Teknik- og Miljøudvalget

12-08-2008

Sager 89 - 102

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 89

Sagens kerne

Oversigt fremlægges til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Implementering af handicappolitikken
Sag nr. 90

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 25. marts 2008 (sag nr. 78), at sende forslag til implementering af handicappolitikken til høring i Handicaprådet, Seniorrådet og Specialbørn Rødovre.

Høringssvarene har ikke resulteret i forslag til ændringer i forhold til indholdet i implementeringsplanen, der er beskrevet i det oprindelige forslag. Specialbørn Rødovre stillede sig til rådighed til følgegruppen, og følgegruppen suppleres derfor med en repræsentant fra Specialbørn Rødovre.

Sagen forelægges samtidig i alle fagudvalg.

Teknisk Forvaltning indstiller,


at forslag til implementering af handicappolitikken godkendes.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Damhus Boulevard 22, matr. nr. 3dd af Rødovre by, Hendriksholm - dispensation til opførelse af to-familiehus
Sag nr. 91

Sagens kerne

Ejeren af ejendommen Damhus Boulevard 22 på hjørnet af Randrupvej søger om tilladelse til at nedrive bebyggelsens erhvervsdel med nedlagt bageri på 192 m2 og erstatte dette med et boligbyggeri i to etager med to lejligheder på i alt 192 m2, således at der med de tre eksisterende boliger på ejendommen bliver i alt 5 boliger.

Sagen har været sendt i naboorientering.

Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at der meddeles dispensation fra Partiel Byplanvedtægt nr. 24 til opførelse af en boligbebyggelse i to etager med to boliger, samt
    
 2. at der meddeles dispensation fra tilføjelse til Partiel Byplanvedtægt nr. 20 fra 1980 til opførelse af byggeriet, som overskrider byggelinien langs Randrupvej.

Beslutning

Forvaltningens indstilling godkendt.

H. J. Holst Vej 20, matr. nr. 3yc af Rødovre By, Rødovre - dispensation fra Lokalplan 37
Sag nr. 92

Sagens kerne

Stillingstagen til dispensation fra Lokalplan 37 til påbygning af tagetage.

Teknisk Forvaltning indstiller,


at der gives dispensation fra lokalplanens § 7.5, til at påbygge en tagetage på eksisterende erhvervsbygning på betingelse af, at udformningen af kviste og ovenlys, herunder materialevalg, udføres efter nærmere aftale med Teknisk Forvaltning.

Beslutning

Forvaltningens indstilling godkendt.

Haveforeningen Pilemosen, Hammelvej 20 - ændring af deklaration
Sag nr. 93

Sagens kerne

Bestyrelsen i Haveforeningen Pilemosen har fremsendt et udkast til en ændret deklaration til Rødovre Kommunes godkendelse.

Den ansøgte ændring indebærer, at kravet om medlemskab af Kolonihaveforbundet i Danmark udgår, og at der stilles krav om, at alle havelodder ved salg eller senest 01.01.2013 skal være detailkloakeret.

De oprindelige bestemmelser i deklarationen sikrer blandt andet, at salgspriser og udgifter til tekniske installationer holdes på et niveau, der svarer til områdets status som kolonihaveområde.

Betingelsen i det oprindelige skøde om krav om medlemskab af Kolonihaveforbundet er bortfaldet.
Derimod er der ikke i den nuværende deklaration en tidsbegrænsning for medlemskab af Kolonihaveforbundet.
Rødovre Kommune er påtaleberettiget, og det er Teknisk Forvaltnings vurdering, at Rødovre Kommune kan modsætte sig at medlemskab af Kolonihaveforbundet udgår af deklarationen.

Kolonihaveforbundet har, til trods for at Rødovre Kommune alene er påtaleberettiget til medlemskab af Kolonihaveforbundet, accepteret en udmelding og bekræftet denne.

For så vidt angår kravet om tilslutning til kloak har Rødovre Kommune givet tilladelse til detailkloakering af haveforeningen i 2005, men tilslutning til kloak er ikke et krav fra Rødovre Kommunes side, men en mulighed.

Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at Rødovre Kommune ikke modsætter sig, at der i deklarationen indgår et krav om kloakering indenfor en fastsat tidsfrist, men at det præciseres, at det ikke er et krav fra Rødovre Kommune, og at det er Haveforeningen Pilemosen der er påtaleberettiget til dette punkt, samt
     
 2. at Rødovre Kommune som påtaleberettiget til deklarationen fra 1990 ikke godkender, at kravet om medlemskab af Kolonihaveforbundet udgår af den nye deklaration, og at Rødovre Kommune forudsætter at Haveforeningen Pilemosen genindmeldes i Kolonihaveforbundet.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Affaldsplan 2009-2020
Sag nr. 94

Sagens kerne

I henhold til affaldsbekendtgørelsen skal Kommunalbestyrelsen hvert 4. år udarbejde en 12-årig affaldsplan. Der skulle efter bekendtgørelsen være vedtaget en ny plan gældende for perioden 2009 - 2020.

Den 26.06.2008 udsendte Miljøministeren imidlertid et brev med titlen: ”Udmelding til kommunerne om næste runde i affaldsplanlægningen”. I brevet udskydes tidsfristen for de kommunale affaldsplaner med 1 år til 01.01.2010.

Regeringen forventes at udsende første del af en ny national affaldsstrategi inden udgangen af 2008. Denne strategi forventes ifølge ministerens brev at indeholde elementer, der skal tages højde for i de kommunale affaldsplaner. Teknisk Forvaltning vurderer derfor, at det er hensigtsmæssigt at udnytte ministerens forlængelse af fristen, således at næste affaldsplan for Rødovre Kommune træder i kraft pr. 01.01.2010.

Ministerens brev fastholder målsætningerne i den nationale Affaldsstrategi 2005-2008. Parallelt hermed indstilles det, at målsætningerne fra Affaldsplan 2005 – 2016 for Rødovre Kommune fastholdes frem til vedtagelsen af næste plan i 2009. Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at Miljøministerens brev af 26.06.2008 om udmelding til kommunerne om næste runde i affaldsplanlægningen tages til efterretning,
    
 2. at vedtagelsen af næste affaldsplan for Rødovre Kommune udsættes til 2009 således, at planen kan træde i kraft pr. 01.01.2010, samt
    
 3. at målsætningerne fra Affaldsplan 2005 – 2016 fastholdes frem til vedtagelsen af næste plan i 2009.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Høring af Trafikplan for jernbanen, 2008-2018
Sag nr. 95

Sagens kerne

Trafikstyrelsen har udarbejdet en Trafikplan for passagertrafikken på det statslige banenet. Trafikplanen udgives minimum hvert 4. år.

Rødovre Kommune har modtaget trafikplanen i høring til den 12.09.2008.

Rødovre Kommune ønsker, at en kommende udvidelse af København-Ringstedlinien føres via Køge.

Teknisk Forvaltning indstiller,


at Trafikstyrelsen besvares i overensstemmelse med Rødovre Kommunes ønsker.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Høring om "forbudszone mod tung trafik" i indre København
Sag nr. 96

Sagens kerne

Københavns Kommune har udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg om forbudszone for tung trafik over 18 tons totalvægt i høring frem til den 24.09.2008.

Teknisk Forvaltning indstiller,


at Københavns Kommunes kommuneplan-tillæg om forbudszone mod tung trafik tages til efterretning.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Aftale om fjernelse af skrotbiler
Sag nr. 97

Sagens kerne

Rødovre Kommune har indgået en aftale med Rødovre Politi om fjernelse af skrotbiler det vil sige biler uden nummerplader, eller biler med kun én prøvenummerplade.

Aftalen indebærer, at Rødovre Kommune fremover uden yderligere varsel vil fjerne køretøjer uden nummerplader, eller køretøjer med kun én prøvenummerplade. Selve fjernelsen udføres af Bildemontering København A/S, som også har politiets bemyndigelse til at finde stelnummer på de fjernede køretøjer.

Ordningen, som er en stramning af tidligere anvendt praksis, vil medføre en hurtigere og effektiv fjernelse af skrotbiler, med en pænere kommune til følge.

Ordningen tænkes gennemført ved annoncering i lokalpressen, samt udsendelse af brev om ordningen til autoværkstederne i Rødovre Kommune.

Teknisk Forvaltning indstiller,


at Rødovre Kommune indfører ordningen, og sender brev ud herom til samtlige autoværksteder i Rødovre Kommune.

Beslutning

Forvaltningens indstilling godkendt.

Ansøgning om tilladelse til ændring af iltningsanlægget på Rødovre Vandværk
Sag nr. 98

Sagens kerne

Rødovre Vandforsyning har søgt om tilladelse til ændring af iltningsanlægget.

Teknisk Forvaltning indstiller,


at Rødovre Vandforsyning gives tilladelse til ændring af iltningsanlægget på Rødovre Vandværk i overensstemmelse med bilag 3.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Renovering af iltningsanlæg - Rødovre Vandværk. Ansøgning om anlægsbevilling 2008
Sag nr. 99

Sagens kerne

Ansøgning om anlægsbevilling på 1.000.000 kr. til renovering af iltningsanlægget på Rødovre Vandværk i 2008. Teknisk Forvaltning indstiller,

  
 1. at der gives en anlægsbevilling på 1.000.000 kr. til nyt iltningssystem til iltningshuset på Rødovre Vandværk, samt
   
 2. at der frigives rådighedsbeløb på 1.000.000 kr., som er afsat i Investeringsoversigten 2008.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Stiftelse af et fælles selskab for kommunerne i Vandsamarbejde Sjælland
Sag nr. 100

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen har på sit møde den 29.04.2008 besluttet at indgå i Vandsamarbejde Sjælland A/S.

Der afholdes stiftende generalforsamling mandag 08.09.2008 og Rødovre Kommune skal derfor udpege en repræsentant til generalforsamlingen.

Desuden skal Rødovre Kommune udpege en repræsentant til fremtidige aktionærmøder. Teknisk Forvaltning indstiller,

  
 1. at Teknik- og Miljøudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen, at Kommunalbestyrelsen udpeger en repræsentant til den stiftende generalforsamling, samt
    
 2. at Teknik- og Miljøudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen, at Kommunalbestyrelsen udpeger en repræsentant til fremtidige aktionærmøder.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Budgetforslag 2009 - Teknik- og Miljøudvalget
Sag nr. 101

Sagens kerne

Orientering om budgetforslag 2009, som det er fremsendt til Økonomiudvalgets 1. behandling den 20.08.2008.

Teknisk Forvaltning indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Diverse
Sag nr. 102

Beslutning

Taget til efterretning.

Cookies

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Når du benytter sitet, samtykker du til vores anvendelse af cookies. Læs mere om vores cookiepolitik.

OK