Teknik- og Miljøudvalget

02-12-2008

Sager 131 - 140

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 131

Sagens kerne

Oversigt fremlægges til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Serviceplan - status på 2008 samt ny plan for 2009
Sag nr. 132

Sagens kerne

I december 2007 vedtog Kommunalbestyrelsen Serviceplan 2008. Serviceplanen skal fungere som udmøntning af Kommuneplanens kapitel 1, der under temaerne Livsstil, Borgerservice, Rammer for livet i byen og Arbejdsliv beskriver Kommunalbestyrelsens visioner og mål for udviklingen af den kommunale service.

Der gives hermed en status på Serviceplanens opgaver for 2008 samt forslag til opgaver, der prioriteres i 2009 – herunder de opgaver, der ønskes overført fra 2008 til 2009.

Sagen behandles samtidig i alle fagudvalg.

Direktionen indstiller,
 1. at status på Serviceplan 2008 tages til efterretning, samt
 2. at forslag til Serviceplan 2009 tages til efterretning med henblik på godkendelse i Økonomiudvalget og i Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

1: Taget til efterretning. 2: Anbefales (Til Økonomiudvalget).

Miljøgodkendelse af Castella Industrilakering Eftf. ApS, Islevdalvej 187
Sag nr. 133

Sagens kerne

Stillingtagen til meddelelse af miljøgodkendelse af udvidet aktivitet og revision af tidligere meddelte miljøgodkendelse.

Teknisk Forvaltning indstiller,


at der meddeles miljøgodkendelse af udvidet aktivitet og revision af tidligere meddelte miljøgodkendelse.

Beslutning

Forvaltningens indstilling godkendt.

Udtræden af SMOKA
Sag nr. 134

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen drøftede på sit møde den 27.05.2008 situationen omkring den fortsatte drift af Storkøbenhavns Modtagestation for Olie- og Kemikalieaffald (I/S SMOKA). Drøftelserne mundede ud i en beslutning om, at de nuværende aktiviteter for indsamling, sortering, omlastning og afsætning af farligt affald i I/S SMOKA bør overføres til I/S AV Miljø.

Rødovre Kommunes indstilling til repræsentantskab og bestyrelse i SMOKA blev meddelt med brev af 03.06.2008. Ballerup Kommune har med brev af 19. maj 2008 meddelt noget tilsvarende til bestyrelsesformand i SMOKA Margit Ørsted.

Teknisk Forvaltning har således konstateret, at der i I/S SMOKA arbejdes i en modsat retning af hvad der er foreslået af Ballerup og Rødovre kommuner.

Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at Rødovre Kommune retter henvendelse til I/S SMOKA med henblik på en udtræden af selskabet senest pr. 01.01.2010, samt
 2. at aktiviteterne vedrørende indsamling, sortering, omlastning og afsætning af farligt affald fra virksomhederne i Rødovre Kommune overføres til I/S Vestforbrændings ordning herfor.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Trafikplan 2008
Sag nr. 135

Sagens kerne

Efter Rødovre Kommunes overtagelse af de tidligere amtsveje har der været behov for at udarbejde en samlet trafikplan, der kan danne grundlag for den overordnede planlægning på vej- og trafikområdet.

Vedlagte ”Udkast til Trafikplan 2008-2020” indeholder derfor både målsætninger og retningslinier for det fremtidige arbejde.

Trafikplanen gælder til 2020 og revideres hvert 4. år.

Teknisk Forvaltning indstiller,


at vedlagte ”Udkast til Trafikplan 2008-2020 sendes i offentlig høring i perioden 05.01.2009 – 02.02.2009.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Hastighedsgrænse på tidligere amtsveje
Sag nr. 136

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen har på sit møde den 30.10.2007, sag nr. 161, besluttet at nedsætte hastighedsgrænserne fra 70 km/t til 60 km/t på de tidligere amtsveje: Jyllingevej, Slotherrensvej, Roskildevej, Tårnvej og Avedøre Havnevej.

Københavns Vestegns Politi har ved brev af 17.09.2008 godkendt, at Rødovre Kommune ændrer den lokale hastighedsbegrænsning fra 70 km/t til 60 km/t.

Godkendelse sker under forudsætning af, at Rødovre Kommune, inden hastighedsnedsættelsen træder i kraft, iværksætter en borgeroplysningskampagne og opsætter elektroniske fartmålere på de omhandlede strækninger.

Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at der opsættes fartmålere som vist på oversigtskortet,
 2. at eksisterende skiltning ændres som beskrevet,
 3. at der iværksættes en oplysningskampagne som beskrevet samt,
 4. at der gives en anlægsbevilling på 950.000 kr. til opsætning af fartmålere, udskiftning af skilte og gennemførelse af oplysningskampagne,
 5. at der afsættes et rådighedsbeløb på 950.000 kr. samt
 6. at der frigives rådighedsbeløb på 950.000 kr. som finansieres af kassebeholdningen.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Opfølgning på Designmanualen 2008 - Stelen
Sag nr. 137

Sagens kerne

Anvendelse af Jislon City Ø130 stelen i vejbump og i vejarealet i øvrigt.

Jislon City indarbejdes i Designmanualen.

Videreudvikling af Rødovre stelen med henblik på anvendelse i plantebede m.v., hvor stelen er delvist beskyttet mod direkte påkørsel.

Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at Jislon City Ø130 stelen – Rødovre modellen vælges og der aftales nærmere med leverandøren om produktion og levering af i første omgang 300 antal steler, samt
 2. at Rødovre stelen søges videreudviklet til anvendelse i plantebede m.v.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Et sammenhængende stinet i Rødovre, "den halve maraton".
Sag nr. 138

Sagens kerne

Godkendelse af forslag til et sammenhængende grønt stinet i Rødovre, samt godkendelse af handlingsplan.

Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at forslag til et sammenhængende grønt stinet godkendes,
 2. at forslag til handlingsplan for motionsruterne godkendes og iværksættes,
 3. at forslag til handlingsplan for hjertestien i Rødovre godkendes og realiseres, samt
 4. at der frigives et rådighedsbeløb på 20.000 kr. til realisering af hjertestien finansieret af de afsatte midler til sundhedsfremme og forebyggelse.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Ansøgning om drift og anlægsbevilling til vand- og spildevandsforsyningen
Sag nr. 139

Sagens kerne

Ansøgning om drifts- og anlægsbevilling til vand- og spildevandsforsyningen til budget 2009, som blev ”nulstillet” i budgetlægning for 2009.

Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at der til vandforsyningen gives en indtægtsbevilling på 39,5 mio. kr. og en driftsudgiftsbevilling på 29,3 mio. kr. i budget 2009,
 2. at der til spildevandsforsyningen gives en indtægtsbevilling på 24,1 mio. kr. og en driftsudgiftsbevilling på 13,2 mio. kr. i budget 2009,
 3. at der gives en anlægsbevilling på 4 mio. kr. til investeringer i anlæg for vandforsyningen og 12,3 mio. kr. for spildevandsforsyningen i budget 2009,
 4. at der afsættes rådighedsbeløb på henholdsvis 4 mio. kr. for vandforsyningen og 12,3 mio. kr. for spildevandsforsyningen i budget 2009, samt
 5. at der frigives rådighedsbeløb på 4 mio. kr. for vandforsyningen og 12,3 mio. kr. for spildevandsforsyningen som finansieres over kassebeholdningen.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Diverse
Sag nr. 140

Beslutning

Taget til efterretning.

Cookies

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Når du benytter sitet, samtykker du til vores anvendelse af cookies. Læs mere om vores cookiepolitik.

OK