Teknik- og Miljøudvalget

15-05-2007

Sager 26 - 33

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 26

Sagens kerne

Oversigt fremlægges til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Hjortevænget - Tillæg til Lokalplan 75
Sag nr. 27

Sagens kerne

Stillingtagen til endelig vedtagelse af Tillæg til Lokalplan 75 for rækkehusbebyggelsen Hjortevænget.

Lokalplantillægget er en opfølgning på et forbud efter Planlovens § 14, som Kommunalbestyrelsen nedlagde den 13.02.2006 mod opførelse af et udhus på Nørregårdsvej 283.

Forbuddets retsvirkninger ophører den 31.01.2007 og kan ikke forlænges.

Der er i forbindelse med den offentlige høring indgivet én indsigelse rettidigt. Efter udløbet af indsigelsesfristen modtog Teknisk Forvaltning endnu én indsigelse.

Teknisk Forvaltning indstiller,

at Tillæg 1 til Lokalplan 75 for rækkehusbebyggelsen Hjortevænget vedtages.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Lokalplan 111 for et nyt boligområde ved Islevbrovej og Viemosevej – supplerende høring.
Sag nr. 28

Sagens kerne

Stillingtagen til indkomne indsigelser og beslutning om fornyet supplerende 4 ugers høring af Lokalplan 111 for et nyt boligområde ved Islevbrovej og Viemosevej.

Lokalplanforslaget har været fremlagt i offentlig høring i perioden 11.10.2006 – 06.12.2006.

Lokalplanforslaget er tilrettet på baggrund af en tilkendegivelse fra Vejdirektoratet om overholdelse af vejbyggelinien langs Motorring 3, og en tilkendegivelse fra ejeren af matr. nr. 4 ad Islev By om, at der ikke længere er en aktuel bygherre. Der er endvidere sket en del redaktionelle rettelser.

Teknisk Forvaltning vurderer, at der ikke er tale om ændringer der er så omfattende, at der reelt foreligger et nyt planforslag, men at ejere og lejere i og omkring den del af lokalplanområdet, som berøres af ændringerne, efter Planlovens bestemmelser, bør have mulighed for at udtale sig i en periode på 4 uger.

Teknisk Forvaltning indstiller,

at et revideret forslag til Lokalplan 111 udsendes til berørte ejere og lejere til udtalelse i en periode på 4 uger.

Beslutning

Godkendt.

Dispensation til at drive detailhandel fra Slotsherrensvej 215.
Sag nr. 29

Sagens kerne

Stillingtagen til dispensation fra Lokalplan 55 til at drive detailhandel fra ejendommen beliggende på Slotsherrensvej 215.

Teknisk Forvaltning indstiller,

at der ikke meddeles dispensation til at drive detailhandel fra ejendommen.

Beslutning

Godkendt.

Rønneholmsvej 17 - overskridelse af bebyggelsesprocent ved opførelse af ny tagetage.
Sag nr. 30

Sagens kerne

Stillingtagen til dispensationsansøgning med hensyn til overskridelse af bebyggelsesprocent jf. Bygningsreglement for Småhuse 1998.

Teknisk Forvaltning indstiller,

at den meddelte dispensation fastholdes således, at byggearbejdet kan fortsætte som angivet i tilladelsen af den 27.11.2006.

Beslutning

Godkendt.

Lynettefællesskabet I/S - frigivelse af anlægsbevilling til betaling af anlægsbidrag
Sag nr. 31

Sagens kerne

Der søges om en anlægsbevilling på 1,2 mio. kr. til dækning af Rødovre Kommunes anlægsbidrag til Lynettefællesskabet I/S i 2007, samt frigivelse af rådighedsbeløb.

Teknisk Forvaltning indstiller,
  1. at der gives en anlægsbevilling på 1,2 mio. kr., til anlægsbidrag til Lynettefællesskabet I/S, samt
  2. at der frigives et rådighedsbeløb på 1,2 mio. kr. af det i Investeringsoversigten 2007 afsatte beløb på i alt 1,8 mio. kr.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Spildevandscenter Avedøre I/S - frigivelse af anlægsbevilling til betaling af anlægsbidrag
Sag nr. 32

Sagens kerne

Der søges om en anlægsbevilling på 1,0 mio. kr., som er Rødovre Kommunes finansieringsbidrag til Spildevandscenter Avedøre I/S i 2007 samt frigivelse af rådighedsbeløb.

Teknisk Forvaltning indstiller,
  1. at der gives en anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. til finansieringsbidrag til Spildevandscenter Avedøre I/S, samt
  2. at der frigives et rådighedsbeløb på 1,0 mio.kr. af det i Investeringsoversigten 2007 afsatte beløb på i alt 1,2 mio. kr.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Diverse
Sag nr. 33

Beslutning

Taget til efterretning.

Cookies

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Når du benytter sitet, samtykker du til vores anvendelse af cookies. Læs mere om vores cookiepolitik.

OK