlet udgift, der vil kunne afholdes over driften.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Diverse
Sag nr. 88

Beslutning

Taget til efterretning.

Cookies

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Når du benytter sitet, samtykker du til vores anvendelse af cookies. Læs mere om vores cookiepolitik.

OK