Teknik- og Miljøudvalget

07-10-2008

Sager 110 - 116

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 110

Sagens kerne

Oversigt fremlægges til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Regional udviklingsplan for Region Hovedstaden
Sag nr. 111

Sagens kerne

Region Hovedstaden har den 28.08.2008 udsendt den endelig vedtagne regionale udviklingsplan for hovedstadsregionen med titlen ”Danmarks hovedstadsregion – en international storbyregion med høj livskvalitet og vækst”.

Rødovre Kommune har med høringssvar af 03.06.2008 fokuseret på de dele af planen, som vil have betydning for Rødovre Kommunes udvikling.

I høringssvaret blev der blandt andet lagt vægt på en udbygning af det kollektive trafiknet i Rødovre Kommune. Dette ønske er blevet indarbejdet som et muligt fremtidsbillede for regionens kollektive trafik i den endelig vedtagne regionale udviklingsplan i form af en forlængelse af metrolinien fra Vanløse, gennem Rødovre til den påtænkte letbane langs Ring 3.

Sagen forelægges samtidig i alle fagudvalg. Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at der arbejdes videre med intentionerne om udbygning af den kollektive trafik og højklasseforbindelser i Kommuneplan 2010 – 2022, samt
    
 2. at den regionale udviklingsplan for hovedstadsregionen fremlægges til efterretning.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Endelig vedtagelse af Tillæg 3 til Kommuneplan 2006 - 2018 for boliger ved Islevbro Vandværk
Sag nr. 112

Sagens kerne

Endelig vedtagelse af Tillæg 3 til Kommuneplan 2006 – 2018 for boliger ved Islevbro Vandværk.

Forslaget til kommuneplantillægget har været udsendt i offentlig høring i perioden 16.07.2008 til 09.09.2008.

Der er indkommet en bemærkning fra DONG Energy A/S. Bemærkningen gav ikke anledning til ændringer.

Teknisk Forvaltning indstiller,


at Tillæg 3 til Kommuneplan 2006 – 2018 for boliger ved Islevbro Vandværk vedtages endeligt.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Forslag til Tillæg 1 til Lokalplan 93 for Dorthe Mariehjemmet
Sag nr. 113

Sagens kerne

Vedtagelse af Forslag til Tillæg 1 til Lokalplan 93 for Dorthe Mariehjemmet, med henblik på fremlæggelse i offentlig høring i 8 uger.

Lokalplantillæggets formål er at forhindre, at den eksisterende spillehal udvides, og at der etableres yderligere spillehaller i området.

Spillemyndigheden vil ikke længere give afslag til gevinstgivende spilleautomater på baggrund af bestemmelserne i kommuneplanen, og har tilkendegivet, at det kun er lokalplaner der anses som plangrundlag ved afslag til gevinstgivende spilleautomater. På den baggrund bør Rødovre Kommune sikre kommuneplanens bestemmelser om gevinstgivende spilleautomater ved at udarbejde en temalokalplan der dækker de områder, hvor spilleautomater kan blive aktuelle. Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at Forslag til Tillæg 1 til Lokalplan 93 for Dorthe Mariehjemmet vedtages med henblik på fremlæggelse i offentlig høring i perioden 19.11.2008 – 14.01.2009, samt
    
 2. at der udarbejdes en temalokalplan for hele Rødovre Kommune som opfølgning på Kommunalbestyrelsens vedtagelse af Tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2002 – 2014 om placering af spillehaller.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Affald - Dagrenovation - Klager over gebyrer
Sag nr. 114

Sagens kerne

Q8 Service, Tårnvej 300 har med mail af 12.08.2008 klaget over tilmelding af servicestationen til ordningen for afhentning af dagrenovation med 7 enheder af 100 liter pr. uge svarende til en 660 liters rullecontainer. Q8 Service mener, at 1 sæk à 100 liter pr. uge må være tilstrækkeligt. Servicestationen har udsalg af ferske fødevarer, friskt brød og grillmad.

Teknisk Forvaltning indstiller,


at det godkendes, at Q8 Service, Tårnvej 300 tilmeldes ordningen for indsamling af dagrenovation med 7 enheder à 100 liter pr. uge.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Jyllingevej - ansøgning om anlægsbevilling til genopsætning af gangbro
Sag nr. 115

Sagens kerne

I forbindelse med reparation og genopsætning af gangbroen over Jyllingevej ved Højrisvej ansøges om en anlægsbevilling på 1.300.000 kr. og en anlægsbevilling på -1.300.000 kr. (indtægt) fra forsikring. Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at der gives en anlægsbevilling på 1.300.000 kr. til udførelse af ovennævnte arbejder,
    
 2. at der gives en anlægsbevilling på -1.300.000 kr. (indtægt) fra forsikring,
    
 3. at der afsættes rådighedsbeløb på henholdsvis 1.300.000 kr. og -1.300.000 kr. i budget 2008,
    
 4. at der frigives rådighedsbeløb på 1.300.000 kr., som finansieres af kassebeholdningen, samt
    
 5. at der frigives rådighedsbeløb på -1.300.000 kr., som tilgår kassebeholdningen.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Diverse
Sag nr. 116

Beslutning

Taget til efterretning.