Teknik- og Miljøudvalget

12-09-2006

Sager 78 - 86

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 78

Sagens kerne

Oversigt fremlægges til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Forslag til Lokalplan 111 for et nyt boligom-råde ved Islevbrovej og Viemosevej
Sag nr. 79

Sagens kerne

Stillingtagen til vedtagelse af Forslag til Lokalplan 111 for et nyt boligområde ved Islevbrovej og Viemosevej med henblik på fremlæggelse til offentlig høring i 8 uger. Lokalplanforslaget omfatter ejendommen matr.nr. 4ad, som i dag huser maskinfabrikken Richard Jensens Enke A/S, og ejendommene matr.nr. 4p, 4q, 4r, 4ay og 4s alle af Islev By, Islev, beliggende på henholdsvis Islevbrovej og Viemosevej. Lokalplanforslaget skal muliggøre en ændret anvendelse af ejendommen matr.nr. 4ad, så der kan opføres 18 nye rækkehusboliger, samt muliggøre opførelse af rækkehuse (tæt/lave boliger) på de resterende ejendomme i lokalplanområdet. Teknisk Forvaltning indstiller,
  1. at Forslag til Lokalplan 111 for et nyt boligområde ved Islevbrovej og Viemosevej vedtages med henblik på fremlæggelse til offentlig høring i perioden 11.10.2006 – 06.12.2006, samt
  2. at der ikke gennemføres en miljøvurdering af lokalplanforslaget.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Dispensation fra Lokalplan 70 til facadebeklædning - Tørringvej 20
Sag nr. 80

Sagens kerne

Der søges om dispensation fra Lokalplan 70 til ændret facadebeklædning. Teknisk Forvaltning indstiller, at der meddeles dispensation fra Lokalplan 70 til ændret facadebeklædning.

Beslutning

Godkendt

Samarbejde om Ring 3
Sag nr. 81

Sagens kerne

Kommunale teknikere fra kommunerne langs Ring 3, har i samarbejde udarbejdet vedlagte notat, der skal betragtes som en hensigtserklæring fra de deltagende kommuner, til den fremtidige drift af Ring 3. Arbejdsgruppen arbejder fortsat på at fremkomme med forslag til minimumsstandarder og tilknyttede omkostninger for disse. Teknisk Forvaltning anbefaler, at arbejdet i gruppen fortsættes, og at Rødovre Kommune tager endelig stilling til sin deltagelse i samarbejdet, når det økonomiske grundlag er kortlagt. Det skal præciseres, at Rødovre Kommunes kommunalbestyrelse fortsat vil være vejbestyrelse for den del af Ring 3, der er beliggende i Rødovre Kommune, og at det er vejlovens procedurer der regulerer eventuelle uenigheder vejbestyrelserne imellem. Teknisk Forvaltning indstiller,
  1. at Rødovre Kommune fortsat deltager i samarbejdet omkring Ring 3 med det formål, at skabe endelig klarhed over de økonomiske forudsætninger for et fortsat samarbejde mellem vejbestyrelserne omkring Ring 3, samt
  2. at endelig stillingtagen til det fremtidige samarbejde afventer afklaring af økonomien i samarbejdet.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Evaluering af servicebussen
Sag nr. 82

Sagens kerne

Teknisk Forvaltning har i perioden juni, juli og august 2006 foretaget en evaluering af servicebussen. Evalueringen bygger dels på en analyse af brugen af servicebussen og dels på de tilbagemeldinger arbejdsgruppen bag servicebussen har modtaget i perioden frem til nu. Teknisk Forvaltning indstiller,
  1. at evalueringen tages til efterretning, samt
  2. at Teknisk Forvaltning arbejder videre med udarbejdelse af forslag til forbedring af servicebussen.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Pleje- og anlægsplan for Vestvolden 2005-2010
Sag nr. 83

Sagens kerne

Godkendelse af "Forslag til Pleje- og anlægsplan for Vestvolden 2005 – 2010. Teknisk Forvaltning indstiller,
  1. at Forslag til Pleje- og anlægsplan for Vestvolden 2005-2010 godkendes som mål for det videre arbejde, samt
  2. at Borgmesteren bemyndiges til at underskrive forord.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

RKF - Projektforslag for fjernvarmeforsyning i Titusparken
Sag nr. 84

Sagens kerne

Godkendelse af opvarmningsform fra naturgas til fjernvarme i Titusparken, Rødovrevej/Voldumvej. Sagen har været til høring hos HNG, som er fremkommet med bemærkninger. Teknisk Forvaltning indstiller, at Titusparken ændrer opvarmningsform fra naturgas til fjernvarme.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Budgetforslag 2007 - Teknik og Miljøudvalget
Sag nr. 85

Sagens kerne

Orientering om budgetforslag 2007, som det er fremsendt til Økonomiudvalgets 1. behandling den 23.08.2006. Teknisk Forvaltning indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Diverse
Sag nr. 86

Beslutning

Taget til efterretning.