Teknik- og Miljøudvalget

11-11-2008

Sager 117 - 127

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 117

Sagens kerne

Oversigt fremlægges til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Revision af betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg
Sag nr. 118

Sagens kerne

Forslag til revision af Rødovre Kommunes betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg.

Teknisk Forvaltning indstiller,


at forslag til revision af Rødovre Kommunes betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg godkendes, således at vandafledningsbidraget fremover kan ændres uafhængigt af budgetprocessen.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Forhøjelse af takster for vand og spildevand
Sag nr. 119

Sagens kerne

Forslag om forhøjelse af takster for vand og spildevand.

Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at vandafgiften, som p.t. er 20,00 kr. og i vedtaget budget 2009 er 20,75 kr. (inkl. afgift og ekskl. moms) forhøjes pr. 01.01.2009 til 21,60 kr. (inkl. afgift og ekskl. moms),
 2. at vandafledningsafgiften, som p.t. er 12,50 kr. og i vedtaget budget 2009 er 13,00 kr. (ekskl. moms) forhøjes pr. 01.01.2009 til 26,70 kr. (ekskl. moms), samt
 3. at takstforhøjelsen afregnes ved udsendelse af ny opkrævning i løbet af foråret 2009, som beskrevet.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Selskabsgørelse af vandsektoren i Rødovre Kommune
Sag nr. 120

Sagens kerne

Selskabsgørelse af vand- og spildevandsforsyningen.

Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at der etableres en selskabsstruktur med et overordnet holdingselskab om benævnes Rødovre Forsyning A/S med to underliggende aktieselskaber, et for vand som benævnes Rødovre Vand A/S, og et for spildevand/kloak som benævnes Rødovre Spildevand A/S,
 2. at alle overenskomstansatte medarbejdere placeres i holdingselskabet, Rødovre Forsyning A/S,
 3. at generalforsamlingen initialt vælger udvalgsmedlemmerne fra Teknik- og Miljøudvalget som bestyrelse, at det sker på Kommunalbestyrelsesmøde ved en møderække i løbet af foråret, og at bestyrelsens valgperiode følger den kommunale valgperiode,
 4. at bestyrelsesmedlemmerne og direktion er den samme i alle tre selskaber,
 5. at bestyrelsen ikke modtager vederlag,
 6. at selskabet etableres som mindste forandringsmodel i forhold til i dag og at Birgit Knudsholt udpeges som direktør for selskabet og daglig leder bliver Jane B. Madsen,
 7. at der etableres selskaber ved indskud af vand og spildevandsforsyningernes aktiver (apportindskud), hvorved der ikke skal bruges indskud af kontanter,
 8. at vand- og spildevandsforsyningen selskabsgøres pr. 01.01.2009, således at der kan indføres takstforhøjelse før prisloft forventes at træde i kraft pr. 01.01.2010,
 9. at der afholdes stiftende generalforsamling i forbindelse med Kommunalbestyrelsesmøde i løbet af foråret 2009, samt
 10. at indtil selskaberne er stiftet, bestyrelse og direktør er endelig udpeget varetager Teknisk Forvaltning ledelse, administration og bogføring af vand- og spildevands-forsyningen som beskrevet.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Ansøgning om drift og anlægsbevilling til vand- og spildevandsforsyningen
Sag nr. 121

Sagens kerne

Ansøgning om drifts- og anlægsbevilling til vand- og spildevandsforsyningen til budget 2009, som blev ”nulstillet” i budgetlægning for 2009.

Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at der til vandforsyningen gives en indtægtsbevilling på 41,1 mio. kr. og en driftsudgiftsbevilling på 29,3 mio. kr. i budget 2009,
 2. at der til spildevandsforsyningen gives en indtægtsbevilling på 49,5 mio. kr. og en driftsudgiftsbevilling på 13,2 mio. kr. i budget 2009,
 3. at der gives en anlægsbevilling på 7,8 mio. kr. til investeringer i anlæg for vandforsyningen og 18,5 mio. kr. for spildevandsforsyningen i budget 2009,
 4. at der afsættes rådighedsbeløb på henholdsvis 7,8 mio. kr. for vandforsyningen og 18,5 mio. kr. for spildevandsforsyningen i budget 2009, samt
 5. at der frigives rådighedsbeløb på 7,8 mio. kr. for vandforsyningen og 18,5 mio. kr. for spildevandsforsyningen som finansieres over kassebeholdningen.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

VVM: København-Ringsted projektet
Sag nr. 122

Sagens kerne

Stillingstagen til bemærkninger til Trafikstyrelsens miljøredegørelse for København-Ringsted projektet, som er i høring i perioden fra den 22.09.2008 til den 01.12.2008.

Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at det meddeles Trafikstyrelsen, at Rød-ovre Kommune ikke kan gå ind for 5. sporsløsningen, da Rødovre Kommune ikke umiddelbart kan få glæde af et ekstra spor på passagersiden, men vil få de negative konsekvenser i form af ekstra støjgener og vibrationer som følge af den forøgede togtrafik samt gener under anlægsarbejdet,
 2. at det meddeles Trafikstyrelsen, at 5. sporsløsningen, afhængigt af den valgte støjafskærmning, kan medføre planlægningsmæssige begrænsninger for miljøfølsom arealanvendelse i de nærliggende områder i Rødovre Kommune,
 3. at det meddeles Trafikstyrelsen, at der ved realisering af København-Ringsted projektet bør tages hensyn til Vestvolden, samt
 4. at det meddeles Trafikstyrelsen, at det oppumpede grundvand i forbindelse med grundvandssænkninger bør afledes til recipient eller nyttiggøres frem for afledning til kloak.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Aflåsning af kuber ved jul og nytår
Sag nr. 123

Sagens kerne

Rødovre Kommune har oplevet hærværk på 19 kuber til glas og papir fra ultimo december 2007 til medio januar 2008.

Kuberne aflåses i perioden fra den 29.12.2008 til den 03.01.2009. Dette vil bevirke, at der er mindre mulighed for hærværk på kuberne omkring nytårsaften. Aflåsningen af kuberne vil i december blive fulgt op af en informationskampagne i lokalavisen samt et klistermærke eller lignende ved alle kuberne som fortæller om problemerne og omkostningerne ved at sprænge kuberne i luften.

Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at aflåse kuberne i perioden fra den 29.12.2008 til den 03.01.2009, samt
 2. at gennemføre en informationskampagne med henblik på forebyggelse af hærværk mod kuberne.

Beslutning

Forvaltningens indstilling godkendt.

Klimapolitik
Sag nr. 124

Sagens kerne

Stillingtagen til udarbejdelse af klimapolitik for Rødovre Kommune.

Teknisk Forvaltning indstiller,


at Rødovre Kommune udarbejder en klimapolitik med målsætninger og forslag til handlemuligheder.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Vinterberedskab 2008-2009
Sag nr. 125

Sagens kerne

Godkendelse af vinterberedskabet for 2008-2009.

Teknisk Forvaltning indstiller,


at forslag til vinterberedskab for vinteren 2008-2009 godkendes.

Beslutning

Forvaltningens indstilling godkendt.

Taxinævnet i Region Hovedstaden
Sag nr. 126

Sagens kerne

Sagsbeskrivelse:
Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 29.04.2008 (sag nr. 106) at godkende oprettelsen af det fælleskommunale nævn ”Taxi-nævnet i Region Hovedstaden” og vedtægterne.”

Siden har Statsforvaltningen arbejdet videre med sagen og der foreligger nu de endeligt godkendte vedtægter.
KKR Hovedstaden opfordrede derfor i mail af 25.09.2008 Kommunalbestyrelserne om at behandle sagen i oktober eller november i år.

Helsingør Kommune og Bornholms Regionskommune har valgt ikke at deltage, hvilket har givet anledning til konsekvensændringer i vedtægterne og forretningsordenen.

Af Taxinævnets vedtægter fremgår det, at nævnet skal bestå af i alt 13 medlemmer.

KKR Hovedstaden har på baggrund af 22 kommuners indstilling behandlet udpegningen den 13.06.2008 og indstiller følgende 8 medlemmer:
Leif Pedersen, Albertslund (SF)
Ib Terp, Brøndby (A)
Lizzie Hansen, Høje-Taastrup (A)
Peter Mikkelsen, Rødovre (Ø)
Vibeke Peschardt, Rudersdal (B)
Egil Møller, Egedal (O)
Thomas Bak, Fredensborg (V)
Jens Jørgen Nygård, Egedal (C)

Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at Rødovre Kommune tiltræder KKRs indstilling af medlemmer til taxinævnet, samt
 2. at Rødovre Kommune godkender de tilrettede vedtægter og forretningsorden.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Diverse
Sag nr. 127

Beslutning

Taget til efterretning.

Cookies

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Når du benytter sitet, samtykker du til vores anvendelse af cookies. Læs mere om vores cookiepolitik.

OK