Teknik- og Miljøudvalget

12-06-2007

Sager 36 - 47

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 36

Sagens kerne

Oversigt fremlægges til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Idrætspolitik for Rødovre Kommune
Sag nr. 37

Sagens kerne

Arbejdsgruppens forslag til ”Idrætspolitik for Rødovre Kommune” har jfr. Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 13.03.2007 været drøftet på temadag den 12.05.2007.

Arbejdsgruppens forslag justeret med bemærkninger fra temadagen den 12.05.2007 forelægges samtlige udvalg.

Teknisk Forvaltning indstiller,

at forslag til Idrætspolitik for Rødovre Kommune godkendes.

Beslutning

Taget til efterretning. (Til Økonomiudvalget).

Planstrategi 2007 og Agenda 21- strategi 2007 - Proces og tidsplan.
Sag nr. 38

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen skal inden udgangen af den første halvdel af den kommunale valgperiode offentliggøre en Planstrategi. Det er med Planstrategien kursen sættes for en ny Kommuneplan 2010 - 2022.
   
Kommunalbestyrelsen skal ligeledes inden udgangen af den første halvdel af den kommunale valgperiode offentliggøre en redegørelse for kommunens bidrag til en bæredygtig udvikling i det 21. århundrede. Det foreslås, at Agenda 21- strategien indgår i Planstrategien.
    
Planstrategi inklusiv Agenda 21 - strategi behandler følgende emner:
  • Rødovre – den gode by. Visioner for Rødovre Kommune frem mod 2022.
  • Rødovre Kommunes regionale rolle/ hvordan indarbejdes de overordnede rammer om natur, miljø og trafik.
  • Erhvervsstrategi og erhvervsområder.
  • Agenda 21.
  • Revisionsmetode.
Den hidtidige planlægning, hvilke regionplanretningslinier der vil blive indarbejdet i kommuneplanen, samt proces og tidsplan for Kommuneplan 2010- 2022 vil blive beskrevet.
    
Der indsamles data, og udarbejdes nødvendige analyser som baggrundsmateriale. Hertil kommer en dialog med overordnede myndigheder, nabokommuner, regionale samarbejder samt relevante nedsatte råd og nævn.
    
Tidsplan
Forslag til Planstrategi inklusiv Agenda 21- strategi vedtages december 2007, offentliggøres i januar 2008 til endelig vedtagelse i maj 2008.
    
Forslag til Kommuneplan 2010- 2022 offentliggøres december 2009 til endelig vedtagelse af Kommuneplan 2010- 2022 i marts 2010.
     
Sagen behandles samtidig i alle fagudvalg.
     

Direktionen indstiller, at proces og tidsplan for udarbejdelse af Planstrategi 2007 inklusiv Agenda 21-strategi tages til efterretning i fagudvalgene med henblik på godkendelse i Økonomiudvalget og i Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Taget til efterretning. (Til Økonomiudvalget).

Grambyvej 13 - dispensation for højde og størrelse på carport i skel
Sag nr. 39

Sagens kerne

Dispensation fra de generelle bebyggelsesregulerende bestemmelser i Bygningsreglement for Småhuse, BR-S 98, i forbindelse med byggeri af carport i skel med en højde på 3,1 m ved kip. Det samlede areal af bygninger i skel bliver på i alt 60 m2

Teknisk Forvaltning indstiller,

at der gives dispensation til at bygge den ansøgte carport i skel.

Beslutning

Godkendt.

Jølbyvej 7 A - dispensaton til at placere carport uden for byggefelt
Sag nr. 40

Sagens kerne

Ejeren søger dispensation fra deklaration tinglyst den 22.09.1960. Deklarationen viser et byggefelt, hvor carporte/garager skal placeres i baghave ud mod sti.
Carporten ønskes placeret ved husets gavl ud mod den offentlige vej - Jølbyvej.

Teknisk Forvaltning indstiller,

at der gives afslag på ansøgningen.

Beslutning

Forvaltningens indstilling tiltrådt.

Kærbyvej 132 A+B - dispensation til at beholde diverse småbygninger
Sag nr. 41

Sagens kerne

Der ønskes dispensation fra Bygningsreglement for Småhuse 1998, BR-S98 bilag A.2.2.3 stk. 4.a, som kun tillader, at der bygges småbygninger på 35 m2 pr. bolig ved fritliggende dobbelthuse, som ikke belaster bebyggelsesprocenten. Da der er 2 boliger vil det sige, at der kan bygges 70 m2 småbygninger i alt. Bygningerne er i alt på 70,70 m2.

Teknisk Forvaltning indstiller,

at der gives dispensation til småbygninger på i alt 70,70 m2 på betingelse af, at der ikke kommer væsentlige bemærkninger ved naboorienteringen, og at skur i skel ændres til under 10 m2 og i øvrigt overholder reglerne om højde og afstand til andre bygninger jf. reglerne i Bygningsreglement for småhuse afsnit 12.

Beslutning

Godkendt.

Vestegnens Vandsamarbejde I/S - Godkendelse af budget
Sag nr. 42

Sagens kerne

Godkendelse af Budget 2008 for Vestegnens Vandsamarbejde I/S.

Teknisk Forvaltning indstiller,

at forslag til Budget 2008 for Vestegnens Vandsamarbejde I/S godkendes uden bemærkninger.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Vejbelysning på tidligere amtsveje - Overdragelse til Dong Energy
Sag nr. 43

Sagens kerne

Teknisk Forvaltning foreslår, at Rødovre Kommune benytter sig af muligheden for at overdrage vejbelysningen på de tidligere amtsveje i Rødovre Kommune til DONG Energy, og at det sker uden vederlag, således at Dong Energy fortsat har vedligeholdelsespligten, el-levering til anlæggene og driften mv. i lighed med vejbelysningen på de eksisterende kommunale veje.

Teknisk Forvaltning indstiller,
  1. at ejendomsretten til vejbelysningsanlæggene på de tidligere amtsveje i Rødovre Kommune overdrages til DONG Energy uden vederlag, samt
  2. at Dong Energy fortsat har vedligeholdelsespligten, el-levering til anlæggene og driften mv. i overensstemmelse med anbefalingerne i vedlagte rammeaftale.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Renhold og vintervedligeholdelse langs de tidligere amtsveje
Sag nr. 44

Sagens kerne

Ved årsskiftet overtog Rødovre Kommune de fire amtsveje Tårnvej, Slotsherrensvej, Jyllingevej og Roskildevej.

Da vejene var amtsveje, forestod amtet renholdelsen og vintervedligeholdelsen af fortovene langs vejene. I Rødovre Kommune har de tilstødende grundejere med mulighed for vejadgang fået overdraget denne forpligtigelse.

For at stille grundejerne i Rødovre Kommune ens foreslår Teknisk Forvaltning, at forpligtigelsen til at renholde og vintervedligeholde fortovene langs de tidligere amtsveje også bliver pålagt grundejerne med mulighed for vejadgang langs de tidligere amtsveje.

Teknisk Forvaltning indstiller,

at forpligtigelsen til at renholde og vintervedligeholde fortovene langs de tidligere amtsveje, overgår til de tilstødende grundejere med mulighed for vejadgang.

Beslutning

Godkendt.

Lovliggørelse af vejbump
Sag nr. 45

Sagens kerne

Vejbump skal i henhold til lovbekendtgørelse opfylde nye normer og skal være ombygget i overensstemmelse hermed i løbet af 2007. Midlerne er afsat i budget 2007.

Teknisk Forvaltning indstiller,
  1. at der gives en anlægsbevilling på 1.950.000 kr. til ombygning af vejbump så disse lever op til de nye normer, samt
  2. at der frigives et rådighedsbeløb på 1.950.000 kr. svarende til beløb afsat i investeringsoversigten 2007.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Vurdering af hastighedsbegrænsninger på tidligere amtsveje
Sag nr. 46

Sagens kerne

Der er behov for en vurdering af det fremtidige ønskelige hastighedsniveau på de tidligere amtsveje med henblik på at opnå det hastighedsniveau, der tilgodeser trafiksikkerheden og et godt trafikmiljø i bysamfundet under hensyntagen til fremkommeligheden.

Analysen omfatter trafiksikkerhed, støj, trafikbelastning, vejens funktion og fremkommelighed.

Teknisk Forvaltning indstiller,

at vurderingen af trafikforhold på de tidligere amtsveje igangsættes.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Diverse
Sag nr. 47

Beslutning

Taget til efterretning.