Teknik- og Miljøudvalget

15-08-2006

Sager 62 - 73

Fold alle ud

TMU - Meddelelser juli - december 2006
Sag nr. 62

Sagens kerne

Oversigt fremlægges til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Lokalplan 109 for et nyt boligområde ved Islevbrovej og Brunevang, endelig vedtagelse
Sag nr. 63

Sagens kerne

Stillingtagen til indkomne indsigelser og endelig vedtagelse af Lokalplan 109 for et nyt boligområde ved Islevbrovej og Brunevang. Lokalplanforslaget har været fremlagt i offentlig høring i perioden 10.05.2006 – 05.07.2006. I løbet af denne periode er der indkommet 11 indsigelser, bemærkninger og forslag fra myndigheder, beboere og andre interessenter.  Teknisk Forvaltning indstiller, at Lokalplan 109 for et nyt boligområde ved Islevbrovej og Brunevang vedtages endeligt med de ændringer, som fremgår af sagsfremstillingen.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Torsøvej 10 - Dispensation til at overskride bebyggelsesprocenten
Sag nr. 64

Sagens kerne

Stillingtagen til dispensation fra Lokalplan 32 til en overskridelse af bebyggelsesprocent fra 25 til 28. Teknisk Forvaltning indstiller, at der ikke meddeles dispensation fra Lokalplan 32 til en bebyggelsesprocent på 28.

Beslutning

Forvaltningens indstilling godkendt.

Rødovrevej 254 - Dispensation til altaner
Sag nr. 65

Sagens kerne

Stillingtagen til ansøgning om dispensation fra Lokalplan 84 til opførelse af altaner. Teknisk Forvaltning indstiller, at der meddeles dispensation fra Lokalplan 84 til opførelse af altaner, under forudsætning af, at der ikke kommer væsentlige indsigelser mod projektet ved naboorienteringen.

Beslutning

Godkendt

Dispensation til at undlade affaldsskakte - Islevbrovej 2
Sag nr. 66

Sagens kerne

Stillingtagen til ansøgning om dispensation fra Bygningsreglement 95, kap. 12.5, stk. 5 vedrørende affaldsskakte idet beboelsesbygningerne opføres med elevatorer. Teknisk Forvaltning indstiller, at der meddeles dispensation fra Bygningsreglementets krav om affaldsskakte på betingelse af, at der etableres affaldsøer.

Beslutning

Godkendt.

Grambyvej 60 - dispensation til at udvide eksisterende udhus
Sag nr. 67

Sagens kerne

Dispensation fra Bygningsreglement for småhuse 1998 i forbindelse med at udvide eksisterende udhus med en tilbygning på 23 m2. Størrelsen af bygninger i skelbræmmen bliver på i alt 58 m2 og længden på i alt 15,2 m. Teknisk Forvaltning indstiller, at der meddeles dispensation til det ansøgte, under forudsætning af, at der ikke kommer væsentlige indsigelser mod projektet ved naboorienteringen.

Beslutning

Godkendt

Kamstrupvej 16 - dispensation til at beholde brændeskur og bygge ny carport i skelbræmmen
Sag nr. 68

Sagens kerne

Dispensation fra Bygningsreglement for småhuse 1998 i forbindelse med at bygge en ny carport og lovliggøre brændeskur i skelbræmmen. Størrelsen af bygninger i skelbræmmen bliver på i alt 58 m2 , længden på 18 m, og højden på ny carport bliver på 2,87 m. Teknisk Forvaltning indstiller, at der meddeles dispensation til det ansøgte.

Beslutning

Godkendt

Godkendelse af sikkerhedsstillelse til nedlukning og efterbehandling af AV Miljø
Sag nr. 69

Sagens kerne

Godkendelse af udstedelse af anfordringsgaranti som lovpligtig sikkerhedsstillelse til nedlukning og efterbehandling af AV Miljø. Teknisk Forvaltning indstiller,
  1. at det godkendes, at I/S Vestforbrænding sammen med I/S Amagerforbrænding udsteder en anfordringsgaranti på i alt 135 mio. kr. med 50 % af det samlede beløb til hvert anlæg svarende til det maksimale beløb for hele garantiperioden (30 år) regnet fra AV Miljøs lukning (estimeret til 2012) og således, at I/S Vestforbrændings interessentkommuner hæfter pro rata i forhold til indbyggertallet i de respektive interessentkommuner pr. 01.01.2006. Dette beløb vil for Rødovre Kommune svare til et beløb på 2.770.143 kr.,
  2. at det godkendes, at I/S Vestforbrænding en gang årligt orienterer interessentkommunerne om eventuel regulering af garantibeløbet, samt
  3. at bestyrelsesformand og direktør bemyndiges til at underskriver de fornødne dokumenter i forbindelse hermed jævnfør § 10 stk. 14 i vedtægterne for I/S Vestforbrænding, når der er indhentet tilsagn fra samtlige interessenter.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Handlingsplan til bevarelse af vandindvindingen i Rødovre Kommune
Sag nr. 70

Sagens kerne

Beslutning om igangsættelse af Handlingsplan til bevarelse af den lokale vandindvinding i Rødovre Kommune. Teknisk Forvaltning indstiller, at arbejdet med udarbejdelse af Handlingsplan til bevarelse af den lokale vandindvinding i Rødovre Kommune sættes i gang.

Beslutning

Godkendt

Spildevandscenter Avedøre I/S - Godkendelse af anlægsregnskab for Rødovre Kommunes andel i 2005
Sag nr. 71

Sagens kerne

Godkendelse af anlægsregnskab for 2005:
Bevilling i alt960.000 kr.
Forbrug i alt964.584 kr.
Merforbrug4.584 kr.
      
Teknisk Forvaltning indstiller,
  1. at anlægsregnskabet for Rødovre Kommunes andel til Spildevandscenter Avedøre I/S i 2005 godkendes,
  2. at der gives et tillæg på 4.584 kr. til anlægsbevillingen, samt
  3. at merudgiften på 4.584 kr. afholdes af kassebeholdningen, og at rådighedsbeløbet reguleres i overensstemmelse hermed.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Lynettefællesskabet I/S - Godkendelse af anlægsregnskab for Rødovre Kommunes andel i perioden 2001 - 2005
Sag nr. 72

Sagens kerne

Godkendelse af anlægsregnskab for perioden 2001 – 2005:
Bevilling i alt 7.326.000 kr.
Forbrug i alt5.794.749 kr.
Mindreforbrug 1.531.251 kr.
Tilgået kasse i tidligere år1.359.103 kr.
Rest mindreforbrug172.148 kr.
       
Teknisk Forvaltning indstiller,
  1. at anlægsregnskabet for Rødovre Kommu-nes andel til Lynettefællesskabet I/S i perio-den 2001 – 2005 godkendes,
  2. at der gives et negativt tillæg på 1.531.251 kr. til anlægsbevillingen, samt
  3. at mindreudgiften på 172.148 kr. tilgår kassebeholdningen, og at rådighedsbeløbet reguleres i overensstemmelse hermed.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Diverse
Sag nr. 73

Beslutning

Taget til efterretning.