Teknik- og Miljøudvalget

14-11-2007

Sager 81 - 92

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 81

Sagens kerne

Oversigt fremlægges til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning. Der holdes møde mellem Teknik- og Miljøudvalget og Agenda 21 gruppen onsdag den 27. februar 2008.

Ny overordnet børne- og ungepolitik i Rødovre Kommune
Sag nr. 82

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen vedtog på mødet den 28.08.2007 at sende udkast til den nye overordnede børne- og ungepolitik i høring frem til den 01.10.2007.

Den nye overordnede børne- og ungepolitik har nu været til høring i relevante bestyrelser, udvalg og råd.

I alt er indkommet 18 høringssvar og den generelle tilbagemelding er langt overvejende positiv.

Den nye overordnede børne- og ungepolitik med indarbejdede høringssvar forelægges hermed til godkendelse og erstatter således den hidtil gældende overordnede børne- og ungepolitik fra 1997.

Den nye overordnede børne- og ungepolitik forelægges samtidig i alle fagudvalg.

Teknisk Forvaltning indstiller,

at den nye overordnede børne- og ungepolitik godkendes.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Grønlunds Alle 104A, 104D og 106D, matr. nr. 17fx af Rødovre - ansøgning om dispensation til at lukke terrasseoverdækninger
Sag nr. 83

Sagens kerne

Teknisk Forvaltning har den 27.06.2007 givet afslag på ansøgning om at lovliggøre en ændring af åbne overdækkede terrasser til udestuer på de 3 nævnte andelsboliger Grønlunds Alle 104A, 104D og 106D.
Ejerne af de 3 andelsboliger søger efterfølgende den 23.09.2007 og den 04.10.2007 om ændring i eksisterende lokalplan, så der gives mulighed for at ændre overdækninger til udestuer.
Hvis dette ikke kan lade sig gøre, søger de om en forlængelse af fristen for at ændre udestuerne til åbne overdækkede terrasser, som de har fået tilladelse til.

Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at der gives afslag på en ændring af lokalplanen, samt
 2. at der gives en forlængelse af fristen for lovliggørelse af bygningerne til august 2008.

Beslutning

Forvaltningens indstilling godkendt.

Junovej 10, matr. nr. 1aø af Rødovre - dispensation for længde og størrelse på carport i skel
Sag nr. 84

Sagens kerne

Dispensation for de generelle bebyggelsesregulerende bestemmelser i Bygningsreglement for Småhuse, BR-S 98 i forbindelse med lovliggørelse af carport i skel. Det samlede areal af bygninger i skel bliver på 59,23 m2 og den samlede længde på 18,6 m.

Teknisk Forvaltning indstiller,

at der gives dispensation til at beholde carporten i skel betinget af, at tagdækning på terrasse og brændeskur fjernes, så der højst tilbagestår en pergola.

Beslutning

Forvaltningens indstilling godkendt.

Agenda 21-plan 2007/2008
Sag nr. 85

Sagens kerne

”Agenda 21-plan 2007/2008” fremlægges til godkendelse. Planen beskriver opnåede resultater i 2006/2007 og mål for arbejdet med Agenda 21 i 2007/2008.

Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at ”Agenda 21-plan 2007/2008” godkendes, samt
 2. at ”Agenda 21-plan 2007/2008” efter godkendelse fordeles til Agenda 21-gruppen, bibliotekerne og borgerservice samt sendes til orientering til de to lokale aviser.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Udkast til "Ideer og forslag til Vandplan for Køge Bugt"
Sag nr. 86

Sagens kerne

Godkendelse af Rødovre Kommunes ”Ideer og forslag til Vandplanen for Køge Bugt”.

Teknisk Forvaltning indstiller,

at udkast til ”Ideer og forslag til Vandplan for Køge Bugt” godkendes som Rødovre Kommunes bidrag til den kommende vandplan.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Evaluering og kontraktforlængelse af servicebussen
Sag nr. 87

Sagens kerne

I 2006 blev der gennemført en evaluering af servicebussen (linie 848), som blev fremlagt for KB 26.09.2006. Med baggrund i evalueringen har
Teknisk Forvaltning i samarbejde med Movia udarbejdet et forslag til ændring af servicebussens betjening af Rødovre Kommune.

I det netop vedtagne budget for 2008 er der afsat kr. 1.046.000 til drift af servicebussen.

Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at principforslag 1 fremlægges til høring hos relevante organisationer, samt
 2. at et endeligt forslag til omlægning af servicebussen forelægges til godkendelse umiddelbart efter høringen.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Ekspropriation Motorring 3 - stibro Hvidsværmervej og gartnerdistrikt 5
Sag nr. 88

Sagens kerne

I forbindelse med udvidelse af Motorring 3 bliver stibroen ved Hvidsværmervej ændret. Ved ekspropriationen 13.03.2007 tilkendegav Rødovre Kommune, at de eksisterende forhold for de svage trafikanter ikke skulle forværres ved passage af stibroen og Vejdirektoratet har udarbejdet et nyt projekt for stibroen således, at de gældende krav til tilgængelighed overholdes. Uafhængigt af dette bliver gartner distrikt 5 nedlagt med udvidelsen af Motorring 3.

Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at der tages kontakt med Vejdirektoratet med henblik på at arbejde videre med en alternativ udformning af stibroen, dog stadig således, at de gældende krav til tilgængelighed er til stede,
 2. at gartnerdistrikt 5 lægges sammen med gartnerdistrikt 4, som udbygges til at kunne indeholde begge distrikter,
 3. at der gives en anlægsbevilling på 760.000 kr. til budget 2008,
 4. at der afsættes et rådighedsbeløb på 760.000 kr. og at rådighedsbeløbet frigives,
 5. at anlægsbevillingen finansieres af sparede driftsudgifter ved sammenlægning på 50.000 kr. (020.021.45-01), midler afsat til drift og vedligeholdelse (020.041.29-07) på 60.000 kr., rådighedsbeløb overført fra Caretakerpuljen på 100.000 kr. 475.000 kr. finansieret af kassebeholdningen og 75.000 kr. i erstatning vedr. ekspropriation. Alle beløb i budget 2008,
 6. at der gives en anlægsbevilling på -75.000 kr. (indtægt) vedr. erstatning fra ekspropriation, samt
 7. at der afsættes rådighedsbeløb på -75.000 kr. og at rådighedsbeløbet frigives.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Fåreafgræsning på Vestvolden
Sag nr. 89

Sagens kerne

Accept af Skov- og Naturstyrelsens tilbud om at stå for afgræsning med får af areal syd for Jyllingevej.

Teknisk Forvaltning indstiller,

at der gives accept til at Skov- og Naturstyrelsen sørger for afgræsning af arealet mellem Jyllingevej, Ejbybroanlægget, voldgraven og voldgaden.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Kloakrenovering 2003-2004, anlægsregnskab
Sag nr. 90

Sagens kerne

Godkendelse af anlægsregnskab for kloakrenovering 2003-2004.
Bevilling 13.05.20035.225.000 kr.

Bevilling 13.01.2004           

5.245.000 kr.

Bevilling i alt                     

10.470.000 kr.
Forbrug                               10.468.399 kr.
Mindreforbrug 1.601 kr.
Mindreforbruget på 1.601 kr. er tilgået kassebeholdningen i 2005.
    
Teknisk Forvaltning indstillerat anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Kloakrenovering 2005, anlægsregnskab
Sag nr. 91

Sagens kerne

Godkendelse af anlægsregnskab for kloakrenovering 2005.
Bevilling 07.12.2004 5.355.000 kr.
Forbrug 5.367.130 kr.
Merforbrug 12.130 kr.

Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at anlægsregnskabet godkendes,
 2. at der gives et tillæg til anlægsbevilling på 12.130 kr., samt
 3. at merudgiften finansieres af projektet Kloakrenovering 2007 (anlægskonto 416 305 45-02), og at rådighedsbeløbet reguleres i overensstemmelse hermed.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Diverse
Sag nr. 92

Beslutning

Taget til efterretning.

Cookies

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Når du benytter sitet, samtykker du til vores anvendelse af cookies. Læs mere om vores cookiepolitik.

OK